загрузка...
 
6.1. Складові системи планування проекту
Повернутись до змісту
Суть планування полягає в розробці та обґрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань, і встановленні їх взаємодії.
Сам процес планування проходить чотири етапи:
розробку загальних цілей;
визначення конкретних цілей на даний період із подальшою їх деталізацією;
визначення шляхів і способів досягнення цілей;
контроль за процесом досягнення поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників із фактичними та коригування цілей.
У процесі планування необхідно відповісти на такі питання:
що повинно бути зроблено і для чого?
коли це буде зроблено і хто буде робити?
де це буде зроблено і що для цього необхідно?
Вирішення цих питань є функцією планування, яка є основою для прийняття рішень. Це управлінська діяльність, яка передбачає розробку цілей і завдань управління виробництвом, а також визначає шляхи реалізації планів для досягнення поставлених цілей.
Розробка планів по проекту охоплює всі етапи його життєвого циклу. Вона починається з участі проект-менеджера в процесі розробки концепції, вибору стратегічних цілей, включаючи контрактні пропозиції, продовжується заключенням контрактів та закінчується лише при завершенні проекту. Процес планування проектів — це процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між: роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту. На етапі планування проекту визначаються всі необхідні параметри реалізації проекту, а саме: тривалість робіт, потреба в трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсах, терміни постачання всіх видів ресурсів, терміни та обсяги залучення проектних, будівельних та інших організацій.
Загальний процес планування проектів включає такі етапи: визначення цілей, задач проекту, розрахунок техніко-економічних показників для обґрунтування проекту, визначення потреби в ресурсах, тривалості та специфікації виконуваних робіт, етапів проекту; структуризацію проекту;
прийняття організаційно-технологічного рішення; розробка сіткових моделей робіт;
оцінку спроможності реалізувати проект, оптимізацію по термінах і критеріях якості використання ресурсів та інших критеріях; підготовку необхідних документів до пакета планів; затвердження планів і бюджету; доведення планових завдань до виконавців; підготовку та затвердження звітної документації для контролю
планів. Взаємозв'язок між процесами планування представлений на рис. 6.1.

Основними процесами планування є:
Планування цілей — це процес розробки документа, в якому формулюються цілі проекту (констатація цілей), що є основою для наступних проектних рішень, включаючи визначення критеріїв успішності виконання проекту;
Декомпозиція цілей — це поділ основних результатів проекту, визначених у констатації цілей, на окремі компоненти для того, щоб підвищити точність вартісних, часових та ресурсних оцінок, визначити основу для вимірювання й управління виконанням та забезпечити чітку систему відповідальності;
Визначення операцій — це процес ідентифікації та документування операцій, які слід виконати для отримання результатів;
Визначення взаємозв'язків операцій (робіт, задач) — процес визначення та документування взаємозв'язків операцій проекту. Як правило, відображають такі типи взаємозв'язків операцій: а) "фініш-старт" — попередня операція повинна завершитися до початку наступної; б) "фініш-фініш" — попередня операція повинна завершитися до завершення наступної; в) "старт-старт" — попередня операція повинна розпочатися до початку наступної; г) "старт-фініш" — попередня операція повинна розпочатися до завершення наступної;
Оцінка тривалості операції — це визначення робочого часу, потрібного для її виконання. Тривалість одних операцій визначається можливостями ресурсів, інших — тільки календарним часом, для третіх існують додаткові обмеження (наприклад, ремонт-покриття міських вулиць потрібно проводити в нічний час);
Планування ресурсів — визначення того, які ресурси (люди, обладнання, матеріали ) та в якій кількості будуть використані в роботах проекту. Результатом планування ресурсів є перелік типів та кількості ресурсів, необхідних для виконання проекту;
Складання розкладу виконання проекту — визначення термінів початку та завершення всіх операцій проекту. Найбільш відомими методами розрахунку розкладу виконання проекту є: а) метод критичного шляху (МКІІР) — визначаються ранні та пізні дати початку та завершення операцій проекту, а також і резерви — проміжки часу, на які можна перенести виконання операцій без порушення обмежень і дати завершення проекту; б) PERT (Program Evaluation and Review Technique) — використовує послідовну сіткову логіку та середньозважені оцінки тривалості операцій для розрахунку тривалості проекту. Складання розкладу виконання проекту здійснюється, в основному, за допомогою програм управління проектами. Як правило, кращим вважається той розклад, який дозволяє завершити проект швидше;
Оцінка вартості включає оцінку вартості ресурсів та вартості операцій. Вартість ресурсів може визначатися по-різному. Для відновлення ресурсів задається вартість часу їх роботи, для матеріалів — вартість одиниці. Для розрахунку вартості операцій через вартість часу роботи ресурсів необхідно знати тривалість роботи ресурсів на цій операції. Для робіт, що виконуються по контрактах, задається не вартість ресурсу, а вартість призначення, яка визначається контрактом. Вартості операцій можуть визначатися контрактом або ж включати такі складові, як: стала складова вартості операцій, стала складова вартості призначень ресурсів на операцію, вартість робіт по відновлюваних ресурсах, вартість матеріалів, як призначених на операцію, так і тих, які витрачаються відновлювальними ресурсами. Оцінка проводиться в тій валюті, яка використовується при розрахунку витрат;
Розробка бюджету — це розподілена в часі вартість проекту та його елементів. Бюджет проекту розраховується підсумовуванням оцінок вартостей по періодах. У деяких проектах використовується відразу кілька бюджетів для різних складових (для витрат, грошових потоків, різних видів робіт і т. п.);
План управління якістю — повинен містити інформацію щодо проведення командою проекту політики якості (за термінологією ISO 9000, повинна бути описана система якості проекту, тобто організаційна структура, розподіл відповідальності, процедури, процеси та ресурси, необхідні для управління якістю). План управління якістю входить у загальний план проекту та описує технологію управління якістю, підтвердження якості та покращення якості проекту;
Планування організації включає ідентифікацію, документування та призначення проектних ролей (хто що робить), відповідальність (хто і що вирішує) та відносини звітності. План проекту повинен включати і план управління персоналом. Він визначає, коли та які спеціалісти будуть включені в команду проекту і коли будуть виведені.
