загрузка...
 
Тема 8. Фондова біржа та біржові операції
Повернутись до змісту
Фондова біржа згідно із Законом України «Про цінні папери та фондову біржу» — це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Правовий статус фондової біржі як акціонерного товариства може мати три форми: публічно правові, акціонерні, змішані. В Україні фондові біржі — акціонерні товариства закритого типу. Фондові біржі в обов’язковому порядку проходять державну реєстрацію.
Поява і розвиток фондових бірж пов’язані з такими основними причинами:
розвиток вексельного обігу, виникнення вексельних ярмарків, на яких купці обмінювалися векселями;
розвиток державного кредиту та необхідність створення вторинного ринку для державних облігацій;
поява та розвиток акціонерних компаній, що випускають цінні папери.
Перша фондова біржа, яка з’явилася у незалежній Україні, — це Українська фондова біржа. Вона створена у вересні 1991 р. Торги почалися з січня 1992 р. На початок 2000 р. в Україні налічується шість фондових бірж.
Необхідно знати основи організації роботи фондових бірж, керівні органи біржі, її комітети, значення котирувальної комісії, що складає вимоги лістингу та допускає акції до котирування на фондовій біржі.
Лістинг (включення цінного папера до списку) є обов’язковою процедурою для торгівлі на фондовій біржі. В лістинг включаються тільки ті цінні папери, що відповідають встановленим вимогам. Потрібно визначити, що вимоги лістингу досить високі, тому на біржу потрапляють цінні папери тільки вищого ґатунку.
Торгівлею на біржі займаються брокери та дилери, які є посередниками між біржею і клієнтами. Спеціалісти біржі реєструють усі укладені угоди між брокерами.
Біржові операції — угоди купівлі-продажу цінних паперів, що пройшли процедуру лістингу та укладаються між учасниками торгівлі у встановленому приміщенні у встановлений час.
Біржовий процес містить такі стадії:
оформлення та реєстрація заяв (наказів) на купівлю-продаж цінних паперів;
введення заявок (наказів) до біржової торгівлі;
укладання угод між клієнтами та брокерами;
виконання угод;
реєстрація торговельних угод на біржі;
розрахунки (або кліринг) між клієнтами.
Студент повинен знати види наказів, які може дати клієнт брокеру на купівлю або продаж цінних паперів, та їх головні характеристики:
Розмір наказу (на повний або неповний лот). Лот — стандартна одиниця торгівлі цінними паперами. На Нью-Йоркській фондовій біржі повний лот акцій дорівнює 100.
Цінові межі: лімітна (ціна не повинна бути нижчою (вищою) за певну ціну) та ринкова (купувати (продавати) за поточним курсом). Стоп-наказ — почати або припинити угоду при досягненні визначеної ціни.
У часі — на 1 день, на 1 тиждень, на 1 місяць, відкритий або «до відміни».
Слід зрозуміти категорію «купівля на маржі», тобто з використанням позичених коштів. Інвестор вкладає в цінні папери запозичені кошти. На відміну від маржевих угод, укладаються також «короткі» угоди — поставка шляхом запозичення цінних паперів.
Студент повинен знати причини появи та розвитку позабіржових фондових торговельних систем: NASDAG в США, ПФТС в Україні.
Самостійна та індивідуальна робота
За темою проводиться практичне заняття, на якому здійснюється перевірка виконаних домашніх завдань (задачі 8.2, 8.3, 8.4), а також контролюється засвоєння основних теоретичних положень за темою.
Для студентів, що виконують магістерські дисертації з тем «Фондова біржа», «Фондові операції», «Розвиток позабіржової торгівлі», передбачено індивідуальне завдання — написання рефератів.
Тема 1. Розвиток фондових бірж у західних країнах.
Рекомендована література:
1. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. — М.: ИНФРА-М, 1996.
2. Тьюлз Дж. Т., Брэдли Э. С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок: Универ. учебник: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 99—278.
3. Дефоссе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. — М., 1995.
4. Нью-Йоркская фондовая биржа: Устав. — М.: Интеркомплекс, 1992.
Тема 2. Організатори торгівлі цінними паперами в Україні.
1. Фондові біржі, їх значення як організаторів торгівлі.
2. Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС).
Для виконання завдання з даної теми слід використовувати рекомендовані вище Закони України, а також нормативно-правові акти ДКЦПФР та звітність бірж і ПФТС.
1. Про затвердження нової редакції Положення про реєстрацію фондових бірж і торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності: Рішення ДКЦПФР від 22.01.98 № 19.
2. Щодо звітування торговцями цінними паперами по укладених ними угодах з купівлі-продажу цінних паперів перед фондовими біржами: Рішення ДКЦПФР від 31.07.88 № 100.
3. Про здійснення державного контролю за діяльністю бірж і торговельно-інформаційних систем на ринку цінних паперів України: Рішення ДКЦПФР від 17.09.98 № 119-1.
4. Про внесення змін до Порядку розрахунку показників ліквідності та фінансового стану торговців цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 1.10.98 № 125.
5. Щодо визначення інвестиційно привабливих підприємств, угоди з цінними паперами яких з 01.04.99 будуть здійснюватися лише через організаторів торгівлі: Рішення ДКЦПФР від 30.12.98 № 215.
6. Українська фондова біржа: Річний звіт за 1998 р.; Річний звіт за 1999 р.
7. Позабіржова фондова торговельна система: Річний звіт за 1998 р.; Річний звіт за 1999 р.
8. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування. — К.: ЮРІНКОМ-ІНТЕР, 1998.
9. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: УАННП «Феникс», 1997.
Практичне заняття
Розгляд основних теоретичних положень щодо розрахунку фондових індексів, біржових операцій та умов їх виконання.
Розв’язання задач:
Розрахунок біржових індексів (задачі 8.1, 8.2).
Визначення результатів біржових угод (задачі 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8).
Література:
Дефоссе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. — М., 1995.
Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корневой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
Задачі з розв’язком
Розглянемо приклад вирішення задач на обчислення індексів, використовуючи подані нижче теоретичні пояснення.
Індекс — це одиничний описовий статистичний показник, що узагальнює відносні зміни однієї перемінної або групи перемінних; зважена за ринковою капіталізацією середня арифметична відношення цін:
1) середня зважена цін, оскільки ціни окремих акцій зважені для відображення їх відносної важливості всередині групи цін акцій, що складають індекс;
2) зважування зроблене за ринковою капіталізацію. Отже, відносна важливість зміни ціни кожної акції при визначенні значення індексу перебуває під впливом відносного розміру кожної внесеної в індекс компанії.

