загрузка...
 
Тема 7. Грошовий ринок і ринок банківських позичок
Повернутись до змісту
Грошовий ринок і ринок банківських позичок є сферами фінансового ринку, що пов’язані між собою. Існують певні особливості грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів, високоліквідних фінансових активів і ринку банківських позичок у наданні коротко- або середньострокових банківських позичок для фінансування оборотного капіталу. Ці особливості визначають головні функції даних сфер фінансового ринку: забезпечення купівлі грошей як засобу платежу, руху короткострокових фондів, а також касового виконання державного бюджету.
Слід звернути увагу на те, що всі фінансові інструменти, які обертаються на грошовому ринку, є борговими цінними паперами — векселі, казначейські векселі та інші цінні папери держави строком до одного року, комерційні папери, сертифікати депозитів, що вільно обертаються.
Стислі відомості щодо фінансових інструментів грошового ринку та ринку банківських позичок.
Вексель — безумовне зобов’язання векселедавця виплатити зазначену у векселі суму у визначений строк або за пред’явленням. Потрібно знати відмінність простого векселя від переказного (тратта), вміти навести приклади векселів, що обертаються в Україні (наприклад, векселі Укртелекому та ін.).
Вексель — дисконтний цінний папір, тобто він продається з дисконтом, а погашається за номіналом.
Вексель — це засіб:
а) переводу грошових коштів;
б) комерційного кредиту;
в) початкова форма розвитку паперових грошей.
Ставка доходу по векселю розраховується за формулою:

Казначейський вексель — короткостроковий дисконтний цінний папір держави, що випускається, як правило, для покриття касового дефіциту бюджету. Центральні банки проводять операції з казначейськими векселями (на відкритих торгах) з метою регулювання грошового обігу.
Комерційні папери — за своєю суттю це прості векселі, що випускаються крупними трансконтинентальними корпораціями та банками строком до 270 днів. Даний фінансовий інструмент широко використовується, створено вторинний ринок. Для емітента — це зручний засіб залучити грошові кошти та уникнути контролю з боку Комісії з цінних паперів.
Сертифікати депозитів — зобов’язання комерційних банків, що випускаються на основі депозитів. Таке управління пасивами банку дозволяє розширити його емісійну діяльність. Випускаються на строк від 3—5 місяців до 1 року, можуть погашатися за пред’явленням.
Репо — продаж цінних паперів з обов’язковим зворотним викупом. Використовується в короткостроковому кредитуванні строком на 1 день. В Україні операції репо проводить НБУ з метою підтримки ліквідності кредитної системи.
Федеральні фонди — фінансовий інструмент, що використовується в США. Ґрунтуються на тому, що комерційні банки мають тримати за встановленими нормами резервні кошти у вигляді готівки в сейфах. До кінця ділового дня в одних банків можливе перевищення норми, а в інших — нестача, через що надлишкові фонди позичаються під деякий процент на строк один день.
З видами короткострокових і середньострокових позичок студенти знайомляться при вивченні дисципліни «Банківська справа». Тому ці знання слід лише поновити та зрозуміти, що ринок банківських позичок пов’язаний з ринком цінних паперів, зокрема з грошовим ринком.
Комерційні банки: видають позички під заставу векселів, акцій, ОВДП; ломбардний кредит — під заставу цінних паперів; проводять операції з векселями, зокрема обліковують їх тощо.
Самостійна та індивідуальна робота
Контроль за самостійною роботою студента відбувається на практичних заняттях шляхом вирішення задач, а також шляхом перевірки рефератів.
Теми рефератів
Тема 1. Вексель, учасники вексельного обігу, види векселів.
Рекомендована література:
1. Лысенков Ю. М., Ляшко В. П., Фомичева С. Ю. Вексельное обращение. — К.: Задруга, 1996. — С. 273—292.
2. Фельдман А. А. Вексельное обращение: Рос. и междун. практика. — М.: ИНФРА-М, 1995. — С. 7—44.
Тема 2. Фінансові інструменти грошового ринку в Україні.
Пропонована література:
1. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: УАННП «Феникс», 1997.
Практичне заняття
1. Розгляд основних положень щодо дисконтних облігацій та інших інструментів грошового ринку.
