загрузка...
 
3.5 Графічне будування профілю
Повернутись до змісту

3.5 Графічне будування профілю

Графічне будування профілю виконується у такій послідовності:

1 Побудувати вигляд спереду і вигляд зверху оброблюваної деталі.

2 На вигляді деталі спереду зобразити проекцію різальної кромки різця.

Якщо ?=0, то з характерної точки проводять промінь під кутом ? до горизонталі. Якщо  ??0, то на вигляді зверху продовжують конічну  поверхню до положення торців деталі і проектують на неї усі вузлові точки. Після цього усі ці проекції переносять на горизонтальний діаметр вигляду спереду. З отриманих точок під кутом ? до горизонталі проводять промені до перетину з колами, на яких розміщуються однойменні точки. З'єднавши усі точки перетинів, отримаємо проекцію різальної кромки.

3 На вигляді спереду будуємо проекцію задньої поверхні різця.

Якщо різець призматичний, то з вузлових точок проекції різальної кромки проводять лінії під кутом a до вертикалі. Коли різець круглий, то з характерної точки під кутом a до горизонталі проводять промінь, на якому відкладається відрізок, що дорівнює зовнішньому радіусу різця. Зовнішній радіус знаходять за таблицею відповідно до глибини профілю деталі. Кінець відрізка визначає центр фасонного різця. Далі із визначеного центра проводять дуги через вузлові точки проекції різальної кромки.

4 Проводять слід площини, нормальної до задньої поверхні проектованого різця, і повертають його (разом із вузловими точками профілю різця) у горизонтальне положення.

5 На перетинах ліній, проведених горизонтально через вузлові точки профілю деталі і вертикально через точки на нормальному перетині, визначаємо вузлові точки профілю різця і будуємо його у натуральну величину.

Щоб побудувати криволінійний проміжок профілю різця, необхідно на відповідній поверхні деталі вибрати 3-5 допоміжних точок і виконати побудову згідно з пунктами 1-5.

Профілювання круглого фасонного різця з l=0

Побудована приблизно одна чверть вигляду спереду і половина вигляду зверху деталі (рис.3.3). Це зменшує кількість ліній на кресленні і дозволяє збільшити його масштаб.  На вигляді спереду деталі через точку 1 під кутом ? до горизонталі проведено промінь.

 

Далі на вигляді спереду будуємо проек-цію задньої поверхні різця. Для цього із характерної точки 1 під кутом a до горизонталі проводять промінь, на якому відкладається відрізок, що дорівнює зовнішньому радіусу різця. Зовнішній радіус знаходять     за табли-цею 3.2  (D/2) відповід-но до глибини профілю деталі. Кінець відрізка визначає центр фасон-ного різця. Із знайде-ного центра О2 прово-дять дуги через вузлові точки проекції різальної кромки (1, 2, 3, 4).

Проводять слід площини, нормальної до задньої поверхні проектованого різця. Це відрізок О2О3 (а взагалі це будь-яка пряма, що проходить через точку О2). 

Повертають його разом із вузловими точками профілю різця у горизонтальне положення О3К.

На перетинах ліній, проведених горизонтально через вузлові точки профілю деталі і вертикально через точки на нормальному перетині, визначаємо вузлові точки профілю різця і будуємо його у натуральну величину.

 

Криволінійний проміжок профілю різця буде обробляти відрізок 3-4 профілю деталі. Щоб його побудувати, необхідно на відповідній поверхні деталі вибрати декілька допоміжних точок і виконати вказівки пунктів 1-5. На рис. 3.3 показана одна допоміжна точка 5.

Профілювання круглого фасонного різця з l?0

Побудувати вигляд спереду і вигляд зверху оброблюваної деталі (рис.3.4).

Щоб на вигляді де-талі спереду зобразити проекцію різальної кромки різця, на вигляді зверху продовжують конічну  поверхню до положення торців деталі і проектують на неї усі вузлові точки. Після цього усі ці проекції переносять на горизон-тальний діаметр вигляду спереду, 11, 21 і т.д. З отриманих точок під кутом ? до горизонталі проводять промені до перетину з колами, на яких розміщуються од-нойменні точки. З'єднав-ши усі точки перетинів, отримаємо проекцію рі-зальної кромки.