У процесі виконання проекту ці процеси багаторазово повторюються. Зміни можуть бути і в цілях проекту, його бюджеті, ресурсах і т. ін. Крім того, планування проекту не є точною наукою, оскільки різні команди проекту можуть розробити різні плани для одного і того ж проекту. Деякі з процесів планування мають чіткі логічні та інформаційні взаємозв'язки і виконуються в одному порядку майже у всіх проектах. Наприклад, спочатку слід визначити, з яких робіт складається проект, а потім розраховувати терміни виконання та вартість проекту. Крім перерахованих вище основних процесів планування, існує цілий ряд допоміжних процесів, зокрема:
призначення персоналу — призначення людських ресурсів для виконання робіт проекту; підготовка умов — розробка вимог до постачань та визначення потенційних постачальників; планування поставок — визначення того, що, як і коли повинно бути доставлено; планування взаємодії — визначення потоків інформації та способів взаємодії, необхідних для учасників проекту; ідентифікація ризику — визначення та документування подій ризику, які можуть впливати на проект; якісна оцінка ризиків — розташування пріоритетів ризиків за ступенем впливу на результати проекту; кількісна оцінка ризиків — оцінка ймовірності настання подій ризику, їх характеристик і впливу на проект; розробка реагування — визначення необхідних дій для запобігання ризикам та реакції на загрожуючі події. Взаємозв'язок між допоміжними процесами залежить, так само, як і їх наявність, від природи проекту. Розробка плану проекту — це оформлення результатів процесів планування в єдиний структурований документ. Розробка плану проекту — це процес, який майже завжди повторюється декілька разів. Це формальний та затверджений документ, який використовується для управління виконанням проекту. Він повинен бути розповсюджений серед учасників проекту відповідно до плану взаємодії. Не можна ототожнювати план проекту та базовий план. План проекту — це документ або набір документів, який змінюється при надходженні додаткової інформації, в той час як базовий план необхідний для контролю виконання та змінюється тільки в результаті затвердження запитів на зміни. План проекту використовується для: управління виконанням проекту; документування пропозицій та припущень, зроблених при плануванні; документування прийнятих рішень щодо вибору варіантів; регламентування взаємодії учасників проекту; документування вимог до звітів по змісту, обсягу та термінах; створення бази для оцінки й контролю ходу виконання проекту. План проекту може мати різний зміст, але, як правило, він включає такі розділи:
Підстава для виконання проекту.
Описання підходу до управління проектом.
Констатація цілей.
Ієрархічні структури робіт (ІСР) до того рівня, на якому здійснюється облік та контроль.
Оцінка вартості, планові дати початку та завершення робіт, розподіл відповідальності до рівня ІСР, на якому здійснюється контроль.
Розподіл вартості проекту за часом.
Методи оцінки виконання за термінами та вартістю робіт.
Основні контрольні події та їх планові дати.
Основний та необхідний персонал.
Плани управління різними складовими проекту (цілями, ресурсами, контрактами, ризиками, взаємодіями, персоналом і т. ін.).
Основні ризики (включаючи обмеження та припущення) та планова реакція при виникненні кожної з подій ризику.
Відкриті питання та відкладені рішення.
Вимоги до різних проектів можуть передбачати включення й інших пунктів. Наприклад, план великого проекту повинен включати організаційну структуру проекту.
Додаткова інформація до плану проекту включає:
процеси планування, які не включені в план проекту;
обмеження та припущення, зроблені в процесі розробки плану проекту;
технічну документацію (вимоги, специфікації, проектну документацію);
стандарти та нормативи, що використовуються.
Наприклад, план проекту може мати такий вигляд. В одному з районів міста Харкова, недалеко від центральної частини міста, на території 3,2 га, де раніше знаходилося виробниче підприємство муніципальної власності, планується звести житловий комплекс і бізнес-центр. Тендер, оголошений міською владою з метою підбору інвестора, виграла компанія "ABC", що буде оператором даного проекту. Компанія запропонувала такий план забудови.
