загрузка...
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Повернутись до змісту

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1  Джерела

Висновок № 190 (1995) ПАРЕ щодо заявки України на вступ до Ради Європи // Бюро інформації Ради Європи в Україні //

Всеобщая декларация прав человека. Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года // Журнал ООН. – A/64. – С. 39-42.

Господарський кодекс України // Офіційний сайт ВР України //

Господарський процесуальний кодекс України // Офіційний сайт   ВР України //

Декларация независимости // Скидмор М.Дж., Трип М.К. Американская система государственного управления. – М., 1993. – С. 331-334.

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Резолюция  ГА ООН 36/55 25 ноября 1981 года // Журнал ООН. – A/RES/36/55.

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Резолюция ГА ООН № 47/135 от 18 декабря 1992 года. – Официальные отчеты ГА ООН, Дополнение. – Журнал ООН. – A/RES/47/135.

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Декларация о правозащитниках). Резолюция   ГА ООН № 53/144 от 9 декабря 1998 года // Журнал ООН. – A/RES/53/144.

Декларація принципів толерантності (схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО 16.11.1995 р.). – К., 1996.

Декрет № 1. Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви»   22 січня 1919 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 2003. – Вип. 2 (21). – 364 с.

Декрет РНК УСРР «Про передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення» від 17 травня 1919 р.   // Узаконения и Распоряжения Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1919 г.

Джефферсон Т. Билль о религиозной свободе (1779 г.) // Американские просветители: Избранные произведения. – М., 1969. – С. 47-49.

Європейська конвенція з прав людини. Рим, 4 жовтня 1950 р. – К., 2004.

Закон СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від  1 жовтня 1990 р. // Людина і світ. – 1990. – №11. – С. 11-15.

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» № 1975-XII вiд 12.12.1991 р. зі змінами та доповненнями  // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» № 1003-ХІV від 27 липня 1999 р. // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 349-IV від 24.12.2002 р. // Офіційний сайт ВР України // Офіційний сайт ВР України    //

Закон України «Про зайнятість населення» № 803-XII вiд  01.03.1991 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт    ВР України //

Закон України «Про колективні договори і угоди» № 3356-XII від 01.07.1993 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України //

Закон    України    «Про    об’єднання   громадян»    № 2460-ХІІ   від

16 червня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 34. – С. 504.

Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР вiд 24.03.1995 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»  № 334/94 ВР від 28.12.1994 р. // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про освіту» N 1144-XII від 04.06.1991 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про підприємства в Україні» № 887-ХІІ від  27 березня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України //

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»   № 987-ХІІ від 23 квітня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України //

Засади державної політики в галузі прав людини. Постанова ВРУ №575-XIV від 17.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 35.

Збірник  узаконень  та  розпоряджень  робітничо-селянського  урядуУкраїни. — 1927. — № 63-65.

Земельний кодекс України // Офіційний сайт ВР України //

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Офіційний сайт ВР України //

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.) //

Конвенция о дискриминации в области труда и занятий (Конвенция 111), принята 25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Конференции МОТ //

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим,  4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) – ETS № 005  //

Конвенция о правах ребенка. Резолюцией ГА ООН № 44/25 от  20 ноября 1989 года. – Официальные отчеты ГА ООН, сорок четвертая сессия, Дополнение №49 (А/44/49) // Журнал ООН. – A/RES/44/25. – С. 230-239.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Резолюция ГА ООН № 260 А (III) от 9 декабря 1948 года, Дополнение. – Журнал ООН. – A/RES/260 (III).

Конвенция о статусе апатридов, принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года //

Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией  429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года //

Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р.  // Віче. – 1998. – №1.

Конституция США: Текст и постатейный комментарий: В 2 ч. – М., 1984.

Конституція Пилипа Орлика. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник: У 2 ч. / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 1. – С. 209-225.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1996.

Международная конвенция о защите прав всех  трудящихся-мигрантов и членов их семей. Резолюция ГА ООН № 45/158 от  18 декабря 1990 года. В силу не вступила. – Официальные отчеты ГА ООН, сорок пятая сессия. Дополнение.– Журнал ООН. – A/RES/45/158. – С. 354-372.

Международный пакт о гражданских и политических правах. – М., 1998.

Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от  13 мая 1977 года //

Наказ ДПАУ «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) № 355 від 03.07.2000 р. // Офіційний сайт ВР України //

Основные принципы обращения с заключенными. Резолюция  ГА ООН 45/111 от 14 декабря 1990 года. – Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, сорок пятая сессия. Дополнение.– Журнал ООН. – A/RES/45/111– С. 268-269.

Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій, затверджене Постановою КМУ № 201 від 14 лютого 2007 р. //

Постанова ВР України «Про порядок введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 988-ХІІ // Офіційний сайт ВР України //

Постанова КМУ «Про виключення окремих об’єктів із переліку культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» від 8 червня 1992 р. № 311 // Офіційний сайтВР України //

Постанова КМУ «Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю» від 29 жовтня 2003 р. № 1699 // Офіційний сайт ВР України //

Постанова КМУ «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 30 червня 1992 р. № 360        // Офіційний сайт ВР України //

Постанова КМУ «Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям» від  14 лютого 2002 р. № 137 // Офіційний сайт ВР України //

Постанова Ради Міністрів УРСР «Про перелік пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» від 5 квітня 1991 р., № 83 // Збірник Постанов УРСР. – 1991. – № 4.

Постановление Европейского Суда по делу "Бессарабская Митрополия и другие против Молдовы" (Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova) от 13 декабря 2001 г., жалоба № 45701/99 //

Права человека: Сб. универсальных и региональных международных документов. – М., 1990.

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы.  Резолюция ГА ООН      № 45/113 от 14 декабря 1990 года. – Официальные отчеты ГА ООН, Дополнение // Журнал ООН. – A/RES/45/113. – С. 275-283.

Рамкова конвенція про захист національних меншин. Страсбург. – К., 2004.

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 29 лютого   1996 р., № 02-5/109 «Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Юридичний вісник України. – 2000. – № 51.

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Резолюція ГА ООН           № 43/173 от 9 декабря 1988 года, приложение. – Журнал ООН. – A/RES/43/173. – С. 411-416.

Совет по правам человека. Резолюция ГА ООН № 60/251 от 16 марта 2006 г. – Журнал ООН. – А/RES/60/251.

Указ Президента України «Про затвердження Положення про місцеву державну адміністрацію» від 14 квітня 1992 р., № 252   // Офіційний сайт ВР України //

Указ Президента України «Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна» від 4 березня 1992 р № 125   // Офіційний сайт ВР України //

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій» від 21.03.2002 р., № 279/2002 //

Устав Организации Объединенных Наций //

Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.). – CETS-001 //

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года // United Nations. Treaty Series. – Vol.999. – Р. 315-317 //

Цивільний кодекс України // Офіційний сайт ВР України //

Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний сайт ВР України //загрузка...