загрузка...
 
Тести для самоконтролю.
Повернутись до змісту

Тести для самоконтролю.

 Серед запропонованих варіантів знайдіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

1.1 У чому полягають позитивні результати поліпшення умов праці, розроблення і здійснення заходів щодо профілактики виробничого травматизму?

1 Збільшення періоду професійної активності працівників.

2 Зростання продуктивності праці.

3 Ліквідація втрат, пов'язаних із травматизмом і професійними захворюваннями.

4 Зменшення плинності кадрів.

5 Усі перелічені фактори.

1.2 Чому підвищується працездатність людини при сприятливих умовах праці?

1 Не витрачаються зусилля на захист організму від впливу несприятливих факторів.

2 Нормалізується температура тіла працівника.

3 Підвищується повітрообмін при диханні людини.

4 Поліпшується пам'ять людини.

5 Зменшується час реакції на небезпеку.

1.3 Яким документом визначаються взаємини власника і трудового колективу в галузі економічного і соціального розвитку підприємства?

1 Трудовим договором.

2 Колективним договором.

3 Конституцією України.

4 Законом України «Про охорону праці».

5 Правилами внутрішнього розпорядку.

1.4 Хто здійснює відшкодування збитку потерпілому від нещасного випадку на виробництві?

1 Власник підприємства.

2 Трудовий колектив.

3 Профспілкова організація.

4 Фонд соціального страхування.

5 Місцеві органи виконавчої влади.

1.5 За рахунок яких засобів здійснюється відшкодування збитку потерпілому?

1 Внесків роботодавця.

2 Прибутку, отриманого від тимчасово вільних засобів фонду соціального страхування на депозитних рахунках.

3 Засобів, отриманих від стягнення штрафів з підприємств і працівників, винних у порушенні вимог охорони праці.

4 Добровільних внесків.

5 Засобів фонду соціального страхування.

1.6 Назвіть основні законодавчі акти і документи в галузі охорони праці:

1 Конституція України.

2 Закон України «Про охорону праці».

3 Система стандартів безпеки праці.

4 Посадові інструкції керівників підприємств.

5 Карний і цивільний кодекс.

1.7  Чи має працівник право укладати трудовий договір одночасно на декількох підприємствах?

1 Так.

2 Ні.

3 Так, якщо інше не передбачене колективним договором або угодою сторін.

4 Так при письмовій згоді власників підприємств.

5 Так при згоді зацікавлених сторін.

1.8 Яким працівникам обов'язково видається спеціальний одяг або інші засоби індивідуального захисту?

1 Працівникам, що виконують роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

2 На роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваним у несприятливих температурних умовах.

3 Працівникам, визначених колективним договором.

4 Працівникам, що уклали трудовий договір.

5 Усім переліченим вище працівникам.

1.9  Чи має право власник підприємства розірвати трудовий договір?

1 Ні.

2 Так у випадках, визначених трудовим законодавством.

3 Так при порушенні працівником трудової дисципліни.

4 Так при невиконанні працівником установлених норм виробітку.

5 Так при невикористанні працівником спеціального одягу.

1.10 Яка нормальна тривалість робочого часу в Україні, установлена законом?

1  40 годин на тиждень.

2  41 година на тиждень.

3  36 годин на тиждень.

4  45 годин на тиждень.

5  39 годин на тиждень.загрузка...