загрузка...
 
12.4. Концепція еластичності
Повернутись до змісту
З'ясувавши сутність законів попиту та пропозиції, що відбивають взаємозв'язок між ціною й обсягом запитуваного і пропонованого товару, важливо визначити ступінь реакції споживача чи виробника на зміну ціни. Розглянемо еластичність попиту за ціною. Вона відбиває відносну уважність споживача до зміни ціни чи здатність однієї економічної перемінної (обсягу) реагувати на зміну іншої (ціни). Ця залежність виражається не через абсолютні, а через відносні величини, тобто відносини відсоткових змін попиту до відсоткової зміни ціни. Коефіцієнт еластичності попиту можна записати:
де Ер — коефіцієнт еластичності попиту за ціною; д<3 — зміна попиту порівняно з первісним; ДР — зміна ціни в порівнянні з первісною. Для визначення середньої точки еластичності використовують формулу
Q2-QX.P2-P1
р " Q« + Q2" Pi + Р2 * Наприклад, якщо ціна товару зросте з 100 одиниць до 400, а попит зменшиться з 10 000 до 7 500 одиниць, то коефіцієнт еластичності складе:
7500 - 10000. 400 -100
10000 + 7500 ' 100 + 400
Це означає, що при зміні ціни товару на 1% попит зміниться на 0,23%.
Еластичним називається попит, при якому Ер > 1, тобто попит змінюється (зростає чи падає) швидше, ніж змінюється ціна (рис. 12.11, а). Нееластичний, чи твердий, попит — Ер < її тобто попит змінюється повільніше від зміни ціни (рис. 12.11,6). Якщо відсоткова зміна величини попиту еквівалентна відсотковій зміні ціни, то Ер = 1» то це попит з одиничною еластичністю (рис. 12.11).

Розрізняють два крайніх випадки еластичності — абсолютно еластичний попит (рис. 2Л2,а) і абсолютно нееластичний попит (рис. 12.12,6).
Еластичність попиту на його кривій не постійна для всіх інтервалів цін і величин попиту. Еластичність зменшується із рухом униз по кривій попиту. Таке правило пояснюється тим, що у верхньому куті відсоткова зміна кількості запитуваної продукції велика, тоді як зміна ціни є величиною відносно незначною. У нижньому правому куті ситуація протилежна (рис. 12.13).

Чинники еластичності попиту такі: по-перше, наявність товарів-субститутів. Чим більше товарів-замінників, тим еластичніший попит на певний товар. Попит на товар, що не має замінника, — нееластичний; по-друге, попит на комплементарні товари менш еластичний, бо вони — менш важливий компонент у парній групі товарів (масло для автомобільного двигуна); по-третє, попит на товар однієї фірми еластичніший, ніж на товар узагалі (якщо подорожчають сигарети «Ротманс», курець переключиться на «Мальборо»); по-четверте, часовий чинник — попит на коротких часових відрізках менш еластичний, ніж на довгих, коли споживач зможе пристосуватися до зміни ціни (різкий стрибок цін на бензин зразу незначною мірою зменшить поїздки автомобіліста. Лише в перспективі можлива купівля автомобіля з більш економічним двигуном).
Еластичність за доходом — це відношення відсоткової зміни величини попиту на товари і послуги до відсоткової зміни доходів споживачів.
Важливе значення має розмежування товарів на дві групи:
Нормальні товари, коли підвищення доходу викликає збільшення попиту. Оскільки дохід і попит змінюються в одному напрямі, еластичність у такому разі буде позитивною.
Продукти харчування (в економіці їх заведено називати товарами нижчої якості), коли збільшення доходу спричиняє зменшення попиту. Оскільки дохід і попит змінюються в протилежних напрямах, еластичність попиту на товари буде негативною.
Поняття еластичності застосовне і до пропозиції товарів. Еластичність пропозиції за ціною виражає реакцію виробника на зміну ціни: це відношення відсоткової зміни величини пропонованого товару до відсоткової зміни ціни на певний товар.
Графічне зображення кривих еластичності пропозиції наведено на рис. 12.14.

Абсолютно еластична і нееластична пропозиції становлять крайні випадки, тому мають скоріше теоретичне, ніж практичне значення. На еластичність пропозиції значною мірою впливає часовий чинник. Пропозиція менш еластична на короткочасних інтервалах, еластичніша — на довгострокових.
У найкоротший період виробник не має у своєму розпорядженні достатнього часу для того, щоб відреагувати на зміну ціни. Так, підвищення цін на ранні овочі може принести фермеру моральне задоволення, але він не може негайно збільшити пропозицію. У короткочасний період, застосувавши інтенсивні методи (біостимулятори росту, передову організацію праці), фермер зможе збільшити врожай і пропозицію. І лише в довгостроковий період фермер зможе змінити структуру господарства, збільшити інвестиції тощо, що дає можливість істотно збільшити обсяг виробництва та пропозиції на ринку.загрузка...