загрузка...
 
15.4. Аналіз руху інвалютних грошових коштів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

15.4. Аналіз руху інвалютних грошових коштів

Нормальне функціонування суб’єкта господарської діяльності не можна уявити без руху грошових коштів. Грошові кошти — це наймобільніша частина активів підприємства. Тому інформація щодо наявності грошей, джерел їх майбутнього надходження та першочергових напрямків використання значною мірою визначає фінансовий стан підприємства, дії фінансових менеджерів як протягом поточного робочого дня, так і кожної декади, місяця, кварталу.

Важливість цього виду активів визначається трьома функціями грошей:

а) оперативною — гроші використовуються для виконання поточних операцій; різниця у строках поточних надходжень і витрат створює у підприємств потребу або позичати кошти в банків, або інвестувати їх у діяльність інших підприємств;

б) страховою — у діяльності підприємства завжди мають місце непередбачені події, тому гроші потрібні для погашення різних екстраординарних вимог;

в) інвестиційною — тимчасово вільні грошові кошти мають бути інвестовані в діяльність інших суб’єктів господарювання, бо тільки рух коштів може захистити їх від інфляції і дати дохід; уповільнення обороту коштів (тобто пасивне накопичення їх на поточних рахунках підприємства) треба розглядати як пряму втрату грошей.

Рух інвалютних коштів має значні (проти руху національної валюти) обмеження, пов’язані із законодавчим регулюванням держави, а саме:

а) ліцензуванням валютних операцій;

б) обов’язковим частковим продажем валютних надходжень;

в) обов’язковим декларуванням валютних цінностей, що перебувають за межами України;

г) обмеженням у часі на проведення експортно-імпортних операцій;

д) забороною розрахунків готівковою валютою в Україні (за винятком певних дрібних операцій).

Ці обмеження вповільнюють рух інвалютних коштів і призводять до втрат внаслідок такого вповільнення.

Аналіз руху інвалютних коштів (табл. 15.12) дає змогу вивчити їх структуру, визначити суму перевищення надходжень над витратами та зробити висновок про можливості внутрішнього фінансування.

Джерелами аналізу є журнал-ордер 3 (за розгорнутою журнально-ордерною формою обліку) або журнал-ордер 1 (за скороченою журнально-ордерною формою) або Головна книга (за меморіально-ордерною формою), виписки з валютних рахунків у банках, а також контракти на експортно-імпортні операції.

Проблему мультивалютності надходжень і витрат, що підлягають аналізу, можна вирішити в такий спосіб:

а) якщо кількість валютних рахунків незначна, а обсяги надходжень і витрат великі, то аналітичну таблицю 15.12 складають для кожної валюти окремо;

б) якщо кількість валют велика або обсяги надходжень і витрат незначні щодо окремих валют, то доцільно зробити перерахунок за крос-курсами в єдину базову валюту (гривні, євро або долари США).

У запропонованому прикладі баланс інвалютних доходів та витрат підприємства складено на базі доларів США. Це дало змогу уникнути неточностей у розрахунках, пов’язаних з інфляцією української гривні, російського рубля, євро.

Дані, наведені в табл. 15.14, свідчать, що підприємство в цілому задовольняє свої потреби в іноземній валюті за рахунок поточних надходжень від реалізації експортної продукції. Питома вага валютних банківських позик та закупок валюти на міжбанківському валютному ринку в загальних надходженнях є незначною. Сальдо надзвичайних валютних доходів та витрат склалося на користь підприємства.

Таблиця 15.12

АНАЛІЗ РУХУ ІНВАЛЮТНИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ у 1999 році, тис. дол.

Надходження коштів (дебет рах. 30, 31)

Сума

Витрата коштів (кредит рах. 30, 31)

Сума

Залишок на початок року

12,8

 

 

1. Надходження валютних коштів від:

 

1. Обов’язковий продаж валютних надходжень

 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1639,4

2. Купівля за валюту:

841,6

реалізації основних фондів, нематеріальних активів, майнових комплексів

основних засобів, нематеріальних активів, майнових комплексів

133,4

реалізації або погашення валютних фінансових інвестицій (акцій, облігацій)

сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, товарів

847,6

2. Аванси та гарантійні депозити отримані

цінних паперів (акцій, облігацій)

3. Покупка валюти на міжбанківському валютному ринку

126,0

3. Аванси та гарантійні депозити надані

4. Кредити банків:

 

4. Погашення кредитів банків (основного боргу):

 

короткострокові

60,0

короткострокових

40,0

довгострокові

довгострокових

5. Внески до статутного капіталу підприємства (у т. ч. емісійні різниці)

243,8

5. Викуп власних акцій, погашення облігацій власної емісії

6. Надходження від емісії власних облігацій (у т. ч. емісійна премія)

6. Виплата дивідендів, відсоткових доходів за облігаціями власної емісії, відсотків за банківськими кредитами, комісійні витрати за конвертаційними операціями

4,9

7. Дивіденди, відсотки від облігацій та банківських депозитів

7. Інші витрати (на закордонні відрядження, на виставки та рекламу, представницькі витрати)

15,3

8. Цільове фінансування

8. Надзвичайні витрати (відшкодування заподіяних збитків, штрафні санкції сплачені)

16,8

9. Інші надходження

 

 

10. Надзвичайні доходи (відшкодування понесених збитків, штрафні санкції отримані)

25,5

 

 

Усього надходжень

2094,7

Усього витрат

1899,6

Залишок на кінець року

207,9

 

 

На підставі інформації про рух інвалютних коштів можна розрахувати коефіцієнт покриття поточних інвалютних зобов’язань підприємства (Кп.з):

коефіцієнт покриття поточних інвалютних зобов’язань підприємства ,

де mв — залишок валютних коштів (безготівкових і готівкових) на кінець звітного року;

Lп — поточні зобов’язання, номіновані у валюті.

Якщо значення коефіцієнта Кп.з коливається в межах 0,4—0,5, то, на нашу думку, валютні зобов’язання підприємства мають достатнє покриття.

Питання для самоперевірки

1. Як визначити вплив окремого акціонера на діяльність підприємства?

2. За рахунок яких внесків формується і поповнюється статутний капітал підприємства?

3. Які фактори впливають на обсяги реалізації експортної продукції?

4. Як впливають ціни та номенклатура експортної продукції на обсяги її реалізації?

5. Як визначається залежність виробництва від іноземних постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів?

6. Для чого потрібний аналіз руху інвалютних коштів на підприємстві?
загрузка...