загрузка...
 
7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв — це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

1) аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

 • за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);
 • за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;
 • за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;
 • за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Резерв зростання прибутку (РЗо) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:

 Резерв зростання прибутку

де — планова сума прибутку на одиницю i-ї продукції;

— додатково реалізована продукція (тис. грн).

Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то сума резерву його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації визначатиметься за формулою:

 Резерв зростання прибутку

де — фактичний прибуток від реалізації продукції;

— фактичний обсяг реалізації;

 • DР(рз) — резерв збільшення реалізації продукції.

Подпись: Приклад 1Визначити резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукція

Резерв збільшення обсягу реалізації, грн

Сума прибуткуза планом, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

150

10

1,5

Б

230

15

3,45

В

210

20

4,2

Г

80

30

2,4

Д

120

45

5,4

Усього

16,95

 • Дані таблиці показують, що резерви збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації всіх видів продукції становитимуть 16,95 тис. грн.

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.

 • Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, користуючись методом порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими нормами і нормативами за видами витрат (сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів), нормативами використання виробничих потужностей, обладнання, нормами непрямих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо.

Кількісна величина резервів визначається порівнянням досягнутого рівня з нормативною величиною:

Кількісна величина резервів ,

де — резерв зниження собівартості продукції за рахунок і-го виду ресурсів;

— фактична величина використаного і-го виду ресурсу;

— нормативна величина використаного і-го виду ресурсу. Тоді загальна величина виявлених резервів зниження собівартості продукції визначатиметься за такою формулою:

загальна величина виявлених резервів зниження собівартості продукції .

Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас і резервами збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку проводять за формулою:

розрахунки резерву зростання прибутку ,

де — резерв зростання прибутку;

— можливе зниження витрат на 1 грн продукції;

— реалізована продукція за звітом;

— можливе зростання обсягу реалізації.

Подпись: Приклад 2Визначити резерви зростання прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції (табл. 7.6).

Таблиця 7.6

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукція

Резерви зниження собівартості, грн

Можливий обсяг реалізації продукції, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

8

900

7,2

Б

6

860

5,16

В

10

300

3,0

Г

11

430

4,73

Д

9

520

4,68

Усього

24,77

Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості продукції за всіма калькуляційними статтями необхідно деталізувати резерви збільшення прибутку за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямками.

Економія затрат живої праці досягається за рахунок здійснення таких заходів: підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості; скорочення витрат за понаднормові години роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо.

Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлених резервів зниження собівартості можна проводити за такими напрямами:

1. Здійснення організаційно-технічних заходів. За рахунок цього можна одержати економію протягом 12 місяців з моменту повного впровадження цих заходів.

економія від здійснення організаційно-технічних заходів,

де — економія від здійснення організаційно- технічних заходів, грн; — собівартість одиниці продукції відповідно до і після здійснення даного організаційно-технічного заходу, грн;

ВП — річний обсяг випуску продукції після здійснення організаційно-технічного заходу, грн.

2. Зменшення кількості робітників. Цей захід може забезпечити економію за багатьма напрямками через те, що він передбачає:

 • збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою кількістю робітників;
 • зміну трудомісткості продукції;
 • більш повне використання фонду робочого часу.
 • Для всіх цих напрямків можна користуватися формулою:

резерв, одержаний за рахунок зменшення чисельності робітників

де — резерв, одержаний за рахунок зменшення чисельності робітників, грн;

Ч — середньорічна чисельність скорочених робітників, осіб;

— середня заробітна плата звільненого робітника, грн;

— сума відрахувань у соціальні та інші фонди.

3. Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу (зниження трудомісткості) розраховується за такою формулою:

Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу,

де — резерв за рахунок запровадження заходів науково-технічного прогресу, грн;

— витрати на оплату праці стосовно одиниці продукції до і після впровадження науково-технічних досягнень, грн;

— обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень до кінця року в натуральних одиницях виміру.

4. Зменшення прямих матеріальних витрат. Для розрахунку суми можливого прибутку користуються формулою:

Зменшення прямих матеріальних витрат,

де — сума прибутку, одержана за рахунок зниження матеріальних витрат, грн;

, — норма витрат прямих матеріальних ресурсів до і після впровадження науково-технічних досягнень у натуральних одиницях виміру;

— ціна прямих матеріальних витрат, грн;

ВП — обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень НТП, грн.

5. Зниження умовно-постійних витрат також може бути резервом збільшення прибутку. Таке зниження може статися у зв’язку зі зростанням обсягу випуску продукції. Цю залежність можна виразити такою формулою:

Зниження умовно-постійних витрат,

де — сума збільшення прибутку за рахунок зниження умовно-постійних витрат, грн;

— сума витрат за однією з комплексних статей, грн;

— питома вага умовно-постійних витрат у статтях витрат;

— сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду, грн;

— темп приросту обсягу випуску продукції, коефіцієнт.

6. Підвищення якості продукції. Це значний резерв збільшення прибутку (табл. 7.7).

Таблиця 7.7

РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБУ А

Сорт

Відпускна ціна за одиницю продукції, тис. грн

Вироблено продукції фактично, тис. грн

Питома вага, %

Відхилення у питомій вазі, (±)

Зміна середньої ціни реалізації, тис. грн

фактична

можлива за підвищення якості

1

10

300

49,2

60

+ 10,8

+ 108,0

2

9

210

34,4

40

+ 5,6

+ 50,4

3

8

100

16,4

– 16,4

– 131,2

Усього

610

100

100

+ 27,2

Дані таблиці показують, що у зв’язку зі зростанням питомої ваги продукції першого сорту до 60 %, другого — до 40 %, зниженням випуску виробів третього сорту середня ціна реалізації виробу зросте на 27,2 тис. грн.

Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть раптово виявлятися резерви короткострокової дії. Використання цих резервів можливе за допомогою розроблення системи оперативних заходів.
загрузка...