загрузка...
 
6.МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ 6.1. Сутність планування діяльності підприємства
Повернутись до змісту

6.МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ 6.1. Сутність планування діяльності підприємства

 Планування - це процес визначення (проектування) завдань на майбутнє, умов і засобів їх виконання. Планування діяльності підприємства має два аспек­ти -зовнішній і внутрішній.

 Зовнішнє планування стосується підприємства як юриди­чної особи і суб'єкта ринку, що функціонує в певному мікро- і макросередовищі. У цьому випадку підприємство розглядається як ціле, і за допомогою планування програмується його поведінка на ринку, напрямки розвитку та їх результати. Мінлива кон'юнктура ринку та ймовірний вплив інших чинників зовнішнього середови­ща дуже впливають на достовірність показників планів підприємс­тва. Тому їх розроблення потребує обширної інформації, ретель­ного аналізу стану справ та обґрунтованих прогнозів.

 Внутрішнє планування є більш імовірним і значною мірою формалізованим, оскіль­ки стосується роботи підрозділів, які утворюють єдину виробни­чу систему і мають між собою усталені технологічні зв'язки. Проте складна система внутрішньокоопераційних зв'язків між основ­ними підрозділами, основними і допоміжними, вплив кон'юнктури ринку через зміну попиту на продукцію підприємства, цін на продукцію та фактори виробництва ставлять високі вимоги до організації внутрішнього планування. Воно має бути гнучким, придатним до оперативної реакції на зміни загальних планових показників та умов діяльності підприємства. При цьому такі змі­ни повинні бути збалансованими щодо всієї системи взаємозв'язків.загрузка...