загрузка...
 
3.7 Конструкторське доопрацювання інструменту
Повернутись до змісту

3.7 Конструкторське доопрацювання інструменту

 

При віддаленні від центра деталі на деяких проміжках різальної кромки передній кут може настільки зменшитися, що його значення буде меншим від значення допустимої нижньої межі.

У цьому випадку необхідно на передній поверхні робити заглиблення радіусом R, що дорівнює 5-6 мм, із стрічкою f біля різальної кромки шириною 0,2-0,3 мм (рис.3.8).

Величина переднього кута у будь-якій точці різальної кромки визначається за формулою

.

Для зменшення тертя на задній поверхні на проміжках, перпендикулярних до осі деталі, роблять невелике відхилення від перпендикулярності (aб » 2о) або залишають стрічку f1 шириною 0,2-0,3 мм (рис. 3.9).

Загальна довжина різця lp встановлюється таким чином [10]. З боку відкритого кінця заготовки (рис. 3.10) довжину розрахункового профілю різця, що дорівнює довжині деталі lд, збільшують на 2-3 мм (щоб перекрити допуск на заготовку та похибки її базування). Для запобігання гострих кутів цей бік різця може закінчуватися стрічкою B, шириною 2-3 мм. З протилежного боку роблять виступ шириною 3-6мм для підготовки поверхні під відрізний різець. Боки виступу зрізають під кутом 15о.

 

Проміжки різальної кромки між деякими точками n і m, що являють собою частину еліпса, параболи або гіперболи, замінюють дугами кіл.

Замінювальне коло проходить через точки n(0; 0), а(ха; уа), m(хm; уm) (рис. 3.11).

Локальні координати центра замінювального кола і його радіус визначаються за формулами [13]:

,

,

.

Координати точок a і m відносно точки n такі:

xa=xNa-xNn,  xm=xNm-xNn – для призматичних різців;

xa=xRa-xRn,  xm=xRm-xRn – для круглих різців;

ya=La-Ln,    ym=Lm-Ln.

 

Радіус замінюваль-ного кола може виявитися настіль-ки великим, що похибка форми де-талі від заміни кри-волінійного про-міжку різальної кромки різця на прямолінійний бу-де у межах допус-ку. Максимальне відхилення криво-лінійної кромки від прямолінійної ви-значається за формулою

,

де  - відстань між точками n і m.

Якщо максимальне відхилення виявиться меншим від однієї третини допуску, то відповідну різальну кромку можна робити прямолінійною.

Допуски на розміри інструменту дорівнюють 0,33-0,25 від допусків на відповідні розміри деталі, тобто . Беремо k=0,25. Результати розрахунків записуємо у таблицю 3.4.

 

Таблиця 3.4 – Допуски на розміри профілю різця

Номер точки

Діаметр

деталі

Допуск на розмір деталі

Допуск на розмір профілю різця (або на параметри замінювального кола ) Txi

позначення

числове значення

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Для закріплення і регулювання круглого різця на одному із його торців виготовляють зубці (z=34), направлені по радіусу (рис. 3.12 а). Кут профілю зубців 90о. Вершини зубців зрізані на величину 0,1-0,2 мм з утворенням площини шириною f =(0,5-0,75) мм. Висота зуба може бути встановлена із таблиці 3.2 або за формулою

 

(з округленням до цілого числа).

 

Внутрішній діаметр рифлення звичайно дорівнює діаметру приєднувального отвору, а зовнішній визначається за тією самою таблицею 3.2 або як

 

(з округленням до цілого числа).

Замість рифлень вико-ристовують і спеціальні отвори (рис. 3.12 б), кількість і діаметр яких залежить від конструкції допоміжного інструменту.

Глибину заточування передньої поверхні для розміщення стружки (див. рис.3.12 а) можна визначити за формулою , а товщину стінки різця - як .

Висота призматичного різця 75-100 мм. Приєднувальна частина - це «хвіст ластівки» (рис. 3.13) з кутом 60о. Його розміри, залежно від глибини профілю деталі [7], наведені у таблиці 3.5. Для зменшення опорної площини (шліфованої) робиться виїмка глибиною c і довжиною F при загальній довжині бази кріплення A.

Таблиця 3.5 – Розміри приєднувальної частини призматичних різців

Глибина профілю деталі

E

A

F

с

r

d

M

4

4

15

7

1.0

0,5

4

21,31

6

6

20

10

6

29,46

10

6

25

15

6

34,46

14

10

30

20

2.0

1,0

10

45,77

20

10

40

25

10

55,77

28

15

60

40

15

83,66

При зміні чисельних значень зазначених розмірів або при використанні роликів з іншим діаметром d контрольований розмір М визначається за формулою

,

де aх – кут «хвоста ластівки».загрузка...