загрузка...
 
14.4. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

14.4. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції

Міра ефективності використання матеріальних, трудових і грошових засобів з найбільшою повнотою розкривається під час вивчення собівартості товарної продукції, бо об’єктом аналізу стають ресурси підприємства, використані для основної діяльності.

Аналіз собівартості товарної продукції починають із загальної оцінки виконання плану собівартості, визначають відхилення звітних показників від планових, їх динаміку, виявляють фактори, що вплинули на це відхилення, роблять відповідні висновки.
На підставі облікових даних одержано таку інформацію: випуск товарної продукції за планом — 8400 тис. грн, фактичний — 8500 тис. грн; собівартість продукції за планом — 6783 тис. грн, фактично — 7145 тис. грн, собівартість фактично випущеної продукції за плановими нормами і фактичною структурою — 6958 тис. грн. Порівняння фактичної собівартості з плановою показало, що абсолютне відхилення дорівнює 362 тис. грн. Це відхилення виникло під впливом таких факторів: 1) зміни обсягу продукції; 2) зміни структури виробленої продукції; 3) зміни рівня витрат (за рахунок зміни кількості використаних матеріалів, цін на сировину і матеріали). Для виявлення впливу цих факторів виконаємо такі розрахунки:

1) визначаємо рівень виконання плану виробництва товарної продукції:

8500 : 8400 • 100 = 101,19 %;

2) підраховуємо собівартість фактичного випуску продукції за плановими нормами і структурою:

6783 • 101,19 : 100 = 6864 тис. грн;

3) визначаємо вплив зміни обсягу товарної продукції на собівартість:

6864 – 6783 = 81 тис. грн;

4) визначаємо вплив зміни структури на собівартість:

6958 – 6864 = 94 тис. грн;

5) визначаємо вплив зміни рівня витрат на собівартість:

7145 – 6958 = 187 тис. грн.

Загальне відхилення становить 81 + 94 + 187 = 362 тис. грн.

Підприємство допустило небажане зростання собівартості на 94 тис. грн — за рахунок погіршання структури і на 187 тис. грн — за рахунок зміни рівня витрат. З цього можна зробити незаперечний висновок про низький рівень господарювання.

Ураховуючи вплив зміни обсягу виробництва на рівень витрат, усі витрати підприємства ділять на постійні та змінні. Постійні витрати (амортизація, погодинна оплата працівників, оренда приміщень, цехові витрати) залишаються незмінними навіть за зміни обсягу виробництва.

Змінні витрати (відрядна заробітна плата виробничників, сировина, матеріали, паливо, енергія) змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.

Взаємозв’язок між постійними і змінними витратами можна виразити рівнянням першого степеня.

Y = а + вх,

де Y — сума витрат на виробництво продукції; а — абсолютна сума постійних витрат; в — частка змінних витрат на одиницю продукції (робіт, послуг); х — обсяг виробництва продукції.

Залежність між витратами і обсягом продукції показано в табл. 14.3.

Таблиця 14.3

Залежність суми витрат від обсягу виробництва продукції

Обсяг виробництва продукції, тис. грн

Собівартість усієї продукції, тис. грн

Собівартість на одну тис. гривень виробленої продукції, тис. грн

усього

у т. ч. витрати

усього

у т. ч. витрати

постійні

змінні

постійні

змінні

1000

2290

1640

650

2290

1640

650

3000

3590

1640

1950

1197

547

650

5000

4890

1640

3250

978

328

650

7000

6190

1640

4550

884

234

650

8500

7145

1640

5505

842

192

650

Дані таблиці 14.3 свідчать, що загальна сума постійних витрат 1640 тис. грн є фіксованою для всіх обсягів виробництва. Абсолютна її величина не змінюється зі зростанням обсягів виробництва продукції. Проте на одиницю продукції постійні витрати змінюються обернено пропорційно зростанню обсягу виробництва. Так, випуск продукції збільшився у 8,5 раза, а постійні витрати на одиницю продукції зменшились у 8,5 раза. Змінні витрати в собівартості всього випуску зростають прямо пропорційно обсягу виробництва, тобто в собівартості одиниці продукції вони становлять постійну величину. Цю залежність можна виразити такою формулою.

Залежнысть змінних витрат від обсяга виробництва.

Залежність суми витрат від обсягу виробництва показано на рис. 14.1. На рисунку видно, що зі збільшенням обсягу виробництва зростає сума змінних витрат, а за спаду виробництва їх рівень зменшується, наближаючись до лінії постійних витрат.

Залежність суми витрат від обсягу виробництва

Рис. 14.1. Залежність суми витрат від обсягу виробництва

Інше явище бачимо на рис. 14.2, де відображено залежність собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва. На рис. 14.2 для кожного обсягу відкладено рівні змінних витрат на одиницю продукції, а потім рівні постійних витрат.

Залежність собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва

Рис. 14.2. Залежність собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва

Дані таблиці 14.3 та рисунків 14.1 і 14.2 доцільно використовувати, плануючи собівартість на майбутній період. Оптимальним буде той план, який сприяє зниженню частки постійних витрат на одиницю продукції.
загрузка...