загрузка...
 
2. Система цілей економічної політики.
Повернутись до змісту
У сучасних умовах економічна політика відрізняється:
- концентрованим характером — держава мобілізує великі матеріальні і грошові ресурси, поєднує економічні і адміністративно-правові форми, регулює не тільки внутрішні, але і зовнішні умови виробництва;
- масштабністю — держава проводить короткострокову і довгострокову політику, охоплює свою діяльністю різні сфери і рівні господарської діяльності;
- постійним характером державної політики, тобто вона є невід'ємним елементом сучасного життя;
- різноманітними методами впливу на економіку (економічні, соціальні, правові, адміністративні).
Отже, сьогодні склалася комплексна система постійного державного впливу на економіку, що функціонує на основі досягнень НТП і яка базується на ідеях тієї або іншої наукової економічної школи. Іншими словами, економічна політика спирається на економічну науку, яка визначає сутність економічної політики, завдання і методи її реалізації.
Об'єктивна мета державної політики, яка залишається незмінною в будь-який період, на будь-якій стадії розвитку країни, — підтримка ефективності ринкової економіки пом'якшення протиріччя ринкового механізму, тобто державна політика повинна знаходитися в поєднання з ринковим механізмом. Задачі ж економічної політики диктуються тими потребами розвитку, які ставить дійсність, що змінюється в той чи інший .період. Таким чином, в залежності від періоду розвитку міняються не тільки завдання економічної політики, але і її види: антициклічна, антиінфляційна, економічного зростання або стабілізації.
Ефективність державної політики є відносною, оскільки ця політика будується на базі стихійного ринкового механізму, що підтверджується наступними моментами. Передусім необхідно відмітити той факт, що окремі державні заходи в одному випадку можуть бути ефективними, а в іншому — неефективними. Далі, непрямий, опосередкований зв'язок методів регулювання з економікою створює завжди тимчасової лаг, від чого ефективність державного впливу на економіку знижується. До цього потрібно додати, що заходи державного впливу на економіку, як правило, запізнюються, приймаються після очевидних кризових процесів. До того ж існує розрив між часом вживання державних заходів і часом, коли вони дають певний результат. Все це знижує результативність державного впливу на економіку.
Державний вплив на економіку залежить також і від того, наскільки політика держави відображає інтереси суспільства, а не окремих його груп: розширення демократичного змісту державної політики підвищує її ефективність.
Підвищенню ефективності державного регулювання економіки може певною мірою сприяти економічне прогнозування. Економічне прогнозування передбачає використання, по-перше, індексів випереджальних показників (таких, як курс акцій), які змінюються раніше, ніж виробництво, а тому можуть сигналізувати про наближення кризи, і, по-друге, економічних моделей, що розробляються державою і приватними підприємствами, за допомогою яких описуються які-небудь сторони економіки і їх перспективи розвитку. Використання в економічній політиці економічного прогнозування робить її більш дійовою.
Якщо підходити до державної економічної політики як до постійного політичного процесу, а даний підхід є одним з тих, які найбільш використовуються і популярних, то акцент в цьому випадку робиться на цілях, змісті дій, характеристиках учасників і результатах державної економічної політики.
Найбільш важливі характеристики державної економічної політики, якими вона повинна володіти загалом, зводяться до необхідності відповідати наступним показникам:
реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві і державі;
мати комплексний характер і розглядати будь-яку проблему у взаємозв'язки з іншими проблемами;
бути ефективною і результативною;
користуватися довірою населення.
Державна економічна політика може розроблятися і реалізовуватися на декількох рівнях в залежності від масштабу проблеми, що вирішується або обхвату суспільної сфери. Цей рівень визначає цілі і стратегію політики, характер організацій, що беруть участь і індивідів, методи здійснення і, наслідки. Звичайно виділяють три рівні державної економічної політики:
- макрорівень в глобальних масштабах країни, групи країн;
- метарівень, що відноситься до окремих сфер і напрямів;
- мікрорівень, що торкається розв'язання локальних проблем.