Потім на вигляді спереду будуємо проекцію задньої поверхні різця. Для цього із характерної точки 31=2 під кутом a до горизонталі проводять промінь, на якому відкладається відрізок, що дорівнює зовнішньому радіусу різця. Зовнішній радіус знаходять за таблицею 3.2 відповідно до глибини профілю деталі. Кінець відрізка О2 визначає центр фасонного різця. Далі із визначеного центра проводять дуги через вузлові точки проекції різальної кромки.

Слід площини, нормальної до задньої поверхні проектованого різця, проходить через точку О2. Повертають його навколо точки О3 (разом із вузловими точками профілю різця) у горизонтальне положення О3К.

На перетинах ліній, проведених горизонтально через вузлові точки профілю деталі і вертикально через точки на нормальному перетині, визначаємо вузлові точки профілю різця і будуємо його у натуральну величину.

Криволінійний проміжок профілю різця обробляє циліндричну поверхню деталі між точками 1-2. Щоб його побудувати, необхідно на цій поверхні деталі вибрати 3-5 допоміжних точок і виконати вказівки пунктів 1-5. На рис.3.4 - це точка 5.

Профілювання призматичного фасонного різця з l=0

Побудувати вигляд спереду і вигляд зверху оброблюваної деталі (рис.3.5).

На вигляді деталі спереду зобразити проекцію різальної кромки різця, для чого з характерної точки 1 проводять промінь під кутом ? до горизонталі.

На вигляді спереду будуємо також проекцію задньої поверхні різця: з вузлових точок проекції різальної кромки (1, 2, 3, 4) проводять лінії під кутом a до вертикалі.

Проводять слід площини, нормальної до задньої поверхні проектованого різця О3К, і повертають його навколо точки О3 (разом із вузловими точками профілю різця) у горизонтальне положення.

На перетинах ліній, проведених горизонтально через вузлові точки профілю деталі і вертикально через точки на нормальному перетині, визначаємо вузлові точки профілю різця і будуємо його у натуральну величину.

 

Щоб побудувати криволінійний проміжок профілю різця, необхід-но на відповідній по-верхні деталі вибрати декілька точок і вико-нати вказівки пунктів 1-5. На рис.3.5 для прикладу показана точка 5 на конічній поверхні деталі.

Профілювання призматичного фасонного різця з l?0

Побудувати вигляд спереду і вигляд зверху деталі (рис.3.6).

На вигляді деталі спереду зобразити про-екцію різальної кромки різця, для чого продов-жують конічну  поверх-ню до положення торців деталі і проектують на неї усі вузлові точки. Потім усі ці проекції переносять на горизонтальний діаметр вигляду спереду (11, 21, 31, 41). На рис.6 показана точка 21. З отриманих точок під кутом ? до горизонталі проводять промені до перетину з колами, на яких розміщуються однойменні точки поверхні деталі. З'єднавши усі точки перетинів, отримаємо проекцію різальної кромки.

На вигляді спереду будують проекцію задньої поверхні різця, для чого з вузлових точок проекції різальної кромки проводять лінії під кутом a до вертикалі.

Далі проводять слід площини, нормальної до задньої поверхні проектованого різця О3К, і повертають його навколо точки О3 (разом із вузловими точками профілю різця) у горизонтальне положення.

 

На перетинах ліній, проведених горизонталь-но через вузлові точки профілю деталі і верти-кально через точки на нормальному перетині, визначаємо вузлові точки профілю різця і будуємо його у натуральну вели-чину.

Циліндричну поверх-ню деталі між точками 1-2 повинен обробляти криволінійний проміжок профілю різця. Щоб його побудувати, необхідно на відповідній поверхні де-талі вибрати декілька  допоміжних точок (на рис.3.6 показана одна точка 5) і виконати вка-зівки пунктів 1-5.

Графічно побудувати профіль фасонного різця можна і на підставі теорії вихідної інструментальної поверхні, яку добре описав проф. П.Р.Родін [9]. Завдання полегшують сучасні графічні платформи. Спочатку створюється 3-вимірна модель деталі (рис. 3.7 а). Потім, перетинаючи її через характерну точку площиною під кутом g до горизонталі (рис 3.7 б), отримують лінію перетину. Це і є різальна кромка, а, крім того, при лінійному контакті поверхні деталі і вихідної інструментальної поверхні це і є характеристика. Обертаючи характеристику навколо осі різця (рис. 3.7 в), створюємо задню поверхню різця. Після перетину її нормальною площиною отримуємо профіль різця (рис. 3.7 г).

 

 



загрузка...