загрузка...
 
5.2. Облік наявності та руху запасів
Повернутись до змісту
На будівельно-монтажних підприємствах, як правило, застосовуються оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів, який прийнято називати сальдовим методом обліку, при якому облік на складі ведеться матеріально відповідальною особою, в кількісно-сортовому вираженні.
Для обліку запасів в будівництві застосовуються наступні синтетичні рахунки: 20 “Виробничі запаси”; 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а також позабалансовий рахунок 02 “Активи на відповідальному зберіганні”.
На субрахунку 205 “Будівельні матеріали” підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей обладнання і комплектуючих виробів, які підлягають монтажу. На даному субрахунку обліковується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар тощо.
Витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу відображаються безпосередньо на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” в міру їх надходження на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.
Устаткування і будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 “Капітальні інвестиції” після підтвердження їх монтажу і використання.
Обладнання, яке придбане і доставлене на будівельний майданчик, підрядна організація приймає та обліковує на позабалансовому рахунку 021 “Устаткування, прийняте для монтажу”. Після його встановлення замовник відносить його вартість до витрат будівництва. А підрядне підприємство списує його з обліку на позабалансовому рахунку 021.
В накопичувальних відомостях відображаються залишки матеріалів на початок місяця, інформація про надходження і витрачання за поточний місяць з реєстрів приймання-здачі документів, а також визначається залишок матеріалів на кінець місяця. Потім, в кінці місяця дані з накопичувальних відомостей переносяться до відомості форми 10-Б “Рух матеріалів в грошовому вираженні”. Одночасно у відомості ведеться розрахунок відхилень фактичної собівартості придбаних матеріальних цінностей від їх вартості за обліковими цінами.
Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств подана в таблиці 1.
Таблиця 1.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств
Відображено вартість матеріальних цінностей, що надійшли згідно акцептованих рахунків постачальників. 201, 203, 205, 207 63, 685
Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по оприбуткованих матеріальних цінностях. 641 63, 685
Перераховано грошові кошти постачальника в оплату за отримання ТМЦ. 63, 685 311
Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту по ПДВ (з 14.08.99 до 1.01.2001). 641 644
Оприбутковано матеріальні цінності, придбані підзвітними особами. 201, 203, 205, 207 - 372
Оприбутковано матеріальні цінності від допоміжних виробництв 201, 205, 207 232
Оприбутковано будівельні матеріали, отримані в результаті тимчасових (нетитульних) споруд. 201, 205 113
Оприбутковано матеріальні цінності, отримані в результаті списання вибулих МШП. 201, 205, 207 22
Відображено повернення матеріальних цінностей, раніше відпущених на виконання будівельних робіт, некапітальних робіт. 201,205- 23
Оприбутковано лишки матеріальних цінностей, виявлені при інвентаризації. 201, 203, 205, 207-719
Відпущено будівельні матеріали на основне та допоміжне виробництво. 23 201, 205
Відпущено запасні частини, паливо на утримання і експлуатацію будівельних машин і обладнання. 91 203, 207
Списано матеріали, паливо, запасні частини на загальногосподарські потреби. 92 201, 203, 207
Відпущено будівельні матеріали на виправлення браку 24 201, 205
Списано вартість матеріальних цінностей, зіпсованих у зв’язку зі стихійним лихом. 991 201, 203, 205, 207
Відображено нестачу матеріальних цінностей, виявлену при інвентаризації і віднесену на винну особу. 375 716
Погашено нестачу матеріальних цінностей винною особою. 301 375
Віднесено на розрахунки з бюджетом залишок коштів стягнутих з винної особи, після відшкодуванні збитків, заподіяних підприємству. 716 641


загрузка...