Збережений на території виробничий будинок площею 2400 м2 пропонується відремонтувати й здати в оренду великій компанії, що розмістить там екологічно чисте швейне виробництво. Також планується побудувати:
Корпус А. Житловий будинок із квартирами поліпшеного планування на 120 квартир загальною площею 10900 м2. Внизу буде знаходитися нежитлова площа під магазини й пункти побутового обслуговування (900 м2).
Корпус Б. Житловий будинок на 190 квартир загальною площею 10900 м2. Складається з двох однопід'їзних 17-повєрхових веж (у проекті — корпус Б1 і Б2). Внизу буде знаходитися нежитлова площа під магазини й пункти побутового обслуговування (900 м2).
Корпус В. Бізнес-центр. Офісний будинок із загальною площею приміщень для продажу й здачі в оренду 7000 м2.
Корпус Г. Адміністративний будинок, загальна корисна площа якого 7000 м2.
План проекту
В інвестиційному плані представлений план організації будівництва відповідно до попереднього кошторису. План включає такі етапи:
Підготовка робочого проекту і додатків. Здійснюється проектною організацією, яка підготувала попередній кошторис. Етап триває З місяці, включаючи затвердження проекту в архітектурно-плановому управлінні, одержання всіх інших необхідних дозволів. Оплата послуг організацій розподілена в такий спосіб: на початку етапу — 25% вартості етапу, на початку 2-го місяця — 25% вартості, наприкінці етапу — 50% вартості. Задано лінійну амортизацію даного нематеріального активу з нормою 5%.
Переговори про оренду землі. За умовами, запропонованими міською владою, після одержання права на будівництво об'єкта компанія, що виграла тендер, бере на себе деякі витрати по розвитку міської інфраструктури. Оскільки ці витрати не є витратами на придбання активів, вони відображені в статті "Інші виплати" і віднесені в проекті балансу на статтю "Витрати резервів".
Інженерне забезпечення на початку будівництва. Тривалість етапу 6 місяців. Виплати розподілені в такий спосіб: на початку 1-го місяця — 12% вартості, на початку 3-го місяця — 24% вартості, наприкінці етапу — сума, що залишилася. Тип активу — передоплачені витрати, списання вартості активу задано на одиницю продукції — кв. м. площі житлових корпусів А і Б.
Будівництво корпусів. По кожному корпусу будівельні роботи розділені на основні етапи:
будівництво фундаменту; зведення стін; монтажні роботи; прокладка комунікацій; опоряджувальні роботи.
Корпуси, по яких намічений продаж площ, визначені за типом активу як передоплачені витрати зі списанням вартості на кв. м. площі при продажу, а на корпуси, що залишаються на балансі компанії (корпус Д і корпус Г), визначена лінійна амортизація (норма амортизації 2%). Тривалість етапів і терміни закінчення будівництва визначені відповідно до попереднього плану організації будівництва, запропонованого генеральним підрядчиком на будівельні роботи. При розподілі етапів у часі й побудові логічних зв'язків між ними враховані також можливості організацій-підрядчиків по виділенню людських ресурсів і будівельної техніки на об'єкти.
Інженерне забезпечення наприкінці будівництва. Тривалість етапу — 6 місяців. Графік виплат — щомісяця рівними частками. Тип активу — також передоплачені витрати зі списанням на одиницю продукції. Для забезпечення списання на собівартість повної суми даного активу списання задане тільки на той продукт, продаж якого буде здійснюватися в наступному місяці після закінчення етапу та після постановки активу на баланс. Примітка: при організації списання активів на витрати вищезазначеним способом, при моделюванні проектів подібного типу варто стежити за тим, щоб списання відбулося коректно й актив, що списується, не залишався на балансі після продажу продукту цілком або частково. Краще всього проконтролювати це за допомогою таблиці "Список активів" із групи "Деталізація результатів".
Благоустрій території й будівництво автостоянки. Етап тривалістю 45 днів. Включає озеленення території, асфальтування, побудову дитячого майданчика, а також будівництво автостоянки під охороною на 250 місць. Закінчення етапу планується одночасно із закінченням будівництва корпусу Б. Списання активу задане на продукт "Продаж місць на автостоянці".
Інші витрати періоду будівництва. Вартість етапу складають різні поточні витрати компанії "ABC" (введені в діалогах "План персоналу" і "Загальні витрати") у період будівництва до початку здачі в експлуатацію об'єктів і віднесені на даний актив. Етап починається від початку проекту і закінчується одночасно зі здачею в експлуатацію корпусу Б. Як і в попередніх етапах, списання вартості активу задано тільки на той продукт, продаж якого буде здійснюватися в наступному місяці після закінчення етапу, після постановки активу на баланс.
Етап "Виробництво". В інвестиційному плані відзначають дати здачі в експлуатацію споруджуваних об'єктів. Початок продажів продуктів (квартир, офісів, місць на автостоянці) можливий тільки після здачі в експлуатацію і одержання грошей при їхній реалізації до цього моменту — тільки у вигляді авансових платежів.


загрузка...