загрузка...
 
Революція в управлінні та відносинах власності. Соціальне партнерство
Повернутись до змісту

Революція в управлінні та відносинах власності. Соціальне партнерство

Змішана економіка вносить досить багато нового у відносини “наймана праця” і “капітал”. По-перше, під впливом сучасної НТР змінюється зміст поняття “наймана праця”. Найманими вважаються не лише безпосередньо робітники, а й особи управлінської праці, так звані “білі комірці” – менеджери, управлінці тощо. Це відбувається на основі відокремлення капіталу – власності від капіталу – функції. Управління підприємством відокремлюється від власності, власники функцію управління передають спеціально підготовленим для виконання її особам. По-друге, зменшується частка так званих “синіх комірців”, тобто людей переважно фізичної праці, а зростає частка працівників, що поєднують функції фізичної та розумової праці, при цьому в такому поєднанні спостерігається прогресуюча тенденція на користь зростання питомої ваги розумової праці.

У США наприкінці 70-х років більшу половину тих, кого називають “білими комірцями”, становлять торговельно-конторські працівники. Швидко зростає наявність спеціалістів і технічних працівників, так званої “техноструктури” (за словами Гелбрейта).

У цілому поступову вирішальну роль у розвитку виробництва відіграє не власник, а управляючий, менеджер. Найповніше це виявляється в корпорації, акціонерному товаристві, де всіма справами, що стосуються господарювання, займаються безпосередньо не власники корпорації, а управлінці – рада директорів та інші.

По-третє, до управління залучається дедалі більша частина працівників. Людство вступає в період, коли досягнутий рівень добробуту може підтримуватись й зростати лише за умови зростання самостійності, підвищення відповідальності, активної участі в ухваленні рішень і зацікавленості в результатах праці безпосередніх робітників – головного чинника виробництва.

Це вимагає передати частину прерогатив власника особам найманої праці, перетворення їх на співвласників та співуправителів виробництва, тобто спостерігається процес подолання відчуження робітників від засобів виробництва (капіталу), яке породжується приватною власністю і яке вело до знецінення матеріальних стимулів до ефективної праці.

Системи участі найманих працівників у прибутках підвищують життєдіяльність фірми , що дає можливість мобілізувати її внутрішні ресурси й успішно протистояти спаду (рецесії) в окремих галузях або в економіці в цілому.

Рівень участі робітників у прибутках можна звести до таких типів:

Усі наймані працівники фірми є її співвласниками й повністю контролюють управління фірмою.

Наймані працівники володіють більшою частиною капіталу і здійснюють контроль більшості.

Наймані працівники володіють меншою частиною капіталу фірми, контроль і участь в управлінні мінімальні.

У сучасних умовах фірм, які повністю належать працівникам, відносно мало, й вони, як правило, невеликі. Абсолютна більшість фірм, що використовують систему участі в прибутках, належать до третього типу, їхній персонал володіє акціями, що складають лише незначну частину капіталу фірми, тому й контроль з їх боку за діяльністю фірми мінімальний. Проте це не знімає загальної тенденції до посилення процесу усуспільнення власності в капіталістичному світі.

У Великобританії наприкінці 70-х та у 80-ті роки були прийняті закони, які надавали пільги при оподаткуванні фірмам, що розподіляли акції між найманими працівниками залежно від розмірів заробітної плати, стажу роботи, або надавали їм право купувати акції фірм за фіксованими початковими цінами. У 1974 р. Конгрес США ухвалив план розвитку акціонерної власності, зміст якого зводився до здійснення широкої системи заходів щодо залучення робітників корпорацій до акціонування. У наступні роки Конгресом США було прийнято ще понад 20 законодавчих актів, які цьому сприяють.

Як свідчить статистика США, народних підприємств-компаній, що повністю належать трудовим колективам, у 1975 р. було 1 601, в 1988 р. – 9 700, в 1990 р. – 10 275. Зростав і персонал таких фірм: – 1975 р. – 248 тис. осіб, 1988 р. – 9,7 млн, 1990 р. – 10,5 млн осіб (близько 10 % всього зайнятого населення).загрузка...