загрузка...
 
ТЕМА 11 Сутність маркетингу та його концепції 1 Поняття маркетингу, його функції та завдання.
Повернутись до змісту

ТЕМА 11 Сутність маркетингу та його концепції 1 Поняття маркетингу, його функції та завдання.

Поняття маркетингу тісно пов’язане з виникненням торгівлі, а значить, і ринку. “Маркетинг” (з англ.) означає комерційну або іншу діяльність в  умовах ринку. За свідченнями археологів організована торгівля вперше виникла на території стародавньої держави Фінікії (сучасна територія  Єгипту, Лівії, Тунісу), приблизно 4  тис. р. до н.е.

На території Європи перші ринки-ярмарки виникли в грецьких містах-державах. Поступово починаючи з 13ст. для отримання права займатися ринковою діяльністю потрібно було мати документ – Магдебурзьке право. Ринок, в сучасному його понятті, виник приблизно 170 р. тому в Англії.

Найбільший внесок у розвиток маркетингу як науки про ринок внесло США. У зв’язку з великою економічною кризою, постало питання про розроблення основ теорії функціонування ринку, в результаті чого була створена його кейнсіанська модель. На поч. 50-рр 20 ст. в обіг був введений термін маркетинг. У СРСР маркетинг розглядався як “буржуазна теорія гнилого капіталізму”, в результаті чого СРСР не був суб’єктом світового ринку. В Україні теорія маркетингу почала впроваджуватися на поч. 90-х рр. після здобуття незалежності.

В узагальненому вигляді маркетинг — це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і прогнозування ринку.

Основними принципами, завдяки яким маркетинг виконує відпо­відні функції, є:

вільний вибір мети і стратегії функціонування та розвитку;

концентрація зусиль на досягненні кінцевих результатів виробничо-збутової діяльності та оволодіння часткою ринку;

відкритість до споживачів, їх потреб і побажань та активне при­стосування і вплив на них;

комплексний підхід до вирішення проблем, відповідно до наявних ре­сурсів і можливостей фірми;

постійний пошук та реалізація резервів для оптимального та ефек­тивного використання управлінських кадрів збутової сфери;

науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, випередження конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень;

гнучкість у досягненні поставленої мети через реакцію на постійні зміни у макросередовищі ринку;

активність, наступальність та підприємництво, що дозволяють швид­ко і ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища фірми.

Основні завдання маркетингу можна звести до таких:

 виявлення існуючих і потенційних побажань та попиту на товари і послуги;

організація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт для створення конкурентоспроможної продукції; планування і координація виробничої, збутової та фінансової діяльності фірми;

організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;

 реалізація політики ціноутворення;

комунікації маркетингу;

аналіз маркетингової діяльності та контроль її здійснення.загрузка...