2. Розв’язання задач:
2.1. визначення ціни дисконтної облігації (задача 7.1);
2.2. визначення доходу інвестора по казначейському векселю (задачі 7.4, 7.5, 7.6, 7.7).
Література:
Лысенков Ю. М., Ляшко В. П., Фомичева С. Ю. Вексельное обращение. — К.: Задруга, 1996.
Фельдман А. А. Вексельное обращение: Рос. и междун. практика. — М.: ИНФРА-М, 1995.
Задачі з розв’язком
Розглянемо тепер приклади розв’язання задач на інструменти ринку грошей (класифікація інструментів грошового ринку США): обігові сертифікати банківських депозитів великого номіналу, векселі державної скарбниці США, комерційні папери, банківські акцепти, угоди про зворотний викуп, євродолари, федеральні резервні фонди. Слід зауважити, що фінансові інструменти грошового ринку розрізняються за своїми назвами залежно від країни, де вони обертаються (крім міжнародних фінансових інструментів), але за своєю суттю — це короткотермінові високоліквідні цінні папери. Дисконтним інструментом грошового ринку є вексель та його різновиди: казначейський вексель, комерційні папери, соло-вексель, банківські акцепти. Наприклад, ми маємо 90-добовий папір з номіналом 100 000 дол., який продається за 98000 дол. При його погашенні інвестору буде виплачена сума номіналу, і дохід становитиме 2000 дол. Процентна ставка на такі інструменти нараховується на основі так званого банківського дисконтного методу. В цьому прикладі дисконт дорівнює 2 або 8 % річних. Однак слід зауважити, що дисконт не дорівнює реальній ставці процента. У даному випадку вона є вищою, значення її становить 2,04 % ((2000 дол. : 98 000 дол.)100 %) у квартал, що еквівалентно 8,16 % на рік (якщо нарахування проходить за схемою складного процента, то:
(1,02044 – 1) Ч 100 % = 8,41 % на рік).
Угода зі зворотним викупом (репо). Наприклад, інвестор А продає інвестору В певну кількість казначейських векселів зі строком погашення 180 діб за 10 млн дол. У ході продажу інвестори підписують викупну угоду (угоду репо), а для покупця, в даному випадку інвестора В, це — зворотне репо. У ньому зазначено, що інвестор А через 30 діб викупить ці казначейські векселя за 10,1 млн. Так, інвестор А заплатить 100 000 дол. як процент за 30-добове користування 10 млн дол., а для інвестора В це фактично означає придбання інструмента грошового ринку з 30-добовим строком погашення. Річна процентна ставка, яку називають ставкою викупу, в наведеному прикладі дорівнює 12% ((100 000 дол. : 10 000 000 дол.)(360 : 30)).
Також до операцій на грошовому ринку належать валютні операції. Вони формують валютний ринок, що оперує активами або фінансовими зобов’язаннями, вираженими в іноземній валюті, — валютні депозити, цінні папери (облігації) або акції іноземних урядів (наприклад, німецькі акції на пред’явника). При операціях на ринку банки використовують такі важливі інструменти:
телеграфні або електронні перекази коштів з безстрокових вкладів (депозитів до запитання);
банківські векселі на пред’явника;
комерційні тратти.
Існує три форми валютних угод: касові угоди (спот, з миттєвою доставкою), термінові угоди (форвард, з доставкою через визначений час) та свопи.
Своп — це одночасне здійснення операцій купівлі та продажу з різними строками виконання. Обчислення дисконту (премії) у даному разі здійснюється за формулою:
(F-S)/S * 12/n * 100 = дисконт (премія),
де S — курс спот;
F — курс форвард;
n — кількість місяців до поставки за форвардною угодою.
Чистий прибуток за угодою своп = різниця у ставках процента мінус ціна свопу.
Розрізняють такі інструменти валютного ринку, як валютні ф’ючерси, опціони по валютних ф’ючерсах і валютні опціони.
Застосовуючи різні інструменти валютного ринку, його учасники здійснюють операції хеджування або спекуляції.
Задачі і ситуації
7.1. Номінал дисконтної облігації 1000 грош. од. Визначте ціну облігації, якщо її строк один рік, а дохід при погашенні — 12,5 %.
