загрузка...
 
5.4. Розвиток команди
Повернутись до змісту
Розвиток команди є важливою умовою успішної реалізації проекту. Це особливо справедливо, коли проект вимагає науково-технічних та інших професійних знань, умінь і навичок. При підборі команди необхідно враховувати, що сучасні спеціалісти повинні перенавчатися через 3-5 років, персонал проекту в сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією. Отже, організація професійного розвитку персоналу є однією із функцій управління персоналом проекту. Професійний розвиток — це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників із метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків на новій посаді у проекті.
Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяє для цієї цілі 10% фонду заробітної плати. Розвиток персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах проекту — підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини — підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей. Працівник стає конкурентоспроможним на ринку праці після реалізації проекту.
Завданням управління з питань розвитку команди у проекті є забезпечення:
відповідного професійного рівня персоналу вимогам робочого місця, посади;
умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх зайнятості й використання;
можливості кар'єрного росту.
У зв'язку з цим, управління персоналом проекту повинно сконцентрувати свої зусилля на вирішенні таких проблем:
розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу;
визначення потреб у навчанні працівників у розрізі спеціальностей та професії;
вибір форм і методів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу навчання як важливої умови його якості;
фінансове забезпечення усіх видів навчання в потрібній кількості.
Існує значна кількість методів і форм розвитку професійних знань, умінь і навиків. У практиці виокремлюють дві основні групи (табл. 5.8):

методи навчання, що використовуються в ході виконання роботи (навчання на робочому місці);
методи навчання поза робочим місцем (крім посадових обов'язків).
Висновки
Створення професіональної команди для нового проекту — один із основних обов'язків проект-менеджера на першому етапі його роботи. Цей процес вимагає ряду навичок управління у визначенні, відборі і об'єднанні в команду спеціалістів із різних відділів і організацій.
Аналогічно життєвому циклу проекту команда проекту має свій життєвий цикл, в якому можна виділити п'ять основних стадій: формування, спрацювання, функціонування, реорганізація, розформування.
На стадії формування керівник проекту призначає проект-менеджера, який здійснює загальне керівництво проектом, контролює його основні параметри і координує діяльність членів команди. Менеджер проекту визначає необхідну кількість фахівців — членів команди, їх кваліфікацію, проводить відбір і найм працівників. При цьому можуть бути такі форми найму працівників: призначення, обрання, наймання за контрактом. Найбільш мобільною й ефективною формою з них є контрактна.
У процесі реалізації завдань проекту часто виникають ситуації, коли інтереси працівників не збігаються. Це може призводити до конфліктів. Конфлікт — це відсутність згоди між двома чи декількома суб'єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт однієї людини.
Загальновідомі п'ять стилів поведінки у конфліктних ситуаціях: 1. Ухилення. 2. Пристосування. 3. Компроміс. 4. Форсування. 5. Вирішення проблеми.
Наступним питанням, яке було розглянуто в розділі, є лідерство — це здатність впливати на індивідуумів та групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення мети. Визначають три основні стилі керівництва: авторитарний, демократичний, ліберальний.
У розділі розглянуто основні змістовні та процесійні теорії мотивації, а також важливість матеріальної мотивації працівників.
Розглянуто основні методи розвитку проектної команди, зокрема навчання на робочому місці та поза ним.


загрузка...