загрузка...
 
Тема 6. Ринок похідних цінних паперів
Повернутись до змісту
Особливість похідного цінного папера полягає в тому, що він випускається на основі вже емітованих класичних цінних паперів — акцій та облігацій. Поява та бурхливий розвиток похідних цінних паперів пояснюється такими причинами:
1) можливістю страхування (хеджування) спот-угод шляхом укладання строкових угод на цінні папери;
2) потребою фінансового ринку в створенні нових фінансових інструментів;
3) потребами спекулянтів цінними паперами.
Необхідно знати види похідних цінних паперів: форварди, ф’ючерси, опціони, свопи, варанти. Крім того, на фінансовому ринку з’являються похідні фінансові інструменти «другого покоління», основою яких є обіг похідних цінних паперів першого порядку: опціони на ф’ючерси, ф’ючерси на фондові індекси та ін.
Вивчаючи тему похідних, строкових за своєю суттю, цінних паперів, потрібно знати основні положення щодо них. Продавець похідного цінного папера при укладанні угоди відкриває коротку позицію. Це означає, що він продав певну кількість цінних паперів, яких у нього в наявності немає. Покупець відкриває відповідно довгу позицію. Це означає, що він купив більше цінних паперів, ніж продав.
В короткій позиції перебуває торговець цінними паперами, який їх позичає, маючи надію виграти на зниженні поточної ціни в майбутньому, тобто на поверненні боргу за нижчою ціною. У довгій позиції учасник угоди сподівається на підвищення поточної ціни в майбутньому та отримання курсової різниці.
Базисний актив похідного цінного папера — товари, валюта, цінні папери, які покладені в основу угоди.
Зверніть увагу на головні особливості кожного з видів цінних паперів.
Форвард — строкова угода, обов’язкова для виконання між продавцем і покупцем майбутньої поставки фінансового активу (товару або валюти) за визначеною фіксованою ціною у визначений строк. Особливість форварда: контракт укладається поза біржею, через що гарантії у нього немає.
Ф’ючерс — строкова угода, що на відміну від форварда укладається тільки на біржі. Базовими активами для фінансових ф’ючерсів є боргові цінні папери. Ф’ючерси реєструються розрахунковою палатою біржі. Зверніть увагу на те, що для покупця і продавця розрахункова палата є контрагентом, тобто продавець і покупець мають відносини лише з розрахунковою палатою.
Біржа є гарантом виконання ф’ючерсу, через що в розрахунковій палаті для покупця і продавця відкривається маржевий рахунок, на який перераховується початкова маржа. В кінці ділового дня визначається варіаційна (змінна) маржа: для одних учасників це — сума виграшу, для інших — програшу.
Варант — свідоцтво, що видається разом з цінним папером, яке дає право на додаткові пільги його власнику при придбанні акцій чи боргових цінних паперів.
Опціон — строкова угода між продавцем і покупцем на право покупця купити або продати фінансовий актив за фіксованою ціною. Потрібно зрозуміти специфічність угоди, яка полягає в тому, що вона не є обов’язковою до виконання. Право вибору здійснити або відмовитися від угоди належить тільки покупцеві опціона. З цього випливає, що ризик між покупцем і продавцем поділений нерівномірно. Потрібно знати класифікацію опціонів: американський та західноєвропейський, опціон на купівлю фінансового активу, опціон на продаж фінансового активу.
Ціна опціона, яку виплачує покупець продавцю, називається премією. Слід зрозуміти, що вона визначається рядом факторів: біржовим курсом цінних паперів, дисперсією (середньоквадратичним відхиленням) біржового курсу, базисною ціною, строком опціона, очікуваною ставкою ринкового доходу, виплатою дивідендів.
Нижня межа премії відповідає «внутрішній вартості опціона» як різниця між поточною ціною акції та ціною виконання контракту у разі його реалізації. Верхня межа визначається часовою (зовнішньою) вартістю як різниця між фактичною премією та внутрішньою вартістю. Часова вартість залежить від ризику.
Потрібно вміти будувати графіки по опціонах на купівлю і продаж.