Нижченаведена формула аналогічна тій, що використовується при обчисленні багатьох індексів акцій (наприклад, індексів FT-SE 100 і 250 у Лондоні, індексів S&P’100 і ’500 у США і САС-40 у Франції. Відмінність складає лише кількість компаній у кожному індексі).

Так виглядає чиста зміна агрегованої ринкової капіталізації, що дозволяє змінювати складові, але надає при цьому спадкоємності серії індексів.
Розглянемо простий приклад:
Нам потрібно скласти індекс, що включає акції тільки чотирьох компаній.

Базове значення індексу = 1000000 : 1000 = 1000. 1000 — постійний дільник.
Розглянемо зміну акцій через один день і відповідну зміну індексу:

1 000 000 : 1000 = 1030, тобто загальне значення індексу виросло з початку його обчислення.
Наведемо стислу характеристику індексів окремих ринків цінних паперів.
FT-SE 100. Це зважений за ринковою капіталізацією індекс, що складається з головних 100 акцій, зареєстрованих на Лондонській фондовій біржі. Базове значення дорівнює 1000, а базова дата — 31 грудня 1984 р. Він розраховується щохвилини торгового дня. Оскільки його складають акції, класифіковані за ринковою капіталізацією, вони змінюються при зміні відносної капіталізації. Включення і виключення зі складу індексу робиться раз на квартал. Індекс базується на середніх котировках купівля-продаж, а не на фактичних цінах угод.
Індекси Standart ? Poor’s’100 та ’500. Це зважені за капіталізацією індекси, що містять відповідно 100 і 500 акцій та найактивніше продаються-купуються на ринках США. S&P’500 складають акції 456 найкрупніших компаній на Нью-Йоркській фондовій біржі, 36 акцій, що котируються в системі NASDAQ, і 8, що беруть участь у торгах на Американській фондовій біржі.
Приклад. Дисперсія і віднайдення середнього квадратичного відхилення; коваріація і кореляція.
Будуємо таблицю.


