загрузка...
 
4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві

Ефективність застосування економіко-математичних методів у моделях реалізації завдань аналітичного дослідження базується на широкому використанні засобів автоматизованої обробки відповідних інформаційних даних. Ідеться передовсім про впровадження в процес аналізу господарської діяльності підприємств сучасних комп’ютерних технологій, що створює належні передумови одержання якісної аналітичної інформації, потрібної для забезпечення процесу розробки науково обґрунтованих управлінських рішень.

Найдоцільнішим варіантом (формою) реалізації такого інтеграційного процесу можна вважати впровадження сучасних інформаційних систем, що базуються на досконалих операційно-програмних засобах, інформаційних технологіях використання економіко-математичних методів і моделей, систем підтримки прийняття рішень. Сучасні інформаційні системи містять відповідний перелік функціональних завдань аналізу ринку, маркетингу, збуту готової продукції, технічної підготовки виробництва, техніко-економічного планування, матеріально-технічного забезпечення запасами, управління трудовими ресурсами, кадрами, управління фінансами, інвестиціями та інноваціями, управління основним та допоміжним виробництвом, управління якістю, бухгалтерським обліком та звітністю. Насамперед це комп’ютерні системи підтримки та прийняття рішень (СППР). Розв’язання завдань аналітичного характеру в таких комплексах забезпечує реалізацію функцій маркетингового дослідження. Комп’ютерною підтримкою охоплено й завдання, що вирішуються на організаційному рівні спеціалістами та технічними робітниками. Проте майже скрізь бракує комп’ютерної підтримки управлінської діяльності керівників вищого рангу, що є найбільш важливим функціональним призначенням аналітичної роботи на підприємстві. Прикладом такої системи може бути СППР СІМПЛАН, що її спеціально призначено для надання допомоги керівникам у подоланні невизначеності, властивої корпоративному плануванню. Ця система є динамічним поєднанням моделей, у тому числі й економіко-математичних, за трьома основними компонентами:

1) фінансові моделі;

2) моделі маркетингу;

3) моделі виробництва.

Застосування методів моделювання в СППР СІМПЛАН дає можливість відображення за допомогою математичних формул зв’язків і залежностей між економічними явищами у сфері фінансів, маркетингу та виробництва. Певною мірою відповідає функціональному призначенню аналітичної роботи реалізація підсистеми економічного та статистичного аналізу, що дає змогу користувачам на основі порівняння альтернатив одержувати інформацію, яка відповідає визначеному критерію. Інакше кажучи, ідеться про застосування порівняльного аналізу для дослідження кількох варіантів можливих управлінських рішень і вибору най-ефективнішого з них. Такий «сценарій» проведення аналітичного дослідження може бути реалізований, наприклад, для визначення найприйнятнішого для підприємства варіанта виробничої програми з урахуванням реальних умов і наслідків виробничої діяльності. Найважливішими елементами потрібної комплексної аналітичної моделі в такому разі мають бути:

1) виробнича програма підприємства;

2) організаційно-технічний рівень виробництва;

3) виробничі ресурси;

4) собівартість виробництва продукції;

5) фінансові результати;

6) фінансовий стан підприємства;

7) ефективність використання ресурсів.

Зрозуміло, що в цьому переліку зазначено лише основні напрямки, які найбільш суттєво характеризують відповідний аспект аналітичного дослідження, що не виключає можливості використання інших показників. При цьому елементи «Виробнича програма», «Організаційно-технічний рівень виробництва» і «Ресурси» є альтернативними, тобто змінними компонентами механізму аналітичного дослідження діяльності підприємства для встановлення рівня досягнення цим підприємством відповідних оцінних критеріїв: «Фінансові результати», «Фінансовий стан», «Ефективність використання ресурсів». Центральною ланкою, що поєднує в системі альтернативи з критеріями, тобто спромоги з можливими результатами їх реалізації, є елемент «Собівартість виробництва». Саме крізь призму зміни собівартості продукції на підприємстві оцінюється «якість» змінних альтернатив, що уможливлює визначення оптимальних варіантів досягнення потрібного прибутку, рентабельності, платоспроможності, продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі та інших критеріальних показників ефективності роботи підприємства. Запропонована структура моделі дослідження найбільшою мірою відповідає завданням перспективного економічного аналізу. Її реалізація базується на застосуванні комплексу економіко-математичних методів, а отже, потребує обробки інформаційних даних за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, зокрема інформаційних систем стратегічного планування, тобто передовсім пакета прикладних програм Project Expert 5, завданням якого саме і є моделювання та оцінка дій багатопрофільного, з широким асортиментом продукції підприємства, що працює на кількох ринках. Структурно пакет реалізовано у 7-х програмних блоках:

