загрузка...
 
Розділ 2 Системно-функціональні характеристики слів  міри і ваги в англомовному дискурсі 2.1 Синтаксичні та лексичні характеристики слів міри і ваги англійської мови
Повернутись до змісту

Розділ 2 Системно-функціональні характеристики слів  міри і ваги в англомовному дискурсі 2.1 Синтаксичні та лексичні характеристики слів міри і ваги англійської мови

Слова міри та ваги вступають у синтаксичний зв’язок з іншими словами [91; 96]. Виокремлюються чотири моделі словосполучень слів міри та ваги з іншими словами, а саме:

іменник1 + прийменник + іменник2 (S1 of S2);

кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2 (Num S1 of S2);

кількісне слово + іменник (Num S1);

"нульове сполучення", тобто самостійне вживання слів міри та ваги (S1).

Незмінним компонентом зазначених словосполучень є слово-вимірювач (S1).

Словосполучення типу іменник1 + прийменник + +іменник2 можна проілюструвати такими прикладами: a barrel of tallow, an ounce of silver, a gill of spirit, a load of wheat, a ton of coal, a yard of copper-wire, a gallon of beer, a pint of porter, a mile of ground, a bushel of oysters та ін.

There were bull-fights in the Flasa – this very one – for five days, and to each of his temants-in-chief, De La Cuesta gave a horse, a barrel of tallow, an ounce of silver, and a half an ounce of gold dust (F.Norris).

У сполученнях S1 of S2 перший іменник виступає кількісним означенням другого та сполучається з ним за допомогою прийменника of. Прийменник of є не тільки інтегруючим елементом сполучення, але також вказує на кількісну партитивність, частину S1 від цілого S2.

Словосполучення S1 S2 (без прийменника) являють собою різновид англійської моделі типу Stоne Wаll та вживаються для передачі кількісної визначеності предметів. Пор.: pint bottle, pint mug, hundredweight sacks, quart bottle, mile trасk.

Словосполучення типу "кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2" можна проілюструвати наступними прикладами: three inches of paper, ten pounds of potatoes, ten yards of silk, thirty yards of bread fence, half a mile of water, a few bushels of food, sixty bushels of flower, twenty foot of ground та ін.

У словосполученнях (Num S1 of S2) в препозиції до вимірювача (S1) вживається кількісне слово (Num), в постпозиції – номінація вимірюваного (S2). Зв’язок компонентів даних сполучень можна зобразити схематично:

 

Сукцесивність компонентів свідчить про залежність іменників типу silk (S2) від слів-вимірювачів (S1), які, у свою чергу, визначаються словами, що позначають лічбу (Num).

Опущення слів-вимірювачів (S1) робить ці словосполучення немаркованими. Пор.: *ten silk, *a few wood, *many ground. Подібна залежність компонентів (Num S1 of S2) характерна для аналогічних сполучень російської мови: "Особую группу составляют имена существительные с вещественным значением, т.е. такие, которые являются наименованием веществ или материалов, как, например, молоко, глина, свинец, известь, калий, йод, золото, дрова, отруби, чернила и т.д. "Вещи" эти не распадаются на единичные предметы, а потому по самой природе своей не могут быть исчислены, так что при соответствующих существительных имена числительные невозможны. Но они могут быть измерены какими-либо мерами, а уж эти последние поддаются счету: например, два литра молока, один воз глины, три килограмма свинца, пять бутылок чернил и т.п. " (Финкель, Баженов).

У сполученнях (Num S1 of S2) прийменник of може опускатися, при цьому модель контексту фіксується як NumS1 S2. Пор.: a fifty pound sack, a three-gallon jug та ін. Each fortnight Mrs.Down buys 7 lb. flour. Mrs.Down uses 4 lb.potatoes.

Релевантною є дистрибуція елементів моделі S2 of Num S1, наприклад: a circuit of twelve miles, the rate of six miles and a half, a matter of fifty yards, the long journey of four thousand mile, a stretch of six and a half miles, space of a mile, a distance of between twenty or thirty miles та ін.

У моделях Num S1 of S2 та S2 of Num S1 компоненти лівої та правої сторін міняються місцями. Але в обох випадках Num S1 виступає кількісним атрибутом S2, наприклад: I’ve been swimming for my life in two feet of water (Jerome K.Jerome). It was a walk of two miles and the evening was wet (Ch.Bronte).

У порівнюваних словосполученнях (two feet of water, a walk of two miles) вимірюваним компонентом виступає S2 - water, walk. Кількісний атрибут (Num S1) може функціонувати як в препозиції, так і в постпозиції. (В останньому випадку, як показує дослідження, – рідко). Низька частотність функціонування S2 of Num S1 свідчить про специфічні тенденції та авторські преференції.

Сполучення третього типу "кількісне слово + іменник" (Num S1) можна проілюструвати такими прикладами: about five mile, eighteen pounds, three or four inches, a hundred yards, ninety-two ounces та ін.