Розвиток похідних цінних паперів стимулює розвиток фінансового інжинірингу, внаслідок чого створюються нові фінансові інструменти шляхом їх комбінацій. Так, існують комбінаційні опціони: стренг, стред, стріп, спред.
Своп — контракт між двома учасниками на право обміну певною сумою валюти, цінних паперів, процентних платежів на умовах, зафіксованих у договорі.
Зверніть увагу на процентний своп: контракт укладається на позабіржовому ринку, зазвичай між фінансово-кредитними інститутами, на базову суму, від якої вираховується процентна ставка (наприклад, тверда ставка обмінюється на плаваючу). В кінці строку виводиться сальдо: для одного з учасників воно позитивне, для іншого — негативне.
Інтернаціоналізація фінансових ринків призвела до появи нових фінансових інструментів — американських депозитарних розписок (АДР, або ADR) та глобальних депозитарних розписок (ГДР, або GDR). Вони підтверджують право власності на іноземні акції, що випускаються в інших країнах. Емітуються банками — депозитаріями акцій. АДР вперше були випущені в 1927 р., у наш час випускаються в США та є ефективним засобом отримання інвесторами доступу до фондових ринків США. ГДР (GDR) випускаються в країнах Західної Європи для залучення інвестицій в акції іноземних компаній.
Самостійна та індивідуальна робота
Контроль за самостійною роботою студентів відбувається на практичних заняттях шляхом обговорення виконаного домашнього завдання, пояснення економічної сутності розрахунків, виправлення помилок. Дома студент виконує задачі 6.5, 6.6, 6.7, 6.10.
За бажанням студенти можуть написати реферат за такими темами.
Тема 1. Опціон — фінансовий інструмент, що забезпечує страхування угод спот.
Рекомендована література:
1. Колб Р. У. Финансовые деривативы: Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1997. — С. 133—144.
2. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.: Тривола, 1995. — С. 201—207.
Тема 2. Ринок операцій своп.
Пропонована література:
1. Колб Р. У. Финансовые деривативы: Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1997. — C. 168—207.
Тема 3. Організація та функціонування ф’ючерсного ринку.
Рекомендована література:
1. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.: Тривола, 1995. — С. 50—65.
Практичне заняття
1. Розгляд основних теоретичних питань про опціони, ф’ючерси та свопи.
2. Розв’язання задач:
2.1. продаж (купівля) ф’ючерсних контрактів (задачі 6.2, 6.3, 6.4);
2.2. продаж (купівля) опціонів (задачі 6.5, 6.6, 6.7, 6.8);
2.3. угода між банками на процентний своп (задачі 6.10, 6.11).
Література:
1. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.: Тривола, 1995. — С. 15—29; 50—65.
2. Колб Р. У. Финансовые деривативы: Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1997. — С. 105—131; 168—178.
Задачі з розв’язком
Приклад розрахунку кількості ф’ючерсних угод, що зводять до мінімуму ризик:

Захеджувати 10000000 вартості портфеля на готівковому ринку за допомогою ф’ючерсної угоди на основі індексу Standartd Peors’ 500. ? = 0,8801, на 27.11 котировка при закритті біржових торгів дорівнювала 354,75.
Вартість ф’ючерсного контракту = фондовий індекс Ч 500 дол.
(10000000дол./(354,75)(500дол.))*0,8801=49,6180
Менеджер прийме рішення про продаж 50 ф’ючерсних угод.
6.1. Компанія А купила форвард на казначейські векселі, коли їх курс становив 93,5 грош. од. При закритті позиції курс зріс до 95 грош. од. Визначте виграш (або програш) за контрактом (опціонні витрати не враховуються).
6.2. Страхова асоціація купила форвардний контракт на облігації, коли їх курс становив 950 грош. од. При закритті позиції курс знизився до 930 грош. од. Визначте, що отримає інвестор — виграш чи збитки.
6.3. Інвестиційна компанія продала ф’ючерс на казначейські векселі при курсі спот 93,26 грош. од. При закритті позиції курс був 93,9 грош. од. Визначте, що отримав інвестор — прибуток чи збитки.
6.4. Інвестиційний фонд продав ф’ючерсний контракт на курс, (ДКО), які випускаються Мінфіном Російської Федерації, 18 серпня при курсі спот 82,770 %. Інвестор залишив свою позицію відкритою до кінця контракту в вересні. В останній день поточна ціна ДКО становила 83,9 %. Визначте:
прибуток чи збиток інвестора на останніх торгах;
загальний прибуток/збиток за контрактом.
6.5. Укладено договір на опціон на покупку. Ціна виконання — 38 грош. од. за акцію при поточній ціні 40 грош. од., опціонна премія — 5 грош. од. Опціон європейський. Заповніть таблицю, дайте пояснення:

6.6. Інвестор купив опціон на покупку з ціною виконання 35,0 дол., премія 0,6 дол. Визначте прибутки (збитки) покупця за умови, що поточна ціна акції напередодні строку закінчення договору складатиме:
а) 38 дол.;
б) 33,5 дол.;
в) 35,00 дол.
6.7. Інвестор купив опціон на продаж з ціною виконання 35,0 дол., премія 2,5 дол. Визначте прибутки (збитки) покупця за умови, що поточна ціна акції напередодні строку закінчення договору складатиме:
а) 38 дол.;
б) 33,5 дол.;
в) 35,00 дол.
6.8. Опціон на покупку акції: встановлена ціна виконання — 55 грош. од. Опціон буде виконано (не виконано) до кінця строку. Заповніть таблицю, дайте пояснення. Опціон американський.

6.9. Інвестор купив опціон на продаж з премією 32 грош. од. Встановлена ціна виконання — 71 грош. од., в момент укладання угоди ціна — 68 грош. од. Заповніть таблицю, дайте пояснення. Опціон американський.

6.10. Інвестиційна компанія уклала угоду своп з банком на суму 1 млн грош. од. Інвестиційна компанія зобов’язується виплачувати банку 14 % річних два рази на рік. Відповідно банк зобов’язується виплачувати компанії плаваючу процентну ставку, яка при першому платежі становитиме 10 %, при другому — 16 %. Визначте результати угоди.
6.11. Банк уклав з кредитною асоціацією процентну угоду своп на суму 500 млн грош. од. Банк зобов’язується виплачувати асоціації 12 % річних у кінці року. Відповідно асоціація зобов’язується виплачувати плаваючу ставку, яка при першому платежі становитиме 10 %. Визначте результат угоди при першому платежі. Припустимо, що при другому платежі плаваюча ставка дорівнює 13 %. Визначте результат для другого платежу.
6.12. Розрахуйте коефіцієнт хеджування N(d‚) для опціона колл на акції. Поточний курс акції — 40 дол., ціна виконання — 45 дол., стандартне відхилення — 34 %, час до закінчення — шість місяців, дохідність без ризику — 7 % річних.
Рівняння для безпосередньої оцінки вартості опціона пут:

6.13. Розрахуйте на основі наведених нижче даних за допомогою моделі Блека-Шоулза ціну тримісячного опціона пут:
Ps = 32 дол., E = 45 дол., R = 0,06, ? = 0,35.
6.14. Припустимо, що ви є власником добре диверсифікованого інвестиційного портфеля з Я = 0,85. Як ви здійснюватимите операції з ф’ючерсними угодами, щоб збільшити показник «бета» цього портфеля?
Тестові завдання
1. Які контракти укладаються на біржі?
а) форвардні;
б) ф’ючерсні;
в) опціонні;
г) свопи.
2. Які похідні цінні папери є інструментами «другого покоління»?
а) опціони на акції;
б) опціони на боргові цінні папери;
в) опціони на ф’ючерси;
г) ф’ючерси на індекси.
3. При продажу опціона на покупку хто відкриває коротку позицію?
а) продавець опціона;
б) покупець опціона.
4. При продажу опціона на продаж хто відкриває коротку позицію?
а) продавець опціона;
б) покупець опціона.
5. Які угоди обов’язкові до виконання?
а) форвардні;
б) ф’ючерсні;
в) опціонні;
г) свопи.
6. Яка маржа перераховується учасникам ф’ючерсної угоди в кінці ділового дня?
а) початкова;
б) варіаційна (змінна).
7. Яка з опціонних позицій поєднує опціон на продаж і опціон на купівлю однієї і тієї ж акції, з однаковою датою та ціною виконання?
а) стреддл;
б) спред;
в) стренгл.
8. Яка з опціонних позицій поєднує опціон на продаж і два опціони на покупку з однаковими датами виконання при однакових і різних цінах виконання?
а) стреп;
б) стреддл;
в) стріп.
9. Яка з опціонних позицій поєднує опціони пут та колл на один і той самий цінний папір, з одним строком закінчення, але з різними цінами?
а) стренгл;
б) стреддл;
в) спред.
10. Яка з опціонних позицій поєднує купівлю опціона колл з нижчою ціною виконання та продаж опціона колл з вищою ціною виконання (контракти мають однаковий строк закінчення)?
а) стренгл;
б) стреддл;
в) спред.


загрузка...