загрузка...
 
3.1. Податкова служба України та шляхи проведення її модернізації
Повернутись до змісту
Правовий статус податкових органів України, їх функції та правові основи діяльності визначаються наявністю цих органів у системі органів державного управління. Таке місце серед органів державного управління визначає Закон України від 4 грудня 1990 року № 3509-ХІІ «Про державну податкову службу України».
Єдина, незалежна система органів державної податкової служби України складається з центрального органу державного управління — Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя) та районах у містах.
У складі органів державної податкової служби України знаходяться й відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями.
У залежності від кількості платників податків та інших місцевих умов Державною податковою адміністрацією України на два і більше районів можуть утворюватись міжрайонні, на місто й район — об'єднані державні податкові інспекції, а у їх складі — відповідні підрозділи податкової міліції.
Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади, якому підпорядковані державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до діючого законодавства підпорядковані державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя) та районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції.
Кабінет Міністрів України затверджує структуру Державної податкової адміністрації України.
Головними завданнями державної податкової служби України є методологічне забезпечення та контроль за дотриманням чинного податкового законодавства, правильністю обчислення податків, зборів та обов'язкових платежів, повнотою та своєчасністю їх внесення до бюджету та до державних цільових фондів, а також запобігання злочинам та іншим правопорушенням, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
При виконанні своїх функціональних обов'язків органи державної податкової служби України координують свою діяльність з різними контролюючими органами — фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, митного контролю, контрольно-ревізійною службою тощо.
Законом України «Про державну податкову службу України» органам державної податкової служби України надані певні права
Так, зокрема, податкові органи можуть проводити на підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами та інших документів, які пов'язані з обчисленням і сплатою податків.
Головній державній податковій інспекції України, державним податковим інспекціям по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах надано право перевіряти наявність у суб'єктів господарювання спеціальних дозволів на здійснення господарської діяльності (ліцензій, патентів тощо), свідоцтв про державну реєстрацію, одержувати від посадових осіб та громадян у письмовій формі пояснення, довідки та відомості з тих питань, які виникають під час проведення перевірок, для одержання пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, викликати посадових осіб, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
Органи державної податкової служби України мають право одержувати безплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, і громадян відомості, довідки про їх діяльність, отримані ними доходи, понесені ними видатки, інформацію про відкриті й закриті банківські рахунки, про наявність на них коштів та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів. При цьому посадові особи органів державної податкової служби повинні зберігати в таємниці одержану від платника податків інформацію.
Податкові органи при необхідності при виконанні своїх повноважень за умови дотримання відповідних правил можуть обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, які використовуються платником податків для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єкту оподаткування. У випадках, коли платник податків відмовляється допустити посадових осіб державних податкових органів до обстеження зазначених приміщень, податкові органи мають право визначити доходи таких осіб на базі документів, що свідчать про одержані ними доходи, та з урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю.
Періодичність проведення перевірок та обстежень приміщень визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі виявлення органами державної податкової служби порушень платником податків податкового законодавства та законодавства про підприємницьку діяльність, вони мають право вимагати від керівників та інших службових осіб перевірених підприємств, установ, організацій, а також від громадян усунення виявлених правопорушень та контролювати їх виконання, а також припиняти дії, які перешкоджають здійсненню повноважень службовими особами державних податкових інспекцій.
У підприємств, установ та організацій державні податкові органи мають право вилучати документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а у громадян-підприємців, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, — реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, які ці документи видали.
До підприємств, установ, організацій і громадян — порушників податкового законодавства щодо податків та інших платежів і внесків, за якими встановлено обов'язкове подання державним податковим інспекціям податкових декларацій та розрахунків, органи державної податкової служби мають право застосовувати фінансові санкції у вигляді стягнення:
двократного розміру до нарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу до бюджетів, внеску до державного цільового фонду, а у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою — у п'ятикратному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку;
10 відсотків належних до сплати сум податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів за неподання або несвоєчасне подання державним податковим інспекціям податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів і внесків, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів.
Як свідчить практика роботи органів державної податкової служби, мають місце факти неправомірного застосування до платників фінансових санкцій і адміністративних штрафів, що призводить до надходження численних і здебільшого справедливих скарг.