1) блок моделювання;

2) блок генерації фінансових документів;

3) блок аналізу;

4) блок групування проектів;

5) блок контролю процесу реалізації проекту;

6) блок-інтегратор;

7) генератор звіту.

На найбільшу увагу заслуговує блок аналізу. Реалізація його можливостей передбачає аналіз чутливості, аналіз ефективності проекту для окремих його учасників, розрахунок стандартних фінансових коефіцієнтів та показників ефективності, аналіз варіантів проектів. Модуль аналізу чутливості забезпечує можливість аналізу чутливості проекту до зміни різних параметрів (альтернатив). Це дає змогу оцінити вплив основних факторів на фінансовий результат реалізації проекту. У свою чергу, модуль розрахунку стандартних фінансових показників реалізує можливість визначення фінансових коефіцієнтів (показників ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності, структури капіталу), показників ефективності інвестицій, дисконтовані критерії періоду окупності, індексу прибутковості, внутрішньої норми рентабельності тощо. Модуль аналізу ефективності передбачає можливість порівняльної оцінки проекту з погляду різних його учасників (банків, інвесторів та ін.). І нарешті, модуль вартісного аналізу дає змогу порівняти показники ефективності різних варіантів реалізації проектів або груп різних проектів.

Блок-інтегратор уможливлює аналіз результатів діяльності холдингових компаній.

Певні аналітичні можливості мають також інтегрована інформаційна система «Галактика» (модуль фінансового аналізу в контурі адміністративного управління ), система управління виробництвом TECHNOCLASS 2000 (модуль бухгалтерії та аналізу) і деякі інші системи. Однак локальний характер аналітичних завдань у цих інформаційних системах не дає змоги одержати комплексну аналітичну інформацію для ефективного забезпечення управлінської системи підприємства.

Отже, нагальним завданням є розробка спеціальної системи комп’ютерної обробки економічної інформації для підтримки управлінських рішень стосовно господарської діяльності підприємства. Така система повинна охоплювати комплекс задач, які передбачені курсом «Економічний аналіз», з урахуванням розрахунків щодо імітаційного моделювання.

Питання для самоперевірки

1. Що таке моделювання і яку роль воно відіграє в господарській діяльності підприємства?

2. Основні засади поєднання моделювання й економіко-математичних методів у процесі проведення економічного аналізу.

3. Моделювання розв’язання аналітичних задач і передумови розробки єдиної бази економіко-математичних моделей.

4. У чому полягає ефективність використання економіко-математичних методів у процесі аналітичного дослідження?

5. Класифікація математичних методів, що використовуються в економічному аналізі.

6. Сутність застосування математичних перетворень в економіко-математичних моделях розв’язання аналітичних завдань.

7. Сутність застосування методів парної і множинної кореляції в аналітичному дослідженні господарської діяльності підприємства.

8. Принципи застосування методу лінійного програмування в перспективному економічному аналізі.

9. Математичне моделювання комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства.

10. У чому полягає ефективність засобів моделювання і економіко-математичних методів з використанням можливостей сучасних інформаційних систем?

11. Передумови реалізації комплексного аналітичного дослідження з використанням сучасних комп’ютерних технологій обробки економічної інформації.
загрузка...