загрузка...
 
Переднє слово; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

Переднє слово

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Усе це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. У роки економічної кризи підприємства намагалися досягти збільшення приfутків не за допомогою ретельно-го економічного розрахунку, зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.

Хоч у такий спосіб окремим підприємствам і щастило тимчасово досягти бажаних результатів, але в цілому цей підхід призвів до поглиблення економічної кризи. З 2000 року в країні відзначається початок стабілізації економіки та економічного зростання. Цей новий етап розвитку незалежної України, розбудови її державності має ознаменуватися й удосконаленням економічної роботи на підприємствах. Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення методики економічного аналізу, розширення його використання на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.

Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, аудитору, ревізору. Економічний аналіз має бути на озброєнні кожного менеджера для формування управлінських рішень. Уміння користуватися ним зміцнює й удосконалює економічне мислення.

Пропонований навчальний посібник, підготовлений на сучасному рівні, буде корисним і для спеціалістів виробництва, які здійснюють економічну роботу.

Матеріал посібника викладено в трьох частинах: «Основи теорії економічного аналізу», «Фінансовий аналіз» та «Управлінський аналіз».

На відміну від традиційної послідовності викладання матеріалу курсу, у нашому посібнику методику фінансового аналізу подано перед управлінським аналізом. Це пояснюється зміною ролі цих розділів в управлінні підприємством. У планово-адміністративній системі на першому місці було виконання плану виробництва продукції, а отже, і виявлення факторів впливу на виконання плану. За ринкових умов фінансові результати та фінансовий стан підприємства стають значно важливішими показниками його діяльності, що їх передовсім і оцінюють зовнішні користувачі фінансової звітності підприємства. Показники виробництва використовуються здебільшого для внутрішнього аналізу та прийняття відповідних рішень.

Щодо змісту посібника варто зазначити дві його особливості. Перша полягає в тому, що в частині, присвяченій фінансовому аналізу, методику аналітичних розрахунків подано за новими формами фінансової звітності, балансу підприємства, які запроваджено в практику в 2000 році відповідно до реформи бухгалтерського обліку в країні.

Але фінансово-економічні служби в Україні щойно почали працювати за новими стандартами і ще не набули належних навичок. Попереду — тривалий процес перевірки й пристосування традиційних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та економічного аналізу до реалій економічного життя в Україні. Отже, авторський колектив навчального посібника не вважає свою працю завершеною. Після закінчення звітних 2000 та 2001 років одержано багато нової інформації, тому безперечно стануться певні зміни у звітних формах, у порядку їх заповнення, у методиці розрахунків. На підставі цих матеріалів підготовлене нове видання посібника.

Другою особливістю посібника є висвітлення нових тем, які раніше не викладалися в курсі економічного аналізу. Можна назвати, наприклад, «Моделювання господарської діяльності підприємства і використання економіко-математичних методів» (розд. 4), «Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів» (розд. 5), «Аналіз інвестиційної діяльності підприємства» (розд. 9), «Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру» (розд. 10), «Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності» (розд. 15). У всіх розділах посібника матеріал подано з урахуванням сучасних досягнень теорії та практики економічного аналізу.

Слід звернути увагу на ту обставину, що в процесі розвитку ринкових відносин в Україні набули великого поширення й негативні наслідки відмови від жорсткого державного контролю: розширення сфери дії тіньової економіки, корумпованість, фінансові злочини. У боротьбі з цими явищами, котрі впливають на стан економічної безпеки держави, правоохоронні органи використовують методи економічного аналізу як для виявлення способів і методів здійснення економічних злочинів, так і для їх профілактики й ліквідації передумов, що сприяють скоєнню таких злочинів. Студенти, які в практичній діяльності потребуватимуть вивчення цих проблем, можуть скористатися підручником О. М. Бандурка та ін. «Финансово-экономический анализ».

Матеріал щодо використання в економічному аналізі персональних комп’ютерів є певною мірою обмеженим, оскільки відповідними організаціями ще не розроблено програму комплексних аналітичних розрахунків стосовно всіх розділів економічного аналізу господарської діяльності підприємства.

Наведені в книзі цифрові дані є умовними і не можуть бути використані як довідковий матеріал.

Навчальний посібник підготовлено колективом викладачів кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету під керівництвом д-ра екон. наук, акад. НАН України М. Г. Чумаченка у складі авторів: М. А. Болюха (розд. 14), В. З. Бурчевського (розд. 11), М. І. Горбатка (розд. 7, 10), А. П. Заросила (розд. 6), В. М. Івахненка (розд. 12), С. В. Калабухової (розд. 13.2), С. А. Кириленка (розд. 15), Л. Ф. Киселюк (розд. 2), В. І. Марушевської (розд. 6), І. І. Матієнко-Зубенко (розд. 5), О. А. Мельничук (розд. 13.1), В. О. Мец (розд. 8, додатки), А. О. Папенко (розд. 13.3), І. М. Парасій-Вергуненко (розд. 3), В. В. Петровича (розд. 4), Л. О. Примостки (розд. 9), М. Г. Чумаченка (переднє слово, розд. 1).

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам (д-ру екон. наук, проф. С. І. Шкарабану, д-ру екон. наук, проф. А. О. Чугаєву) за слушні зауваження та побажання.

Відгуки, зауваження та пропозиції щодо поліпшення змісту й структури посібника просимо надсилати на адресу видавництва: 03057, Київ-57, просп. Перемоги, 54/1.
загрузка...