загрузка...
 
2.1. Обґрунтування доцільності проекту
Повернутись до змісту
Щоб виявити кращий варіант проекту, потрібно розглянути широке коло можливих його варіантів. Надто часто вибір якогось одного способу чи варіанта проекту робиться передчасно. Корисно внести всі можливі варіанти до початкового переліку обговорюваних ідей, а потім, шляхом використання логічної схеми відбору, відкинути ті варіанти, які очевидно гірші. В міру відсіву альтернативних варіантів, деталі й розрахунок кожного аспекту проекту уточнюються. Відхилення варіантів проекту відбувається на основі відбору ідей, які згодом буде прийнято і піддано детальному аналізові на стадіях розробки та експертизи проекту, щоб переконливо мотивувати відхилення якогось варіанта проекту.
Початкова фаза проекту розпочинається з процесу формування його концепції та її обґрунтування. Розробка концепції проекту передбачає виконання таких основних робіт:
обґрунтування цілей проекту на основі вивчення ринку та аналізу виробничих можливостей;
попередню оцінку капітальних витрат на проект та прогноз оборотного капіталу;
оцінку тривалості проекту;
прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту;
визначення джерел та розмірів фінансування;
визначення основних характеристик проекту тощо.
Стадія підготовки проекту поділяється на два етапи — попередня оцінка та додаткові дослідження.
Ідея проекту повинна бути детально розроблена на стадії ретельного дослідження. Ідея проекту може бути обумовлена:
прагненням виконати завдання, що стоять перед країною;
незадоволеними потребами й пошуком можливих шляхів їх задоволення;
ініціативою приватних чи державних підприємств, які прагнуть одержати переваги у використанні нових можливостей;
труднощами або обмеженнями в перебігу розробки, викликаними браком важливих виробничих потужностей, нерозвиненістю сервісу, нестачею матеріальних і людських ресурсів або адміністративними чи іншими перешкодами;
наявністю невикористаних або недовикористаних матеріальних чи людських ресурсів та можливістю їх застосування в продуктивніших галузях;
необхідністю зробити додаткові капіталовкладення;
прагненням створити сприятливі умови для формування відповідної інфраструктури виробництва й управління;
стихійними лихами (посухи, повені та землетруси).
Ідеї щодо проекту надходять також із-за кордону в результаті:
пропозицій іноземних громадян або фірм про інвестиції;
інвестиційних стратегій, розроблених іншими країнами, а також можливостей, що виникають у зв'язку з міжнародними договорами;
домінуючих поглядів фахівців або ж консенсусу в рамках міжнародної спільноти з таких питань, як: народонаселення, стан навколишнього природного середовища та боротьба із зубожінням;
діяльності організацій по наданню двосторонньої допомоги і поточних проектів цих організацій у даній країні.
Ідея проекту піддається попередній перевірці в дослідженнях можливостей. Попередні дослідження ґрунтуються здебільшого на загальних оцінках, ніж на детальному аналізі, тому їх можна проводити у трьох напрямках:
дослідження регіонів (виявлення можливостей у даному регіоні);
виробничі дослідження (виявлення можливостей у даній галузі
промисловості);
дослідження природних ресурсів, сільськогосподарської та промислової продукції тощо. Інколи добре виконані дослідження щодо підготовки проекту можуть служити достатнім його обґрунтуванням, проте, якщо економічна сторона проекту викликає сумніви, слід неодмінно провести додаткові дослідження за проектом.
Додаткові дослідження включають:
вивчення ринку за конкретними групами товарів (попит, його стійкість та ціна);
оцінка конкретних сировинних і матеріальних ресурсів за ступенем доступності існуючих та призначених цін на ці ресурси;
відбір можливих для використання технологій;
визначення та уточнення масштабів проекту, можливі транспортні втрати; уточнення екологічної допустимості, тобто чіткий план впливу на довкілля; визначення потенційних джерел фінансування, порівняння альтернатив;
визначення часових меж альтернативних проектів. Коли проектна ідея конкретизована, вона піддається поточній перевірці на можливість виконання, проводиться дослідження цих можливостей. Попередній аналіз повинен показати підтвердження можливості технічної реалізації у відповідній країні, регіоні чи місті та виявити всі шанси економічного впровадження.
