загрузка...
 
11.1. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його якості
Повернутись до змісту
Під якістю розуміють сукупність властивостей, які зумовлюють придатність продукту задовольняти певні потреби споживачів відповідно до його призначення. На сьогодні, у світі створена нова стратегія, яка трактує якість як найбільш важливий фактор у забезпеченні конкурентоспроможності будь-якої компанії. У зарубіжній практиці виділяють такі два основні елементи стосовно якості: відповідність цілям проекту та відповідність вимогам споживачів. З переходом до ринкових відносин в Україні проблема якості постала перед кожним виробником. Саме вирішенням цієї проблеми повинен займатися проект-менеджер. Завдання забезпечення якості проекту актуальне на всіх фазах його життєвого циклу. Нова політика управління базується, насамперед, на розумінні учасниками проектів життєвої необхідності забезпечення їх якості. Ціллю управління якістю є описання того, що забезпечить виконання лозунгу "В нашому проекті ми боремося за якість" та як він буде впроваджуватися в життя. Надію на те, що виробники неякісних товарів будуть нести за це особисту відповідальність, дає ЗУ "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 p., який зобов'язує виробників продукції підтверджувати деклараціями відповідність своєї продукції вимогам нормативно-технічної документації (стандартам, нормам, вимогам замовника і т. п.). За відсутності такої декларації, Закон надав право органам державного управління не допускати на ринок товарів сумнівної якості і навіть анулювати патент виробника такого товару.
Управління якістю проекту — це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.
Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. Процес стандартизації продукції регулюється сукупністю нормативно-технічної документації:
Міжнародні стандарти ISO серії 9000.
Державні стандарти України (ДСТУ).
Галузеві стандарти (ГСТУ).
Стандарти науково-технічних та інженерних товариств та спілок.
Технічні умови (ТУ).
Стандарти підприємств.
Стандарт є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи з новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів. Сертифікація продукції— один із важливих елементів системи управління якістю, який передбачає оцінку відповідності продукції певним вимогам та видачу певного документа-сертифіката. Сертифікат — це документ, який засвідчує високий рівень якості продукції та її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO-9004. В Україні існує обов'язкова і добровільна сертифікація. Обов'язкова сертифікація здійснюється в межах державної системи управління господарськими суб'єктами, охоплює перевірку та випробування продукції, державний нагляд за сертифікованими виробами.
Добровільна сертифікація може проводитися на відповідність вимогам, які не є обов'язковими, за ініціативою суб'єкта господарювання на договірних засадах.
Суб'єкти господарювання (виробники, постачальники, продавці) щодо продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, повинні:
у визначений термін і в належному порядку проводити сертифікацію продукції;
забезпечувати виготовлення продукції відповідно до вимог того стандарту, за яким її сертифіковано;
реалізовувати продукцію тільки за наявності сертифіката;
припинити реалізацію сертифікованої продукції, якщо виявлено її невідповідність вимогам певного стандарту або закінчився термін дії сертифіката.
Згідно з вимогами чинного вітчизняного законодавства, сертифікація продукції в Україні здійснюється в рамках державної системи сертифікації — УкрСЕПРО.
Сертифікацію здійснюють державні випробувальні центри (ДВЦ) із найважливіших видів продукції. На сертифіковану продукцію видається сертифікат відповідності, який містить спеціальний знак відповідності. Аналогічним знаком позначається і сама продукція; він інформує споживачів про те, що продукція є сертифікованою за системою УкрСЕПРО.
Останнім часом почали формуватися міжнародні системи сертифікації, координацією яких займається спеціальний комітет із сертифікації — СЕРТИКО, що діє у складі ISO. Державний нагляд за якістю продукції здійснює Держстандарт (Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації України), який є національним органом, що здійснює стандартизацію і сертифікацію продукції.
Об'єктом державного нагляду є продукція виробничо-технічного призначення і товари народного споживання, експортна продукція щодо вимог контрактів, імпортна продукція щодо діючих в Україні стандартів, атестовані виробництва.
На місцях державний нагляд за якістю продукції здійснюють територіальні органи Держстандарту — центри стандартизації, метрології і сертифікації.
В основі управління якістю повинні бути певні керівні принципи, які розробляються менеджментом вищого рівня в формі політики в сфері якості.
Відповідно до Державного стандарту України ISO 9000-2001 встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації:
1. Орієнтація на замовника.
Організації залежать від своїх замовників і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.
2. Лідерство.
Керівники встановлюють єдність мети та напрямків діяльності організації. їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією.
3. Залучення працівників.
Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє залучення дає змогу використовувати їхні здібності на користь організації.
4. Процесний підхід.
Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами управляють як процесом.
5. Системний підхід до управління.
Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов'язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей.
6. Постійне поліпшення.
Постійне поліпшення діяльності організації в цілому слід вважати незмінною метою організації.
7. Прийняття рішень на підставі фактів.