Крім того, виділяють також загальнодержавну, регіональну і місцеву політику. Зрозуміло, що грань між ними вельми умовна так, наприклад, загальнонаціональна державна економічна політика передбачає її доведення до нижніх ланок державної влади і можливість безпосередньо впливати на конкретних громадян держави.
У загальному плані розвиток демократії вимагає встановлення між державою і цивільним суспільством різноманітних і численних зв'язків, оскільки кожна сторона виконує певні функції і задачі в регулюванні соціальних процесів. Державна влада регулює різні суспільні сфери або управляє ними, але в той же час цивільне суспільство володіє великими можливостями впливати на владу і політику, яку вона проводить, використовуючи свої інститути (партії; групи інтересів, ЗМІ, суспільні лідери і т.д.).
Для державної економічної політики характерна ієрархічна підлеглість цілей, яка може бути представлена як «дерево» або «піраміда» цілей
Виходячи з функцій держави і основних принципів формування економічної політики, можна виділити наступні рівні в системі національних інтересів.

1. На глобальному рівні прийнято виділяти вищу (глобальну) мету розвитку національної економіки, яка передбачає забезпечення максимального добробуту суспільства. Цю мету важко однозначно сформулювати і оцінити кількісно, тобто в певній мірі вона має умовний характер.
2. Вища мета розвитку суспільства конкретизується в системі цілей другого рівня, які умовно називають головними (генеральними) цілями. У спеціальній літературі ці цілі часто трактуються як функції держави. Досягнення цих цілей є своєрідним засобом для реалізації глобальної мети розвитку суспільства.
3. Генеральні цілі конкретизуються за допомогою стратегічних цілей, які нерозривно пов'язані з об'єктами державного регулювання економіки. Вони взаємопов'язані між собою. Їх склад не може залишатися незмінним і повинен уточнюватися в залежність від зміни реальної політичної і економічної ситуації в країні, системи соціальних пріоритетів, рівня усвідомлення суб'єктами державного регулювання системи пріоритетів, встановленої урядовими органами на певний період часу, і т.п.
Накопичений досвід державного регулювання економіки в промислово розвинених країнах Заходу дає підставу для виділення досить стійкої, стандартної групи показників, які в сукупності досить чітко відображають зовнішню мету державного втручання в економіку. Разом з тим цілком зрозуміло, що в окремих країнах і в різні періоди часу склад цих цілей може уточнюватися в залежності від кількості намічених цілей і їх ієрархічного розставляння.
У спеціальній літературі прийнято виділяти чотири основні стратегічні цілі:
забезпечення необхідних темпів економічного зростання;
забезпечення повної зайнятості населення країни;
стабільність рівня цін і стійкість національної валюти;
підтримка зовнішньоекономічної рівноваги.
У промислово розвинених країнах Заходу забезпечення необхідних темпів економічного зростання розглядається як основне економічне завдання, вирішення якого пов'язується з абсолютним і відносним збільшенням ВНП.
Головною перевагою показника темпів економічного зростання можна вважати те, що він дає уявлення про збільшення реального ВНП і досягнутий прогрес в галузі продуктивності праці. Недолік даного показника - він не відображає соціальної нерівності в розподілі продукту і негативних наслідків впливу економіки на стан навколишнього природного середовища.
Розв'язання проблеми забезпечення необхідних темпів економічного зростання тісним образом пов'язане з розв'язанням проблеми забезпечення повної зайнятості, тобто досягнення максимально можливого і досить стабільного на перспективу використання усього працездатного населення країни.
Досвід промислово розвинених країн Заходу показує, що мета, пов'язана із забезпеченням стабільності рівня цін, вважається досягнутою в тому випадку, якщо рівень інфляції становить 1-2%, тобто інфляція є «повзучою». Якщо інфляція перевищує цей рівень, то це приводить до втрати стійкості національної валюти. Стабільність національної валюти є найважливішим задвданням державного регулювання економіки.
Досягнення перерахованих вище цілей означає встановлення в рамках національної економіки відносної макроекономічної рівноваги.