We got fifty ounces there in three days (Prichard). Take it for about three hundred yards then turn left, and you’ll find a chump of tree (St.Heym).

Серед 3077 прикладів не знайдено S2 у сполученнях NumS1. Виникає запитання: Якими засобами заповнюється цей пропуск? Звернення до прикладів в англомовному дискурсі служили ідентифікації замінників S2.

По-перше, S2 може вживатись у близькому контексті з Num S1.  Пор.:

I measured the chain – ninety-eight feet (M.Twain).

In the centre of the inner circle, on a specious platform, six feet high. I’ve grouped a battery Gasling guns, and provided plenty of ammunition ([M.Twain).

У цих прикладах сполучення NumS1 служать графічно маркованими прикладами. Пор.: надпис типу Depth of water is 16 feet.

По-друге, S2 може імплікуватися словами типу high, wide, long, deep, down, up, away, from, below, above, behind, які вказують на те, що вимірюється – довжина, висота, ширина, глибина і т.д., наприклад: a good two mile off, many miles away, fifty feet deep, three inches deep, a mile from, miles on, many a mile round, a few yards between three feet thick, three hundred miles north, miles around, ten yards down, a half-inch long, two inches across, half a mile further, some miles behind, some twenty miles outside, about a mile beyond, about two hundred years long, etc. Наприклад: Shut into the drawing-room, the pair took seats, each in an arm-chair, placed opposite, a few yards between them (Ch.Bronte). The moor is before us now, and there is no life for many a mile round (Ch.Bronte).

По-третє, вимірюване може імплікуватися контекстом. Oliver walked twenty miles that day (Ch.Dickens). You look three-quarters of an hour to walk a mile (Ch.Dickens). В обох реченнях мається на увазі відстань S2, що дорівнює двадцяти та одній милі відповідно. Слово, яке мається на увазі distance можна вставити у речення, розширивши рамкову схему останніх. Oliver Twist walked the distance of twenty miles that day – S2 of Num S1 або the twenty mile(s) distance - NumS1S2. You took three-quarters of an hour to walk (cover) the distance of a mile – S2 of Num S1 або a mile distance – Num S1S2.

Упущення S2 можна також розглядати як один з випадків згортання, компресії. (Пор.: Wounded people ?wounded, the daily paper ? daily; the mile distance? the mile; the yard measure ? the yard; the gallon measure ? the gallon).

Незважаючи на кількісну перевагу структур Num S1 (3077 прикладів) над структурами Num S1 of S2 (1454 прикладів), вважаємо, що домінантною є модель Num S1 of S2, бо відсутній компонент S2 має тенденцію до субституції, заміни або імплікації.

Аналіз фактичного матеріалу свідчать, що означеннями слів-вимірювачів можуть бути:

числівники – three or four miles, hundred miles distant, five inches thick, tenth pint;

неозначені займенники - many miles away, a few yards from, some inches further, several miles down, each mile forward;

вказівні та присвійні займенники – these acres, my pint of porter, my pound of flesh, these miles of meadow land, his pint;

прикметники – a single yard of carpet, a stretch of hundred odd acres, twenty odd miles, the next mile off, the last hundred yards;

іменники (лічильні слова) – a dosen yards, a couple of fifteen hundredweight, a couple of inches;

конвертовані в іменники числівники – hundreds of miles, thousands of billions of pounds,by hundreds millions of tons of dumped along.

У сполученнях "кількісне слово + іменник" (Num S1) простежується процес згортання, що підтверджується не тільки порівнюванням зі сполученнями, що аналізуються (S1 of S2, Num S1 of S2) вище, але також тим, що слова міри та ваги можуть вживатись і в "нульових сполученнях" (термін А.Є.Супруна), без кількісних слів та означуваного іменника.

"Нульові сполучення" трапляються у дефініціях слів міри та ваги, у рекламах, колоквілізмах.

I think this Italian up here on the corner sells coal at twenty five cents a bushel (Th. Dreiser). – How much do you want/ - A pound, please (P.Abrahams).

Форми однини слів-вимірювачів "нульового сполучення" вказують на їх кількісну визначеність, одиничність. Пор.: a pound – один фунт, by bushel – по одному бушелю, not a mile – не одна миля і т.д.

Основною моделлю сполучень слів міри та ваги з іншими словами є модель "кількість +субстанція", а основною функцією досліджуваних слів - функція кількісного означення вживаних (або тих, що маються на увазі) з ними у сполученнях іменників. Звернення до лексичного наповнення названої моделі допомагає з’ясувати вектори кореляції значення слів-вимірювачів. Залежно від оточення слова міри та ваги можуть позначати точні або приблизні кількісні оцінки. Зупинимося на омовленні вираження точних кількісних оцінок. They had a five foot fuse (D.Carter). Thirty yards of broad fence nine feet high (Th.Hardy). That is a hundred miles off (Ch.Bronte). You can’t travel a mile without that in this damned cold climate (Ch.Bronte).