Ефективні рішення приймають на підставі аналізу даних та інформації.
8. Взаємовигідні стосунки з постачальниками. Організація та її постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують спроможність обох сторін створювати цінності.
Ці вісім принципів управління якістю формують основу стандартів та системи управління якістю, які входять до стандартів серії ISO 9000. Організація робіт по забезпеченню якості проекту включає: визначення робіт, необхідних для досягнення потрібного рівня якості; визначення відповідальних за здійснення цих робіт; розподіл робіт на функціональні частини; визначення відповідальних та виконавців по кожній роботі; створення зв'язків між різними роботами.
Система якості включає роботи в проекті, які впливають на якість продукту проекту. Вона може бути поділена на різні частини та підсистеми, наприклад:
попередні роботи;
завдання специфікацій якості;
зв'язки з постачальниками;
виробництво;
інспекція;
відношення із споживачами;
аудит якості;
метрологія;
забезпечення зворотного зв'язку за даними, що належать до якості;
персонал;
безпека продукту.
Повноваження і відповідальність осіб і організацій, діяльність яких впливає на якість проекту, повинні бути чітко встановлені і закріплені документально. Це оформляється в рамках спеціальної Програми забезпечення (ПЗ) якості проекту.
У даній Програмі знаходить відображення стратегія забезпечення якості проекту, що визначається на початковій стадії його виконання задовго до розміщення замовлень на придбання і доставку обладнання. Програма визначає заходи, направлені на забезпечення якості виконання робіт по проекту, в тому числі заходи з контролю якості. Програма повинна передбачати:
організаційну структуру, в рамках якої вона буде реалізовуватися;
чітко розподілені обов'язки і рівень повноважень окремих осіб, груп і організацій, які беруть участь у вирішенні цієї проблеми. Роботи, пов'язані із забезпеченням якості, базуються на застосуванні стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), створеної в 1947 р. У колишньому СРСР ці стандарти як національні було визнано в 1988 р. У системах управління якістю використовують серію стандартів ISO 9000 і еквівалентні їй. Неурядову організацію ISO зі штаб-квартирою в Женеві (Швейцарія) було створено з метою розробки світових стандартів, які сприяли б поліпшенню міжнародних зв'язків і кооперації, а також прискореному розвитку збалансованої та рівноправної міжнародної торгівлі. До складу ISO входить 91 країна світу, на які припадає 95% світового промислового виробництва.
ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) — це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними у Директивах ISO/IEC (ІЕС-Міжнародна електротехнічна комісія). Питаннями якості в ISO займається технічний комітет ISO 176. Він координує розробку та впровадження стандартів у системах контролю за якістю продукції, її підвищення й забезпечення технологією, пов'язаною зі сферою якості. Цьому технічному комітету підпорядковані стандарти серії ISO 9000 "Системи якості". Стандарти ISO-9000-ISO-9004 найбільше поширені у світі; можливо, це найважливіші стандарти щодо систем якості, які коли-небудь розроблялися. Вони прийняті більшістю промислово розвинених країнах світу і мають відігравати важливу роль у Європейському Союзі.
ISO-9000 — стандарт на якість проектування, розробку, виготовлення та післяпродажне обслуговування. ISO-9000 визначає базовий набір заходів із контролю якості та містить схему функціонування бізнес-процесів підприємства, яке забезпечує якість його роботи.
ISO-9000 не є стандартом якості власне для товарів та послуг, що виробляє підприємство. Схема "покриває" всі етапи виробничого циклу випуску товарів/послуг:
закупку сировини і матеріалів;
проектування;
створення і доставку товарів;
обслуговування клієнтів;
навчання персоналу.
ISO-9000 регламентує два ключові моменти:
а) наявність і документування відповідного бізнес-процесу;
б) вимірювання його якості.
Насправді, ISO-9000 — це серія стандартів з управління якістю і забезпечення якості.
Є чотири частини ISO-9000:
9000-1 — настанови щодо вибору і застосування; 9000-2 — настанови щодо застосування ISO-9001, ISO-9002 та ISO-9003; 9000-3 — настанови щодо застосування ISO-9001 до розроблення, поставляння та супроводження ПЗ; 9000-4 — настанови щодо управління програмною надійністю. Міжнародний стандарт ISO-9001 розроблений технічним комітетом ISO/TS "Системи якості". Переглянуто назву стандарту, яка більше не містить терміна "забезпечення якості". Це відбиває той факт, що вимоги до систем управління якістю, встановлені ISO-9001, спрямовані також поряд із забезпеченням якості продукції на підвищення задоволеності замовника.
ISO-9001 — системи якості — модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. Цей стандарт є найбільш повним. Він специфікує модель забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу товару/послуги.
ISO-9002 — системи якості — модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування.
ISO-9003 — системи якості — модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробування.
ISO-9004-1 — управління якістю та елементи системи якості: Частина 1: настанови.
