загрузка...
 
ТЕМА 17 Маркетингова комунікація 1 Ринок комунікацій та його функції.
Повернутись до змісту

ТЕМА 17 Маркетингова комунікація 1 Ринок комунікацій та його функції.

Комунікація - це процес обміну змістовною інформацією між людьми за допомогою інтенції та різних засобів зв'язку з метою формування єдиної психологічної настроєності відправника й одержувача інформації та ство­рення умов для нормального функціонування людини, організацій, культу­ри і суспільства в цілому.

 Суб'єктами ринку комунікацій:

виробники комунікацій, тобто фірми, що виготовляють рекламні ролики повідомлення, блоки новин тощо;

замовники (рекламодавці) — підприємства чи окремі особи, які замовля­ють виготовлення маркетингових комунікаційних заходів;

споживачі - юридичні та фізичні особи, на яких спрямоване маркетинго­ве комунікаційне звернення;

посередники - канали, за якими відбувається розподіл комунікаційних звернень у суспільстві та на окремому підприємстві;

фінансові організації тощо.

Слід зазначити, що політичні та громадські організації також виготов­ляють певний товар, яким може стати та чи інша політична ідея, громадсь­ка дія тощо.

Ринок маркетингових комунікацій належить до інфраструктури товарного ринку, є одним із механізмів просування товарів на товарному ринку й одночасно може бути самостійною ринковою системою. Він виконує такі функції:

забезпечення руху комунікаційних звернень від замовника через виробника до споживача і в зворотному порядку;

допомогу щодо здійснення процесу товарообігу на товарному ринку;

накопичення інформаційної бази, усунення інформаційного голоду су­б'єктів ринку;

формування іміджу ринкових суб'єктів;

регулятивно-контрольну;

стимулюючу та ін.

Ринок маркетингових комунікацій характеризується такими рисами:

 цільовий характер;

 наявність засобів виробництва;

 тісна виробнича взаємодія виробників та замовників і менш тісна вза­ємодія зі споживачами маркетингових комунікаційних звернень (ауди­торією) як об'єктами інформаційного впливу;

 маркетингові комунікації одночасно мають прямий і зворотний напрями впливу;

 важко одночасно оцінити обсяги реалізації маркетингових комунікацій та ефективність їх засто-сування на товарному ринку;

 природою формування попиту виступає потреба ринкових суб'єктів в обміні змістовною інформацією;

 часто товаром виступає продукт духовної творчості, який є об'єктом інтелектуальної власності;

 товар одночасно має вигляд матеріального та послуги через поєднання у його виробництві матеріальності (готового інформаційного звернення) та

нематеріальності (задоволення потреб аудиторії в отриманні естетичної насолоди, нагадування моральних принципів, уникнення інформаційного голоду тощо);

 спрямування діяльності виробників будь-якого товару (замовників) на розвиток внутрішніх та зовнішніх комунікацій з громадськістю, тобто з потенційним споживачем подібних товарів.загрузка...