загрузка...
 
8. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8.1. Сутність контролю як функції управління
Повернутись до змісту

8. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8.1. Сутність контролю як функції управління

 Контроль – це процес перевірки того, що підприємство досягає своїх цілей. Рішення з приводу контролю охоплює – коли, які посадові особи і які сфери виробничого процесу повинні контролюватися. Необхідність здійснення контролю (перевірки) виробничого процесу випливає з розподілу праці на підприємстві з властивими йому конфліктами інтересів. Виробничий контроль розглядається як інструмент отримання і оцінки інформації.

 Задачі контролю: розроблення стандартів (показників) контролю; виявлення фактичного стану; виявлення причин відхилення від нормального ходу виробничого процесу і розроблення відповідних заходів щодо подолання деструктивності

 Основною метою контролю є блокування відхилень діяльності суб’єкта управління від заданої програми, а в разі виявлення аномалій — приведення керованої системи у певний стан за допомогою всіх важелів, які можуть бути задіяні у відповідній системі управління.

 Виділяють контроль поточний, періодичний і разовий. Поточний контроль здійснюється щоденно як систематич­ний моніторинг за рухом матеріальних цінностей, незавершеного виробництва і продукції. Періодичний контроль здійснюється у формі усталеної ре­гулярної звітності підрозділів підприємства. Звіти про основні показники роботи підрозділів з належними поясненнями (аналі­зом) подаються, як правило, за ті періоди, на які встановлюють­ся планові завдання. Разовий контроль не має усталеного змісту і попередньо встановленої регулярності. Його мета та діапазон контрольованих показників визначаються в кожному окремому випадку кері­вництвом підприємства чи іншим компетентним органом. Разо­вий контроль має здебільшого такі форми, як інвентаризація матеріальних і фінансових активів, ревізія діяльності та аудитор­ська перевірка.

 В управлінні контроль є з’єднувальними елементом між управлінськими циклами. Процес управління складається з таких функціонально-логічних стадій: управлінського рішення; контролю і перевірки виконання; оцінки результатів. Контроль є необхідною самостійною функцією управління.

 Контроль і перевірка виконання починаються з вивчення управлінського рішення, яке супроводжує процес розроблення конкретної програми дій і найбільш повно виявляється на стадії фактичного виконання рішення. Завершуючи первинний процес управління, контрольна діяльність створює сприятливу перспективу для нового управлінського циклу. Під час контролю виявляють: якість самого управлінського рішення; ефективність тих організаційних заходів, яких було вжито для його виконання; відповідність організації об’єкта цілям успішного виконання настанов управлінського рішення, а також доцільність розстановки кадрів, які виконують ці рішення.

 Контроль є універсальним способом одержання інформації каналом зворотного зв’язку. Без механізму зворотного зв’язку між суб’єктом і об’єктом процес управління втрачає чіткість і цілеспрямованість. Таким чином, контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, установлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт за допомогою виявлення відповідностей або відхилень, здійснених у ході виконання цих рішень.

 За допомогою контролю встановлюють причини і винних у відхиленнях з метою усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому. Контроль як функція управління є засобом зворотного зв’язку між об’єктом і системою управління, він надає інформацію про дійсний стан керованого об’єкта, фактичне виконання управлінського рішення.

 Контроль є основою правової держави, отже, роль економічного контролю в демократичному суспільстві в умовах ринкової економіки полягає в регулюванні процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту відповідно до конституційних норм.загрузка...