загрузка...
 
5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Повернутись до змісту
Курсова робота
Мета курсової роботи
Курсова робота — ефективна форма самостійної роботи студентів. Вона узагальнює підсумки у вивченні курсу «Фінансовий ринок» і передбачає виконання індивідуального завдання.
Мета курсової роботи — закріплення та поглиблення студентами теоретичних і практичних знань, набутих у процесі вивчення курсу.
Виконання курсової роботи створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються фінансового ринку України та країн з розвинутою економікою, виробляти пропозиції з метою їх подолання.
Загальні вимоги до написання курсової роботи
Обсяг курсової роботи має бути в межах 35—40 сторінок стандартного формату А4 (у разі рукописного подання). Якщо робота подається в друкованому вигляді, її обсяг має становити 25—30 аркушів формату А4.
Зміст теоретичного розділу курсової роботи повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності кількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі.
При використанні статистичних даних студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.
Етапи підготовки курсової роботи
Робота над курсовою роботою поділяється на такі етапи:
1. Вибір теми курсової роботи.
2. Самостійне складання попереднього плану.
3. Добір літературних джерел і фактичного матеріалу за планом.
4. Узгодження з викладачем плану курсової роботи і внесення необхідних змін до нього та списків джерел інформації.
5. Безпосередня робота над написанням.
6. Передача на кафедру та рецензування.
7. Захист курсової роботи.
Оформлення курсової роботи
Курсова робота має бути написана чітким розбірливим почерком, грамотно та охайно або набрана на комп’ютері. Слід уникати в роботі канцеляризмів — усталених книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати суперечностей між її частинами та в тексті взагалі.
Кожне питання, що зазначене в плані курсової роботи, повинно починатися з нової сторінки та мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті або посередині зверху або знизу. На титульному аркуші номер не проставляється.
Зміст роботи подається на другій сторінці. Навпроти кожної частини роботи, праворуч, зазначається номер сторінки, з якої вона починається.
Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. В таблицях зазначають одиниці виміру, а в графіках та діаграмах — масштаб (за необхідністю). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.
Заголовки розміщують праворуч над таблицею та її тематичним заголовком. З великої літери пишемо слово «Таблиця», потім порядковий номер (зауважимо, що знак «№» перед цифрою не ставимо, як і крапку після цифри).
Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в такій послідовності:
1. Конституція України.
2. Законодавчі акти Верховної Ради України.
3. Укази Президента України.
4. Постанови Кабінету Міністрів України.
5. Нормативні документи.
6. Статистичні збірники та звітні матеріали міністерств і відомств.
7. Монографічна література й підручники.
8. Періодичні видання.
На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.
Теми курсових робіт
Сутність та функції фінансового ринку.
Структура фінансового ринку та його суб’єкти.
Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.
Державне регулювання фінансового ринку, його суть і значення.
Державне регулювання фінансового ринку в Україні.
Фінансовий ринок як складова фінансової системи України.
Розвиток законодавства з фінансового ринку у країнах з розвинутою ринковою економікою.
Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку.
Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні.
Розвиток законодавчих норм в Україні, що захищають права інвесторів.
Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні.
Держава на фінансовому ринку.
Корпорації (акціонерні товариства) на фінансовому ринку.
Інститути спільного інвестування в Україні.
Розвиток фінансових інститутів як посередників на фінансовому ринку України.
Розвиток Національної депозитарної системи в Україні.
Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку.
Розвиток саморегулювання фінансового ринку в Україні.
Теорії ризику, причини їх появи та розвитку.
Ціноутворення на фінансовому ринку.
Теорії ефективного фінансового ринку.
Фондовий ринок як ринок довгострокових цінних паперів.
Сутність і функції ринку капіталів.
Ринок облігацій, його призначення та структура.
Особливості формування ринку капіталів в Україні.
Розвиток ринку ОВДП в Україні: причини та особливості.
Сутність і функції ринку акцій.
Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США, Німеччини або будь-якої іншої розвинутої країни).
Ринок акцій в Україні: особливості розвитку.
Технічний аналіз ринку акцій.
Фундаментальний аналіз ринку акцій.
Ринок похідних цінних паперів, його особливості та причини розвитку.
Ринок опціонів.
Ф’ючерсні та форвардні ринки.
Грошовий ринок як ринок короткострокових цінних паперів, його суб’єкти.
Ринок банківських позичок, його зв’язок з грошовим ринком.
Організаційно оформлений ринок цінних паперів в Україні.
Основи організації та роботи УФБ.
Біржові операції, їх значення та організація.
Фондові індекси та рейтинги: їх значення для біржової торгівлі.
Позабіржова торгівля: її значення, причини розвитку.
Позабіржова фондова торговельна система в Україні.загрузка...