загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : А
Повернутись до змісту
Аванс (від фр. avancer - платити наперед) - грошова форма чи майнова цінність, що видасться в рахунок наступних платежів за виконані роботи, послуги чи матеріальні цінності.
Авізо (італ. avisso - повідомлення) - в банківській, комерційній діяльності офіційне повідомлення про виконання розрахункових операцій. Надсилається одним контрагентом іншому. За допомогою авізо банки повідомляють своїх клієнтів про дебітові та кредитові записи на рахунках, про залишки засобів на рахунку, про оплату переказів, відкриття акредитивів та інші операції.
Автаркія - економічна політика створення замкнутого самодостатнього господарства в межах певної країни. Однією з засад А. є політика самозабезпечення.
Агент (лат. agent - діючий) - комерційний посередник, що виконує ділові доручення, але без права підписання контрактів. Агентами є брокери, маклери, дилери, адвокати. Агент є учасником каналу розподілу.
Агенти виробника - вид залежних оптових посередників, які працюють з виробником за договором доручення і виконують збутові операції від імені і за рахунок довірителя, отримуючи за це відповідну винагороду. Вони можуть працювати на декількох виробників і мають справу з неконкурентними товарами, що доповнюють один одного. А.в. не мають складів, не надають кредитів, інколи допомагають виробникам у маркетингових дослідженнях і плануванні.
Агенти збутові - вид залежних оптових агентів, які за умовами договору відповідають за маркетинг усієї продукції виробника, переважно невеликого, вони перетворюються у маркетинговий підрозділ виробника і в межах наданих повноважень ведуть переговори про ціни, кредити, поставки та інші умови продажу.
Агентства по наданню маркетингових послуг - фірми, які займаються маркетинговими дослідженнями, рекламні агентства, посередницькі контори, консультаційні компанії та інші компанії, які надають послуги, що сприяють досягненню цілей компанії та просуванню токарів на ринок.
Агентські операції - здійснення фактичних і юридичних дій, пов'язаних з продажем і купівлею товару на застереженій території за дорученням певної сторони.
Агентські фірми - виступають від імені і за рахунок принципала. Залежно від умов договору фірма сама здійснює операції від свого імені і за його рахунок або лише виступає посередником при здійсненні операцій.
Агентства, які надають маркетингові послуги, можуть мати різноманітні профілі. До них належать рекламні агенства, маркетингові дослідницькі фірми, видавництва, різні консультативні фірми з питань маркетингу.
Адендум - додаток до договору, який змінює або доповнює ті чи інші його умови.
Адресати комунікаційної політики - сукупність фізичних та юридичних осіб, на яких спрямовується комунікаційний комплекс маркетингу фірми, а саме: споживачі, маркетингові посередники, постачальники, контактні аудиторії, органи державного управління.
Ажіотаж (фр. agiotage- збудження) - спекулятивна гарячка на ринках, біржах.
АІДА (АША) - одна з найпоширеніших моделей рекламного звернення. Абревіатура англійських слів: увага - attention. інтерес - interest. бажання - desire, дія, акція - action. У 1896 р. запропонована П. Левісом (СІМА). Згідно даної формули рекламне звернення має привертати мимовільну увагу завдяки використанню контрастів, яскравого, оригінального оформлення, кричущих рисунків, шокування читачів (глядачів, слухачів) тощо. Далі рекламне звернення мас утримати інтерес цільової аудиторії за допомогою обіцянки задовольнити певні потреби та забезпечити певні виголи. Наступний крок - це навіювання потенційному споживачем! бажання спробувати продукт, що рекламується, потримати його в руках, помацати, придати.
Завершується рекламне звернення підказкою споживачеві, що саме він повинен зробити (телефонуй вже сьогодні, приходьте та переконайтеся самі тощо).
АІДМА (АЮМА) - до моделі АІДА додано ще один елемент - мотив - тоїіуаііоп. АККА (АССА) - модель побудована на принципах моделі АІДА; (увага – attention, сприйняття аргументів – compression, спонукання - convection, акція, дія - action)
Акредитив (лат. accreditivus - довірчий) - розпорядження (доручення) банку чи іншої кредитної установи іншому банку про виплату певної суми на вказаних в акредитивах умовах.
Активи - будь-яка власність підприємства (компанії): машини і обладнання, банківські вклади та інвестиції в цінні папери, патенти, ділова репутація.
Акциз (лат. ассіdеге - обрізаю) - різновид непрямого податку на товари масового споживання включеного в ціну.
Акціонерний капітал - основний капітал акціонерного товариства. Його розміри визначаються статутом товариства. Утворюється за рахунок емісії акцій. А.к. - форма централізації капіталу; об'єднання багатьох індивідуальних капіталів пайовиків-акціонерів у капітал акціонерних товариств.
Акціонерне товариство - форма організації великих підприємств, капітал яких утворюється шляхом продажу акцій та облігацій. Власники акцій є пайовиками акціонерного товариства, а власники облігацій - його кредиторами. Прибуток акціонерного товариства розподіляється між акціонерами у вигляді дивідендів. Функціонують закриті і відкриті акціонерні товариства.
