загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

Навчальне видання СИНТАКСИС. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» для студентів спеціальності  6. 030507 «Переклад»  денної форми навчання

Відповідальний за випуск  О. Г. Ткаченко

Редактор О. П. Садовнікова

Комп’ютерне верстання  О. П. Садовнікова

Підписано до друку   21.03.2012, поз.

Формат 60х 84/16. Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид. арк. 4,15. Тираж  50 пр. Зам. №

Собівартість видання         грн        .

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12. 2007.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

 МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Синтаксис. Словосполучення. Просте речення Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова»для студентів спеціальності  6. 030507 «Переклад» денної форми навчання

Затверджено  на засіданні кафедри філології та журналістики як конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова».Протокол № 8 від 14.03.12.

Суми Сумський державний університет 2012

Синтаксис. Словосполучення. Просте речення : конспект лекцій /  укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет,  2012. –  80 с.

Кафедра журналістики та філології

В опорних конспектах подається теоретичний матеріал з питань синтаксису словосполучення, простого речення і пунктуації.

Рекомендовано для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Матеріали можуть бути використані вчителями української мови, старшокласниками для поглибленого вивчення курсу синтаксису української мови.загрузка...