Таким чином, головна мета державного регулювання економіки повинна органічно розвиватися в систему конкретних цільових установок. Однак сформулювати таку гармонійну і узгоджену систему цілей досить складно. Основна проблема полягає в знаходженні оптимальної комбінації взаємопов'язаних між собою, але одночасно і суперечливих цілей. Тому в процесі розробки концепції державного регулювання економіки необхідно забезпечити певну рівновагу в співвідношенні цілей.
У зв'язку з цим постає доцільним зупинитися на наступному.
Світовий досвід державного регулювання економіки дає підставу зробити висновок про те, що воно повинно орієнтуватися на досягнення більш високої ефективності національної економіки, що забезпечує стійке зростання добробуту народу і підвищення якості життя суспільства. Зрозуміло, подібне трактування глобальної економічної мети є гранично загальним і в певному значенні універсальним. Але саме в цьому і складається її основна перевага. Навіть в такій загальній формі вона є критеріальною, оскільки відображає нескороминущі інтереси нації.
Разом з тим потрібно нагадати, що цілі державного регулювання економіки знаходять певну конкретність, коли чітко шикуються у часі і просторі і вимірюються з доступними коштами (ресурсами). У забезпеченні їх взаємозв’язку і полягає мистецтво уряду, яке зобов'язане робити це як в стабільний час, так і в періоди перетворень, коли ціна допущених помилок виявляється особливо високою.
Існує декілька загальних принципів розробки цілей державного регулювання економіки:
відповідність конкретної мети суті наявного суспільно-економічного устрою і генеральної мети діяльності держави збереженню, зміцненню і вдосконаленню існуючого устрою;
практична необхідність здійснення мети і її наукова обґрунтованість;
виправдана постановка і здійснення будь-якої мети державного регулювання економіки, яка поліпшує стан економіки загалом, в окремому секторі, на господарському об'єкті, не наносячи збитку іншим;
якщо досягнення мети веде до збитку іншим об'єктам, то цей збиток, повинен бути повністю відшкодований;
будь-яка мета державного регулювання економіки може бути поставлена і досягнута тільки у взаємодії з всіма іншими цілями відповідно до її місця в системі пріоритетів цілей;
поставлені цілі повинні знаходитися в рамках можливого, тобто не тільки в межах існуючих юридичних норм (їх у разі крайньої необхідності можна змінити відповідно до встановленої процедури), але і в межах реальних кордонів;
для досягнення мети або цілей державного регулювання економіки повинно бути досить фінансових, організаційних ресурсів і кадрів;
поставлені цілі повинні бути ясні, зрозумілі і бажані широкій масі виборців, союзам по економічних інтересах.
Останній принцип набуває особливого значення, оскільки одні і ті ж цілі державного регулювання економіки в аналогічних ситуаціях в різних країнах і при різних урядах абсолютно по-різному оцінювалися громадськістю і тому виявлялися або здійсненними, або нездійсненними. Довіра до уряду і його економічної політики з боку господарських суб'єктів і широкої маси населення, так само як і недовір'я, володіє значною інерцією і стає реальною силою при досягненні цілей державного регулювання економіки. Населення може підтримувати політику уряду, вірити обіцянкам державних діячів, поступати відповідно до їх закликів, наприклад купувати державні цінні папери, тимчасово не вимагати підвищення заробітної плати, або, навчене гірким досвідом і не раз обдурене, виявити байдужість, або протидіяти державній економічній політиці.
Загальний механізм визначення політичних цілей і пріоритетів в демократичному суспільстві являє собою складний процес, що характеризується не тільки формальними, але і неформальними відносинами і зв'язками між різними державними і суспільними структурами. Крім парламенту, уряду і державної адміністрації у визначенні цілей і напрямів державної економічної політики активну участь приймають політичні партії, наукові центри і інститути, групи інтересів, ЗМІ. Все це ускладнює проблему знаходження соціального консенсусу серед різних політичних і соціальних сил з даного питання в умовах політичного плюралізму. Велике значення має також позиція виборців, на яку орієнтуються політичні і державні лідери.загрузка...