загрузка...
 
1.1 Предмет та змiст курсу. Основнi термiни та визначення
Повернутись до змісту
Для задоволення матерiальних та духовних потреб людинi необхiдно працювати. В процесi працi людина взаємодiє з засобами виробництва, з виробничим середовищем та з предметами працi. При цьому вiн, як правило, пiддається впливу великого числа факторiв, рiзних по своїй природi, формам проявлення та характеру дiї, якi впливають на здоров'я та працездатнiсть лю-дини.
Виробничi фактори залежно від наслiдкiв, до яких може привести їх дiя, при-йнято пiдроздiляти на небезпечнi та шкiдливi.
Небезпечний виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого у ви-значених умовах приводить до травми або рiзкому погiршенню здоров'я.
Шкiдливий виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого у ви-значених умовах приводить до захворювання або зниженню працездатностi.
В залежності від рiвня та тривалостi впливу шкiдливий фактор може стати небезпечним. По природi дiї на органiзм людини небезпечнi та шкiдливi ви-робничi фактори пiдроздiляються на чотири групи:
фiзичнi, хiмiчнi, бiологiчнi та психофiзiологiчнi.
До фiзичних небезпечних та шкiдливих виробничих факторів відносяться фактори, що характеризують технологічний процес (рухомі машини та ме-ханiзми, рухомi частини обладнання, пересуваючися вироби, заготовки та матерiали, гострi кромки, заусеницi; пiдвищена або знижена температура по-верхней обладнання або матерiалiв; пiдвищене значення електричної напру-ги, пiдвищений рiвень статичної електрики), та фактори, що характеризують повітря виробничих приміщень (пiдвищена запиленість та загазованiсть повiтря робiтничої зони, метеорологiчнi умови, пiдвищений рiвень шуму, ультразвукових коливань, вiбрацiї на робiтничому мiсцi, недостатня освiтленiсть робiтничої зони i т.п.).
Хiмiчнi небезпечні та шкiдливі виробничі фактори пiдроздiляються:
- по характеру впливу на людину на: токсичнi (викликають отруєння органiзму), дратівні, сенсибiлiзуючi (викликають алергію), канцерогенні (викликають злоякiснi створення), мутагеннi (впливають на змiнення спадко-востi), репродуктивнi;
- по шляху проникнення у органiзм людини: проникаючі через органи дихан-ня, шлунковокішечний тракт, шкіру та слизистi оболонки.
Бiологiчнi небезпечні та шкiдливі виробничі фактори мiстять такi бiологiчнi об'єкти: мiкроорганiзми (бактерiї, вiруси та iн.) та продукти їх жит-тєдiяльностi, макроорганiзми (рослини та тварини).
Психофiзiологiчн-фiзичнi та нервово-психiчнi перевантаження.
(Повний перелiк небезпечних та шкідливих виробничих факторів дається у ГОСТ 12. 0. 003-74).
Охорона працi - система правових, соціально-економічних, органiзацiйних, технiчних, гiгiєнiчних та лiкувально - профiлактичних заходів та засобiв, спрямованих на забезпечення збереження здоров'я та працездатностi людини в процесi працi.
Дисциплiна охорони праці - комплексна дисциплiна. Вона мiстить:
I. Правовi та органiзацiйнi аспекти охорони праці (законодавство з охорони праці).
II. Виробничу санiтарiю:
а) оздоровлення повiтря робочого середовища (мiкроклiмат, запиленність, вентиляцiя); б) освiтлення виробничих приміщень; в) шум; г) вiбрацiя; д) iонiзуючi випромiнювання .
III. Технiку безпеки:
а) електробезпека; б) безпека експлуатацiї герметичних систем, що знахо-дяться пiд тиском; в) безпека експлуатацiї пристроїв, машин та механiзмiв.
IV. Пожежну безпеку.
Виробнича санiтарiя - система органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, що запобiгають впливові на працюючого шкiдливих виробничих факторiв.
Технiка безпеки - система органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, що запобiгають вплив на працюючого небезпечних виробничих факторiв.
Пожежна безпека - система органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, якi запобiгають виникненню пожеж та захищають від них.
Мета курсу охорони праці - запобiгти (виключити) дiю небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв на працюючих або зниження їх значень до нормованих значень.


загрузка...