ISO-9004-2 — управління якістю та елементи системи якості: Частина 2: настанови щодо послуг.
ISO-9004-3 — управління якістю та елементи системи якості: Частина 3: настанови щодо перероблюваних матеріалів.
ISO-9004-4 — управління якістю та елементи системи якості: Частина 4: настанови щодо поліпшення якості.
Стандарти ISO-9001 та ISO-9004 утворюють узгоджену пару стандартів з управління якістю. ISO-9001 спрямований на забезпечення якості продукції та підвищення задоволеності замовників, тоді як ISO-9004 спрямований на ширшу перспективу управління якістю для надання рекомендацій щодо поліпшення показників діяльності.
Сертифікація підприємства за стандартом ISO-9000 включає такі три етапи:
Застосування стандартів на підприємстві, яке полягає в розробці і введенні в дію низки засобів, пропонованих стандартами.
Проведення власної сертифікації акредитованими ISO-органами.
Періодичні (два рази на рік) перевірки підприємства на наслідування (відповідність) стандартів.
Сертифікація за ISO є добровільною справою кожного підприємства. Основною причиною сертифікації є те, що закордонні компанії вимагають наявності сертифіката від своїх постачальників. Більше того, наявність сертифіката може бути обов'язковою умовою участі підприємства в міжнародних тендерах, держзамовленнях, а також отриманні пільгових кредитів та страховок.
Система якості є організаційним стрижнем створення оптимальних умов для продуктивної праці фахівців. Вона дозволяє перейти від кустарного рівня створення програм до наукового, організованого масового виробництва програмного продукту завдяки застосуванню особливих методів управління якістю. Ці методи варіюються від компанії до компанії, але основні їх положення єдині для всіх і визначаються стандартом ISO-9003.
Цей стандарт включає усі положення загального стандарту ISO-9001, а також необхідні доповнення до них, що стосуються розробки, поставки та обслуговування ПЗ.
ISO-9001 встановлює вимоги до системи якості постачальника і дозволяє оцінити його можливості з проектування та постачання продукції, що відповідає цим вимогам.
Вимоги стандарту мають на меті задоволення запитів користувача через попередження появи будь-яких невідповідностей продукції на усіх стадіях її життєвого циклу від проектування до обслуговування ПЗ.
На цих вимогах базується найбільш поширений сьогодні метод системного управління якістю. За кордоном цей метод називають Total Quality Management (TQM).
Відповідно до цього методу встановлюється єдина схема розробки і впровадження системи управління якістю:
Проводиться дослідження виробництва і готується спеціальна доповідь.
На основі обстеження й аналізу фактичного стану виробництва здійснюється вибір системи управління якістю і розробляється Програма якості.
Розробляється система управління якістю. Програма якості, Настанова по управлінню із встановленими строками виконання включаються до загального плану проекту.
На спеціальній нараді за участю фірми-консультанта обговорюють деталі, терміни й організацію виконання програми якості, вносять корективи і приймають рішення (у тому числі з питань навчання й атестації персоналу).
Заходи з програми вносять у загальний план реалізації проекту.
Програму якості запускають у виробництво: при цьому спеціалізована фірма здійснює періодичні перевірки, документально оформляє їх результати і вносить у зазначені документи необхідні уточнення та коригування.
У процесі реалізації програми спеціалізована фірма-консультант здійснює підтримку системи і захищає інтереси підприємства.
Призначення стандартів ISO — забезпечити якість при проектуванні, розробці, монтажах, обслуговуванні. Вони складаються з таких елементів:
відповідальність керівництва;
система якості;
аналіз контрактів;
управління проектуванням;
управління потоком інформації;
матеріально-технічне забезпечення проектів;
вироби, що поставляються замовником;
ідентифікація виробу;
управління процесом створення продукції;
контроль і випробування;
обладнання для контролю, виміру і досліджень;
статус контролю й випробувань;
оформлення продукції, що не відповідає вимогам;
внесення змін;
зберігання, упаковка і постачання;
документація по якості;
навчання;
обслуговування;
статистичні методи.
Система якості передбачає наявність:
інструкції з якості, яка включає методики системи якості компанії;
опис структури документації, що використовується в системі якості.
Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що сучасна система управління якістю проекту включає такі складові, як:
планування якості, що передбачає розробку плану управління якістю;
забезпечення якості проекту;
контроль якості.
План управління якістю повинен включати плани, пов'язані з основним процесом:
забезпечення якості;
управління ризиками;
управління конфігурацією;
плани інтеграції;
плани установки;
плани навчання співробітників та ін.
Повинні бути визначені і задокументовані принципи організаційно-технічної взаємодії між різними групами, які беруть участь у розробці цієї системи.
Масштаб та ступінь деталізації методик системи управління якістю залежать від складності роботи, методів, що застосовуються, необхідних навичок та роботи персоналу.загрузка...