Для оперативного та кваліфікованого їх розгляду в податковій службі створені апеляційні підрозділи, основним завданням яких є забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків і громадян при оскарженні ними рішень органів державної податкової служби.
Донараховані за результатами проведених спеціалістами державної податкової служби перевірок суми податків, інших платежів і внесків, суми недоїмки з податків, інших платежів, внесків, а також суми штрафів та інших санкцій з підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та наслідків їх фінансово-господарської діяльності, органами державної податкової служби стягуються до бюджетів та державних цільових фондів у безспірному порядку. З фізичних осіб такі стягнення проводяться за рішенням суду або через нотаріальні контори за виконавчими написами.
Відповідно до чинного законодавства за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень державних податкових інспекцій про безспірне стягнення податків, інших платежів і внесків, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів органам державної податкової служби надано право стягувати з банківських установ та з інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених законодавством щодо таких видів платежів.
Органи державної податкової служби накладають адміністративні штрафи:
на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу чи внеску, у приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням
і сплатою податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів, — від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують вищеназваних вимог державних податкових інспекцій та їх службових осіб, — від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
на службових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум прибуткового податку з громадян, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;
на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, — від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати;
на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях службовим особам державних податкових інспекцій, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, — від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, — від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої;
на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, — від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
У службових справах посадові особи органів державної податкової служби мають право безперешкодно користуватися засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності.
У разі виявлення посадовими особами органів державної податкової служби під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків зі споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги зловживань з боку платників податків органи державної податкової служби можуть давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій.
У разі необхідності органи державної податкової служби мають право вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви.
На практиці юридичні та фізичні особи допускають несвоєчасну сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів у зв'язку з рядом об'єктивних та суб'єктивних причин, зокрема із-за відсутності необхідних коштів на банківських рахунках, несвоєчасного подання до банківської установи документів на сплату платежів до бюджету, ухилення від сплати податків тощо.
На державні податкові органи покладено контроль за забезпеченням повноти та своєчасності сплати юридичними та фізичними особами належних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Контроль за повнотою та своєчасністю сплати нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів здійснюється як під час перевірок безпосередньо на підприємствах, так і на базі банківських документів, які надходять до органу державної податкової служби.
Перевірки, які провадяться безпосередньо на підприємствах, як правило, є результативними та сприяють підвищенню рівня ведення бухгалтерського та податкового обліку та платіжної дисципліни.
Разом з тим, працівники державної податкової служби не в змозі охопити перевірками одночасно значну кількість зареєстрованих платників податків.
У цих умовах контроль за підприємствами досягається шляхом ведення в органах державної податкової служби оперативно-бухгалтерського обліку нарахувань та надходжень по кожному виду податків, зборів та інших обов'язкових платежів по кожному окремо взятому платнику.
Оперативно-бухгалтерський облік являє собою струнку систему обліку та звітності. Він охоплює весь комплекс питань, пов'язаних з нарахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, фінансових санкцій, їх фактичним надходженням до бюджетів усіх рівнів, поверненням та заліком переплат у рахунок наступних платежів, складанням встановленої звітності, аналітичних записок тощо.
Порядок ведення оперативно-бухгалтерського обліку визначається Державною податковою адміністрацією України. Його ведуть податкові адміністрації та інспекції, в яких безпосередньо знаходяться на обліку як платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів юридичні та фізичні особи. Вищестоящі податкові органи ведуть облік надходжень платежів у цілому по регіонах і країні.
Облік нарахованих і фактично сплачених сум податків та фінансових санкцій ведеться у відповідності до бюджетної класифікації доходів та видатків бюджетів, затвердженої Міністерством фінансів України.
Бюджетна класифікація — це система функціонального групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками.
Вона забезпечує можливість порівнювати бюджетні дані різних ланок бюджетів, дає змогу визначитись щодо характеру регулюючих дій держави по надходженню доходів бюджету і напрямах використання одержаних коштів.
Бюджетна класифікація є основним методологічним документом, на основі якого повинні складатись та виконуватись бюджети. Вона передбачає, що кожний вид платежу зараховується на окремий для нього розділ, параграф, код, статтю дохідної частини бюджету.
Бюджетна класифікація уточнюється по мірі внесення змін до податкового законодавства та необхідності вдосконалення процесу складання, виконання та аналізу бюджетів.
Посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, що охороняються законом, забезпечувати виконання покладених на державні податкові інспекції функцій та повною мірою використовувати надані їм права.
За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових органів своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
Збитки, завдані неправомірними діями службових осіб державних податкових органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.
.Службові особи державних податкових органів зобов'язані дотримувати комерційної та службової таємниці.
Скарги на дії посадових осіб органів державної податкової служби подаються до тих державних податкових органів, яким вони безпосередньо підпорядковані. Скарги повинні бути розглянуті та рішення повинні бути прийняті в місячний термін з дня їх надходження. Рішення за скаргами можуть оскаржуватися заявником протягом календарного місяця до вищестоящої державного податкового органу.
У разі незгоди підприємства, установи, організації з рішенням Головної державної податкової адміністрації України воно може бути оскаржено в арбітражному суді, а у разі незгоди громадян з прийнятим рішенням дії посадових осіб державних податкових органів можуть бути оскаржені в судовому порядку.
При цьому подання скарги не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб органів державної податкової служби.
Оскарження дій посадових осіб органів державної податкової служби, пов'язаних з накладенням адміністративного стягнення, провадиться відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від будь-яких злочинних посягань та інших протиправних дій.
Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо неї, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену чинним законодавством відповідальність. У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Рішення про виплату одноразової допомоги приймається керівником державного податкового органу за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього слідства.
Шкода, завдана майну посадової особи державного податкового органу або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи державного податкового органу або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.
Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, — у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
Порядок та умови страхування посадових осіб органу державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Державна податкова служба України входить до системи центральних органів виконавчої влади і головне завдання, яке стоїть перед нею сьогодні, — це забезпечення повноти мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів.
Виконання цього завдання не можливе без цілеспрямованої, скоординованої роботи усіх причетних до цього міністерств та інших органів виконавчої влади.
При цьому важлива тісна взаємодія Державної податкової адміністрації України з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Національним банком, Головним управлінням державного казначейства, Державною контрольно-ревізійною службою України.
Доходи бюджету значно залежать і від взаємодії Державної податкової адміністрації України з органами Державної митної служби, Фонду Держмайна України.
Зусилля всіх міністерств і відомств по наповненню бюджету залишаться без реальної їх підтримки як на державному, так і на місцевому рівнях.
і Тісною повинна бути й співпраця органів державної податкової служби з громадськими організаціями підприємців.
Вдосконалення системи оподаткування потребує поглибленого економічного аналізу, зокрема з позицій концептуального осмислення критерію ефективності функціонування податкової служби.
Одним із основних чинників реформування податкової системи є модернізація податкової служби. Модернізацію податкової служби планується закінчити до 2003 року. Державною податковою адміністрацією України розроблено концепцію та Програму модернізації податкової служби України, які враховують не лише власний досвід, а й досвід інших країн світу в галузі оподаткування.
При цьому податкову службу України передбачається перетворити в організацію, яка:
діє в інтересах як всього суспільства, так і в інтересах членів цього суспільства та співпрацює у тісному взаємозв'язку із ними;
забезпечує дотримання принципу рівності всіх платників податків перед податковим законодавством;
забезпечує ефективне наповнення бюджету;
разом із справлянням податків інформує і консультує платників, допомагає їм у здійсненні фінансового та податкового планування;
принципово, професійно і безкомпромісно веде боротьбу з фактами свідомого порушення податкового законодавства.
Основною метою модернізації податкової служби є підвищення ефективності роботи органів державної податкової служби в умовах кризового стану економіки та наявності обмежених фінансових ресурсів. Модернізація податкової служби повинна також забезпечити найбільш раціональне використання трудових і фінансових ресурсів, створення умов для її подальшого комплексного розвитку, послаблення впливу «людського фактору» на якість роботи, посилення контролю за дотриманням податкового законодавства. При цьому забезпечується всебічне оновлення технологій податкової роботи та організаційно-управлінських можливостей, розробка єдиної інтегрованої податкової інформаційної системи, яка буде охоплювати всі органи податкової служби.
Для координації та активізації цієї роботи необхідно прискорити запровадження відповідних електронних систем контролю, створити повномасштабну телекомунікаційну систему із системою управління та автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. Поступовий перехід на електронну систему звітності забезпечить створення уніфікованої системи обробки та аналізу податкової звітності.