Тут ми бачимо показники: коваріації, що показує, як дві випадкові перемінні поводяться стосовно одна одної, і кореляції, що є найзручнішим показником ступеня лінійного зв’язку між двома перемінними:

Рахунок з використанням маржі схожий на поточний рахунок з правом робити овердрафт (перевищувати розмір кредиту): якщо грошей потрібно більше, ніж знаходиться на рахунку інвестора, то брокер автоматично бере на нього позичку (при визначених обмеженнях її розміру). Відкривши рахунок з використанням маржі, інвестор може здійснити через нього деякі види угод. Ці угоди відомі як купівля з використанням маржі і продаж «без покриття».
Мінімальне відношення розміру власних коштів інвестора до повної вартості покупки активу, виражене у процентах, відоме як вихідний необхідний рівень маржі.
Задача 1. Інвестор купує через рахунок з використанням маржі 100 акцій корпорації N по 50 дол. за штуку. При вихідному необхідному рівні маржі в 60 % інвестор повинен сплатити брокерській фірмі 3000 дол. (0,6 Ч 100 акцій Ч 50 дол.). Залишок ціни покупки 200 дол. [(1 – 0,6) Ч 100 акцій Ч 50 дол.] покривається за рахунок позички, наданої інвестору брокерською фірмою.
Фактична маржа — це розрахунковий показник, що визначається таким чином:
Фактична маржа = (поточна ринкова вартість активів – залучені кошти) / поточна ринкова вартість активів
Щоденний розрахунок фактичної маржі на рахунку інвестора відомий як урахування ринкових змін.
Задача 2. Якби ринковий курс акції корпорації N упав до 25 дол. за шт., то фактична маржа опустилася б до 20 % [(2500 – 2000) : 2500].
Брокери жадають від інвесторів підтримувати розрахункове значення фактичної маржі на їх рахунку на визначеному процентному рівні або вище за нього. Цей процент відомий як необхідний рівень маржі.
При купівлі з використанням маржі інвестор може збільшити очікувану прибутковість своїх вкладень, користуючись кредитом, проте це ускладнюється ефектом інвестиційного ризику.
Нехай інвестор очікує підвищення курсу ринкових акцій на 15 дол., тоді очікувана дохідність у розрахунку на вкладені від купівлі на власні засоби 100 акцій корпорації N за ціною 50 дол. за шт. становитиме 30 % [(15 Ч 100) : (50 Ч 100) = 1500 : 5000] за умови, що жодні дивіденди грошима за цей рік не сплачувалися. Очікувана дохідність у розрахунку на вкладені власні кошти від покупки з використанням позичкових засобів могла б дорівнювати 42,7 % {[(15 Ч 100) – (0,11 Ч 2000)] : (0,6 Ч 50 Ч 100) = = 1280 : 3000}, де процентна ставка по позичкових коштах — 11 %, а вихідний необхідний рівень маржі — 60 %.
Продаж цінних паперів «без покриття». Покупки з використанням маржі звичайно здійснюються в розрахунку на те, що найближчим часом курс акцій піде вгору, інакше кажучи, інвестор думає, що поточний ринковий курс занадто низький. Якщо ж інвестор вважає, що дані акції, навпаки, котируються дуже високо, тоді він може зайнятися так званим продажем цінних паперів «без покриття», або «коротким» продажем.
Продаж цінних паперів «без покриття» відбувається шляхом позички цінних паперів або сертифікатів на них, а потім погашенням позички такими ж цінними паперами, придбаними задля цього.

Вихідний рівень маржі. При здійсненні короткого продажу існує ризик неповернення боргу, оскільки дана операція пов’язана із залученням коштів. Для цього існує поняття вихідного затребуваного рівня маржі.
Нехай 100 акцій компанії XYZ були продані міс Сміт за ціною 100 дол. за 1 шт. Виручка на рахунку міс Сміт дорівнює 10000 дол., але їй заборонено використовувати ці кошти до повернення боргу. Припустимо, що акції компанії XYZ піднялись на 20 дол., тоді міс Сміт буде винна Brock inc. за 100 акцій 12000 дол. за поточним ринковим курсом. Тобто у разі неповернення боргу Brock inc. втратить 2000 дол., для того, щоб запобігти цій ситуації і існує вихідний затребуваний рівень маржі (ВЗРМ). У нашому прикладі він дорівнює 60 %. Отже, міс Сміт має додатково внести на свій рахунок 6000 дол. (0,6 Ч 10000 дол.).

Задача 3. Розрахунок ставки дохідності. Розглянемо на прикладі розрахунок дохідності від операції продажу «без покриття». Він протилежний розрахунку ставки дохідності покупки з використанням маржі.
Нехай міс Сміт продала «без покриття» 100 акцій компанії XYZ за ціною 100 дол. за одиницю. Якщо вона потім поверне позичку «без покриття», коли акції будуть котируватись по 75 дол., і відразу ж після виплати дивідендів компанією XYZ відшкодує ще й цей дивіденд у розмірі 1 дол., то її ставка дохідності на вкладені кошти становитиме:
((100 – 75 – 1) : (0,6 Ч 100) = = (24 : 60) Ч 8100 % = 40 %.
Дохідність для того, хто, наприклад, придбав акції компанії XYZ з використанням залучених коштів дорівнюватиме 40 % ((75 + 1 – 100) = –24 : 60). Ставка дохідності для того, хто придбав акції компанії XYZ без використання залучених коштів, становитиме 24 % ((75 + 1 – 100) : 100 = = –24 : 100).
Задачі
8.1. За наведеними даними побудуйте зважений за ринковою капіталізацією індекс зі значеннями в базовому періоді 1000.

