загрузка...
 
3.6 Аналітичний розрахунок профілю
Повернутись до змісту

3.6 Аналітичний розрахунок профілю

Різці можуть бути круглі і призматичні. І ті, і інші з ?=0 і з ??0. Методика, що виклада-ється, дозволяє викорис-тати один і той самий алгоритм для розрахунку всіх цих різців. Для цього необхідно призна-чити базою один із торців деталі і визначити відстань від нього до усіх вузлових точок профілю Li. Після чого розрахувати осьові відстані усіх вузлових точок профілю від характерної точки

,

де Lk – відстань характерної точки від бази.

Графічна побудова профілю наочно показує, на яких проміжках різальної кромки різця утворюються криві лінії. При розробленні робочого креслення ці проміжки замінюють дугами кіл або прямими лініями. Для цього необхідно розрахувати параметри замінних кіл. Тому у процесі аналітичного розрахунку визначаються координати не тільки вузлових точок профілю, а й додаткових проміжних точок на криволінійних проміжках.

Осьові розміри різця не змінюються, вони дорівнюють відповідним розмірам деталі. У різця (у порівнянні з деталлю) змінюються форма і глибина профілю. Тому фактично необхідно розрахувати одну координату кожної точки профілю різця.

Визначаються розрахункові діаметри поверхні деталі з таким розрахунком, щоб поле допуску на розмір профілю інструменту було розміщене посередині поля допуску на відповідний розмір деталі, а відхилення на профіль інструменту відраховувалися «у метал». Тоді

,

де k=0, 25 – 0,33 - коефіцієнт, що враховує співвідношення поля допуску розміру інструменту і поля допуску відповідного розміру деталі.

Визначаються розрахункові радіуси

.

Знаходять кут між твірною проміжку профілю деталі, який буде оброблятися прямолінійною кромкою різця, та віссю деталі

,

де rmax, rmin – граничні радіуси на розглядуваному проміжку профілю деталі;

lq - довжина цього проміжку у напрямі осі деталі.

Кут ? визначаємо за формулою

.

Далі знаходять проміжні параметри

і координати точок різальної кромки різця у системі координат з початком у характерній точці:

,

.

Виходячи із координат xki yki, розраховується профіль круглого різця

.

Примітка. Rk=D/2 – радіус круглого різця, який торкається характерної точки деталі

Профіль призматичного різця розраховується за формулою

.

Результати графічного і аналітичного профілювання записують у табл.3 і порівнюють.

Таблиця 3.3 - Порівняння  графічного і аналітичного профілювання

Номери точок профілю

1

2

3

4

5

...

Графічний

 

 

 

 

 

 

Аналітичний

 

 

 

 

 

 

Похибка, %

 

 

 

 

 

 загрузка...