Одним із наслідків реформування податкової служби повинно стати досягнення згоди між державою та суб'єктами підприємницької діяльності, з тим щоб підприємці та органи державної податкової служби стали партнерами. Один із важливих концептуальних принципів розвитку державної податкової служби базується на добровільності виконання платниками своїх податкових зобов'язань. Кожний громадянин нашої держави повинен зрозуміти, що податки — це плата за цивілізацію, і знати, що вони збиратимуться також цивілізовано.
Важливим напрямом роботи органів державної податкової служби є роз'яснення і пропаганда податкового законодавства. Одна з причин несвоєчасного і неповного надходження платежів до бюджету є недостатній рівень знань платниками податкового законодавства, що підтверджують суми донарахованих під час перевірок платежів через неправильне застосування податкового законодавства і велика кількість письмових та усних звернень платників податків до органів податкової служби.
Висококваліфіковані фахівці державної податкової служби України надають також консультації по телефону.
Для стабільної і всебічної інформованості платників податків створена систематизована нормативно-довідкова база даних, зручна в користуванні на персональних комп'ютерах.
Важливу пропагандистську роль у переконанні платників податків щодо їх обов'язків перед суспільством і державою відіграє постійна і всебічна робота із засобами масової інформації. Крім роботи з центральними та місцевими періодичними виданнями, органи державної податкової служби широко використовують такі найдоступніші засоби масової інформації, як телебачення і радіо.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 636 «Про схвалення Програми формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів» затверджено довгострокову програму, яка передбачає налагодження партнерських відносин між державою та платниками податків. Ця програма враховує відповідальність обох сторін податкових відносин і має на меті створити такі умови, за яких суб'єкти господарювання, реалізуючи особисті інтереси, зможуть сприяти вирішенню завдань, що стоять перед державою. Саме це зробить масове ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів неможливим. Йдеться не лише про те, щоб збирати все, що належить державі, а й про переконливе обґрунтування необхідності виконання платниками свого громадянського обов'язку щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Основні напрями цієї програми передбачають такі заходи:
широке практикування у роз'яснювальній роботі проведення семінарів, консультацій, прес-конференцій, брифінгів, зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби із платниками податків;
проведення активної роботи по роз'ясненню у засобах масової інформації порядку застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування;
сприяння формуванню високої податкової культури населення за допомогою циклів теле- і радіопередач «Фінансовий огляд», «Із щоденника реформ», «Казна», «Закон є закон», «Від перехрестя — до успіху», «Діловий вісник», «Фактор часу», «Коли я буду багатим», «Ринок від "А" до "Я"», «Банкір», передач телеканалу «Право» та інші;
організація випуску та розповсюдження серед платників податків брошур, буклетів, плакатів, листівок, навчальних відео- та аудіоматеріалів з питань оподаткування;
розширення мережі консультаційних пунктів, максимально наближених до платників, зокрема у бібліотеках, на підприємствах, на ринках;
створення при органах державної податкової служби бібліотечного фонду нормативно-правової бази з питань оподаткування з метою розширення доступу до інформації;
посилення аналітичної спрямованості діяльності органів державної податкової служби для виявлення важливих резервів щодо вдосконалення податкових відносин (періодичне анкетування, узагальнення пропозицій платників та врахування їх при підготовці пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства);
з метою виховання правової та економічної культури у молоді — майбутніх платників податків відповідно до спільного наказу Державної податкової адміністрації України та Міністерства освіти України ще з 1991 року в навчальних закладах проводяться семінари з питань оподаткування провідними спеціалістами органів податкової служби. Планується розробити навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих закладів освіти неекономічного профілю — «Основи податкового законодавства в Україні», а також організувати проведення тематичних семінарів, ділових ігор, тренінгів з питань оподаткування;
забезпечення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідальності їх посадових осіб та інших службовців за прийняття незаконних рішень, дії чи бездіяльність, що привели до заподіяння шкоди суб'єктів підприємницької діяльності, порушення їх прав;
систематичне висвітлення в засобах масової інформації як фактів притягнення до відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за порушення податкового та валютного законодавства, так і фактів порушення законодавства України з боку органів державної податкової служби, що сприятиме вихованню у платників податків почуття відповідальності та поваги до податкового законодавства.
загрузка...