7.2. Вам запропонували дисконтну позичку з розрахунку 8 % на 1 рік. Яка ефективна щорічна ставка по цій позиції?
7.3. Вам запропонували дисконтну позичку з розрахунку 8% на рік на період 6 місяців (це означає 4 % дисконтна позичка на 6 місяців). Яка ефективна щорічна ставка по цій позиції?
7.4. Ви придбали 6-місячний казначейський вексель номіналом 10 000 дол. за 9000 дол. та продали його через 90 днів за 9100 дол. Який дохід ви отримали?
7.5. Міністерство фінансів випустило нові ОВДП номіналом 100 грн. і продало їх кожен за 83 грн. Порахуйте ставку доходу на строк 6 місяців.
7.6. Ви купили 6-місячні комерційні папери номінальною вартістю 1 000 000 дол. за 893 000 дол. Який дохід ви отримали?
7.7. Акціонерне товариство проводить операцію з викупу цінних паперів. Воно купило цінні папери за 4900000 дол., а через 40 днів продаватиме їх за 5 000 000 дол. Вирахуйте дохід компанії.
7.8. Чому дорівнює річна дохідність 13-тижневого векселя Казначейства США, який продається за ціною 96 дол.?
7.9. Тільки-но випущений 13-тижневий вексель Казначейства США з номіналом 10 000 дол. продається за 9675 дол.:
а) яка річна ставка дисконту цього векселя?
б) чому дорівнює річна дохідність векселя?
7.10. Тримісячний вексель Казначейства США продається за ціною 98 дол., а 6-місячний — за ціною 96 дол. Чи буде ставка дохідності (не річна) 6-місячного векселя у два рази перевищувати ставку дохідності 3-місячного векселя? Поясніть відповідь.
7.11. Класифікуйте інструменти грошового ринку залежно від ризику невиконання зобов’язань. Поясніть, за якими критеріями ви проводили класифікацію. Чи зв’язані процентні ставки по цих паперах з ризиком невиконання зобов’язань?
7.12. Маємо ситуацію. Клієнт, який володіє облігаціями ощадної позики Росії другого траншу, звертається до банку з метою отримання обігових коштів, але він не бажає реалізовувати свої облігації, оскільки через 71 день він зможе розраховувати на отримання процентів (які не підлягають прибутковому оподаткуванню) за купоном. Банк укладає з клієнтом угоду про придбання облігацій, наприклад, строком на 30 діб за умови, що по закінченні цього строку клієнт викупить їх знову. При цьому облігація оцінюється у 75 % від номіналу плюс купон. Що гарантують подібні умови та які надають переваги для банку і клієнта цього банку?
7.13. Якщо ціна 1 фунта стерлінгів у доларах дорівнює 1,8500, а ціна 1 французького франка у доларах — 0,111624, якою є ціна фунта стерлінгів у франках?
7.14. Процентні ставки у Лондоні та Нью-Йорку дорівнюють 13,8 та 7,5% відповідно. Курс спот фунта стерлінгів — 1,9540 дол., курс форвард з поставкою через 6 місяців — 1,92868 дол. Містер Джонс може вкласти 5 млн дол. у Нью-Йорку та за допомогою свопу у Лондоні. Який прибуток він отримає у кожному випадку?
7.15. Ви можете вкладати/займати кошти під 7 % у Нью-Йорку та під 13 % у Парижі. Курс спот французького франка дорівнює 0,1600 дол., а курс форвард з поставкою через 3 місяці — 0,1570 дол. Чи буде здійснено процентний арбітраж та в якому напрямі?
7.16. Спекулянт купив опціон пут на німецькі марки по 0,02 дол. за одиницю валюти. Ціна використання опціона — 0,48 дол., а курс спот до часу виконання — 0,44 дол. Загальний обсяг опціона дорівнює 62500 марок. Яку суму становитиме чистий прибуток за опціоном пут?
7.17. Спекулянт придбаває опціон колл на німецькі марки за ціною 0,03 дол. за одиницю валюти. Ціна використання опціона — 0,66 дол., а курс спот 1 марки до часу виконання — 0,72 дол. Загальний обсяг опціона дорівнює 62500 марок. Який чистий прибуток спекулянта?загрузка...