Передпроектне дослідження повинне дати відповіді на такі питання:
1. Технічна можливість виконання проекту:
особливі вимоги до місця реалізації та порівняння з потенційними місцями проекту (клімат, власність на землю і т. ін.); наявність або можливість забезпечення машинами та обладнанням, виробнича потужність; гнучкість обладнання в розрахунку на диверсифікацію виробництва; наявність необхідної інфраструктури;
кваліфікаційні вимоги до управлінського апарату та обслуговуючого персоналу; вимоги до інших ресурсів;
планові терміни.
2. Економічна можливість виконання проекту:
очікуваний збут, поділений на найважливіші групи продуктів та регіональні ринки (експорт або внутрішній ринок);
витрати на створення підприємства, очікувані річні поточні витрати, в тому числі умовно-постійні адміністративно-управлінські витрати і т, ін.;
розвиток ринку робочої сили та ринків сировини, основних та додаткових матеріалів;
можливі інвестори (власний капітал, кредити банків і т. ін.);
фінансовий результат проекту.
Обов'язково потрібно визначити також джерело ризику.
У заключних проектних дослідженнях, на основі яких приймаються інвестиційні рішення, використовують елементи попередніх етапів аналізу. Як правило, заключні дослідження складаються з таких частин: техніко-економічний аналіз, фінансовий аналіз та загальноекономічний аналіз.
При проведені техніко-економічного аналізу розглядаються питання технічних можливостей, питання ринку збуту та закупівель, потреб матеріалів з урахуванням використовуваної техніки тощо, при цьому враховується потреба в додатковій інформації з боку потенційних партнерів та інвесторів.
Взагалі, техніко-економічний аналіз розбивають на такі пункти:
Передісторія та зародження проекту. Зазначається ім'я та адреса ініціатора проекту, галузь і ціль підприємницької діяльності, орієнтація проекту (наприклад, на збут чи на сировинну базу), орієнтація проекту на внутрішній ринок або на експорт, політико-економічна підтримка проекту.
Ринок збуту та виробничі потужності. Аналізується річний попит для всієї економіки та регіону, досліджується тенденція розвитку на ринку збуту, виробнича програма, експорт та імпорт продукції галузі, абсолютна виробнича потужність та порівняння з обсягами всього ринку.
Ринки матеріалів та інших ресурсів. Розглядаються питання наявності сировини, основних та допоміжних виробничих матеріалів, комплектуючих виробів, наявність комунікацій, тенденції розвитку на ринках закупівель (ціни та обсяги), конкретизується необхідність у ресурсах тощо.
Місцезнаходження. Необхідно надати точні дані про місцезнаходження, клімат, можливості забезпечення землею, відстань до ринків сировини та ринків інших закупівель, відстань до ринків збуту, потенціал робочої сили в регіоні, транспортну систему.
Техніка проекту. Вибраний спосіб виробництва, необхідне обладнання, інженерне забезпечення.
Юридична форма та організаційна структура, а також інші витрати на організацію.
Потреба в робочій силі для проекту, при цьому виділяють кваліфікованих та некваліфікованих робітників та менеджерів.
Визначення термінів реалізації проекту. Визначається тривалість різних етапів проекту та тривалість можливих випробувань.
Фінансовий аналіз може складатися з таких етапів:
Спільне представлення потоків надходжень та виплат проекту.
Представлення джерел фінансування (власний та позиковий капітал).
Складання планових балансів для зовнішнього представлення, планування ліквідності.
Розрахунок економічної ефективності.
Оцінка проекту за допомогою стандартних критеріїв інвестиційних розрахунків.
Загальноекономічний аналіз включає опис загальної економічної ситуації, спільне представлення витрат та вигод проекту, які торкаються національних економічних суб'єктів, переоцінку витрат та результатів за національно-економічними критеріями тощо.
Необхідно здійснити екологічну та соціальну експертизу майбутнього проекту та зробити загальні висновки.
Екологічна експертиза дозволяє оцінити вплив проекту на навколишнє середовище за такими напрямками:
забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водойм;
зниження біологічної різноманітності;
перевезення, використання або віддалення небезпечних чи токсичних відходів;
засоленість та заболоченість земель.
Соціальна експертиза дозволяє визначити масштаби впливу проекту на соціальне середовище, вигоди, які отримують мешканці регіону від реалізації проекту, а також можливий негативний вплив проекту на населення.
Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію детальної розробки та реалізації за дотримання таких умов:
проведено відбір альтернативних варіантів проекту, визначено основні переваги та недоліки;
ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми, які можуть вплинути на долю проекту, і визначено як вони можуть бути розв'язані;
визначені очікувані вигоди й витрати, можливий ризик та шанси реалізації;
існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасників проекту.


загрузка...