Підрахуйте значення індексу за таких нових цін на акції:
А = 2,70; В = 1,30; С = 1,20; Д = 1,40; Е = 2,70.
8.2. Виходячи з пропонованих даних стосовно індексів FT-SE 100 та S&P’500, розрахуйте коваріацію і коефіцієнт кореляції.

8.3. М-р Юнг відкрив у місцевій брокерській фірмі рахунок за угодами з маржею. Першою інвестицією м-ра Юнга стала купівля з використанням маржі 200 акцій корпорації Woodbury за ціною 40 дол. за одиницю. Для здійснення цієї купівлі він позичив у брокера 3000 дол.
а) Яка була фактична маржа у момент здійснення купівлі?
б) Якщо курс акцій підвищиться до 60 дол. за одиницю, то якою буде тоді фактична маржа?
в) Яка буде фактична маржа, якщо курс впаде до 35 дол.?
8.4. М-р Арнович придбає з використанням маржі 1000 акцій компанії Rockford Systems за ціною 60 дол. за одиницю. Вихідний затребуваний рівень маржі — 50 %, мінімальний рівень — 30 %. Якщо ці акції впадуть до 50 дол., чи отримує він запит на збільшення маржі?
8.5. На початку року Ед Делахенті купив з використанням маржі 500 акцій корпорації N за 30 дол. Вихідний затребуваний рівень маржі становить 55 %. Ед заплатив 13 % за боргом, наданим по рахунку з маржею, і жодного разу не отримував запиту на збільшення маржі. Протягом цього року корпорація N виплатила дивіденди у розмірі 1 дол. на акцію.
а) Якщо наприкінці року Ед продаватиме ці акції по 40 дол., то якою буде ставка дохідності його інвестицій за цей рік?
б) Дайте відповідь на це саме запитання за умови, що курс продажу акцій наприкінці року дорівнює 20 дол.
в) Перелічіть ваші відповіді на запитання (а) та (б), виходячи з припущення, що Ед придбав акції за свої кошти.
8.6. Кенді Каммінгс продає «без покриття» 200 акцій компанії Madison за 50 дол. Вихідний затребуваний рівень маржі — 45 %.
а) Якщо курс цих акцій потім підніметься до 58 дол., то якою буде фактична маржа на рахунку Кенді?
б) Дайте відповідь на це саме запитання за умови, що курс впаде до 42 дол.
8.7. Дінті Барбер продає «без покриття» 500 акцій компанії N за 45 дол. Вихідний та мінімальний затребувані рівні маржі становлять відповідно 55 та 35 %. Якщо курс акцій підійметься до 50 дол., чи отримує Дінті запит на підтримання маржі?
8.8. Акції DeForest Inc. оцінювались на початку року в 70 дол. У той же час Д. Барклі продав «без покриття» 1000 акцій цієї компанії. Вихідний затребуваний рівень маржі дорівнював 50 %. Наприкінці року курс акцій піднявся до 75 дол. За ними були сплачені дивіденди у розмірі 2 дол. на акцію. Барклі не отримав за рік ні одного запита на підтримку маржі. Яка дохідність його інвестицій?
Тестові завдання
1. Рух цін на акції компанії складається таким чином, грош. од.:
93 ? 97 ? 99 ? 102 ? 104 ? 97 ? 96.
А. За якою ціною може бути виконане біржове доручення (наказ) про припинення операції «платити 102 за 10, стоп».
а) 104; в) 93;
б) 102; г) 96.
Б. За якою ціною може бути виконаний наказ зі встановленим лімітом «продати 10 по ціні 98»:
а) 97; в) 97;
б) 99; г) 96.
В. За якою ціною може бути виконано наказ зі встановленим лімітом «платити 97 за 10»:
а) 95; в) 96;
б) 97; г) 99.
2. На біржі отримано одне доручення на продаж «продати 30 по 97,5». На покупку із встановленим лімітом надійшло чотири доручення «Платити …»:
а) 96 за 10;
б) 96,5 за 20;
в) 94 за 15;
г) 98 за 30.
Який наказ буде виконано?
загрузка...