У наведених прикладах числова константа вимірювачів інтенсифікується за допомогою числівників, неозначеного артикля або нульового артикля. The woman stood a foot away from Arthur (Al.Sillitoe). She bought a pound (P.Abrahams). That about the price of wheat per bushel, I modestly felt was too much for my strength, and quite settled the question (Ch.Dickens). Two half-quartern brans; pound of fresh; piece of double Glo’ster; and, to wind up all, some of the richest sort you ever lushed (Ch.Dickens).

Точність вимірюваних характеристик може інтенсифікуватися словами типу just, only, but, every, що вживаються у препозиції до зазначених структур. (Пор.: but a mile, just a mile and a half, only three miles long, only forty miles from, every twenty yards along, only another ten yards, etc.).

Але лівий індикатор досліджуваних словосполучень разом зі словами міри та ваги може вказувати й на приблизні кількісні (вимірювальні) характеристики, наприклад: many miles away; a good two mile off; more than twelve miles; many and mаny a mile; a few yards away; less than twenty pints; almost three miles; a little short of four miles; may be twenty feet; say, three thousand miles; under six feet long; many tons of flesh; some yards distance; a few feet of the space; a good pound of cheese; about a quarter of pint; several miles of pedestrian descent; nearly half a mile of distance; much more than five foet four in height. Наприклад: Not so far – happen three miles (Ch.Brontе). I urged upon George, however how much pleasanter is would be to have Harris clean and fresh about the boat, even if we did have to take a few more hundredweight of provisions (Jerome K.Jerome).

Одним з мовних засобів номінації кількісної приблизності є сполучуваність слів, далеких за своєю семантикою від числової точності (more than, many, odd, almost, a few, several, unaccountable,etc.), зі словами-носіями числових констант (twelve, miles, six, feet, half a mile та ін.) [93].

Наступним лексичним засобом позначення приблизної міри у мові є набір декількох числівників, що вказують на неточні межі вимірюваного, наприклад: two or three pounds of cold beef, a barrel or two, three or four miles of stream, distance of six or seven thousand miles, from ninety-five to a hundred pounds, three or four feet about та ін., наприклад: They stood now, on the summit of a little hill, commanding the open fields in every direction for three or four miles (Ch.Dickens). In such a neighborhood, beyond Dock head in the Borrough of Southwarm, stands Jacob’s Island, surrounded by a muddy ditch, six or eight feet deep and 15 or 20 wide (Ch.Dickens).

Конвертовані в іменники числівники у словосполученнях з вимірювачами служать засобом номінації приблизних мезуративних оцінок, наприклад: hundreds of ounces of gold, hundreds of miles of dry, almost waterless wilderness; millions of pounds of felled rock; millions thousands of feet, etc. Наприклад:

Everything is such a size that is dwarfs even the horrors of nightmare. In this cave every year rock by the thousands of billions of pounds is transported into metal (D.Carter).His wife led a similar existence some hundreds of miles away – he did not visit her, owing to the expense of the railway ticket (E.M.Foster).

Якщо в однині слова міри та ваги є засобом вираження точності, то у множині досліджувані слова (за умов відсутності числівників у препозиції) вказують на приблизні квантитативні характеристики, наприклад: miles round, fathoms deep, pints of beer, tons of powder, bushels of litters, yards of silk та ін. Наприклад: Every shot seemed like an explosion of tons of powder (F.Norris). In all the stores of the large cities were tons of food and clothing; but only the rich could buy this (J.Campbell). They were warmed up to the argument supping at pints and friendly in their speculations, each full of hope that he would be the man with the right prophecy (Al. Sillitоe).

Приблизні кількісні параметри у мові можуть призначатися заперечними словами. Пор.: Not five feet apart, not ten feet from, no more than twenty-three feet wide, warn’t sixty yards long, not twenty yard away, not an acre of land, not a mile та ін.

Приблизність кількісних оцінок омовлюється комплексно, за допомогою декількох зазначених вище засобів, наприклад: about five or six inches deep; an inch., perhaps, two; maybe a mile or two; not more than, a two or three mile current та ін.

Показником переносного вживання вимірювачів виступає контекст, його лексичне наповнення, наприклад:

Her feet carried her mechanically forward, every feet of her progress being a satisfacoty portion of a flight which she gladly made (Th.Dreiser).

She was able to get every ounce of humour out of the semicolon and no one else could get within a mile of her (W.S.Maugham).

Слова міри та ваги вживаються у переносному значенні в основному в художньому дискурсі.

У технічних текстах досліджувані слова позначають в основному точні оцінки.

Таким чином, значення вимірювачів детермінується міні-, макроконтекстом та дискурсивною орієнтацією.загрузка...