Акція - цінний папір без встановленого строку обігу, що підтверджує внесені кошти на розвиток, дас право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, дає право участі в управлінні акціонерним товариством. Аллоцентрики - люди, у яких є потреба в новому досвіді. Альтернатива - можливість вибору.
Амальгамація - злиття великих промислових або банківських підприємств внаслідок поглинання дрібних підприємств великими або об'єднаннями великих у надвеликі. Одна з форм централізації капіталу.
Амбулаж - витрати на упаковку.
Аналіз протоколу - метод якісних досліджень, суть якого полягає в поміщенні респондента в певну ситуацію по ухваленню рішення, при цьому він повинен словесне описати фактори і аргументи, якими він керувався при ухваленні рішень.
Аналіз ринку - глибоке дослідження його структури та сегментів за певний проміжок часу. Ці дослідження переважно випереджають появу нового товару на ринку.
Аналіз факторів внутрішнього середовища періодична перевірка сильних та слабких сторін компанії.
Аналітична система маркетингу - система, яка охоплює прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Вона складається із статистичного банку і банку моделей.
Аналітичні методи визначення бюджету на просування товарів -
метод визначення бюджету "виходячи з цілей і завдань" - фірма чітко визначає комунікаційні цілі, встановлює завдання, які слід вирішити для досягнення поставлених цілей, а потім формує відповідний бюджет; проводить відповідні рекламні дослідження, які дають змогу встановити залежності між видатками на просування, ступенем охоплення аудиторії рекламою і спонуканням до покупки товару. Даний метод ефективний, але складний у використанні;
метод визначення бюджету на основі планування витрат - спочатку складають розгорнутий річний план діяльності фірми у сфері комунікацій з кожної складової, зокрема з реклами. Визначають витрати на закупівлю рекламного простору у засобах масової інформації, матеріальні витрати на виробництво рекламних носіїв, адміністративні видатки, гонорари тощо, план диференційований по окремих товарах і
чбутових територіях. Зведені показники вшпачають величину рекламного бюджету, яка коригується з урахуванням фінансових можливостей фірми.
Анкета (питальник, опнтувальний лист) - найбільш розповсюджене знаряддя маркетингового дослідження, яке виконує такі основні функції: переводить цілі дослідження у питання; стандартизує питання та форму відповіді на них; слугує цілям перевірки надійності та достовірності оцінок; при автоматичному введенні даних питальника в комп'ютер прискорюється аналіз результатів дослідження тощо. В анкетах використовують два типи запитань (відкриті та закриті) та різні шкали (наприклад, шкала оцінок, Лайкерта, семантичний диференціал тощо).
Аннуітет- вид термінової позики з щорічним погашенням боргу.
Антидемпінгові мита - мита, які захищають національну промисловість від імпорту за демпінговими (штучно заниженими) цінами.
Антимонопольне законодавство - закони, які спрямовані на обмеження діяльності монополій, а також такі, які обмежують недобросовісну конкуренцію:
ЗУ "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (1992 р.);
- ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" (1992 р.);
- ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" (1996 р.). Антимонопольний комітет - організація, яка має територіальні відділення у всіх областях України, усіляко сприяє демонополізації товарних ринків.
Арбітраж - різновид третейського суду, в якому суперечка вирішується суддею (арбітром), обраним сторонами за взаємною подою.
Асортиментна група - сукупність асортиментних позицій товарів певного функціонального призначення.
Асоціація - великий територіально-галузевий комплекс, створений для задоволення потреб народного господарства і населення її певних видах продукції. Підприємства і організації', що вступили в асоціацію, зберігають господарську самостійність і будують свої взаємовідносини на принципах рівноправного партнерства.
Атестація -
1. Визначення кваліфікації спеціаліста, обсягу його знань, досвіду, необхідних для виконання конкретних обов'язків;
2. Визначення рівня якості продукції, тобто розподіл продукції за якістю на вищу, першу і другу категорії.
Аудиметр - електронний пристрій, якій приєднаний до телевізора в помешканнях респондентів і має здатність фіксувати усі його вмикання та канапи, на яких він цей телевізор працює.
Аудит - перевірка, ревізія, яка здійснюється з метою підвищення рентабельності підприємства.
Аудитор - ревізор, який контролює фінансову діяльність підприємства (компанії).
Аукціон - спосіб продажу товарів на підставі конкурсу покупців, при якому товар або його зразки попередньо виставляються для одягу; в практиці маркетингу ефективно використовуються аукціони двох форм: звичайний аукціон та зворотній аукціон :
звичайний аукціон - виграє той покупець, який у відкритому змаганні запропонував найвищу ціну.
зворотний аукціон - проходить "згори вниз" - призначену максимальну ціну поступово знижують через рінні проміжки часу, товар отримує той, хто озветься першим.
Автентичний текст – текст будь-якого документа, який за змістом відповідає текстові іншою мовою і має з ним однакову силу.
Аутсайдери - так звані "дикі" підприємства (переважно дрібні та середні), які не входять через визначені причини у монопольні об'єднання і угоди, що утворюються в конкретній сфері діяльності.


загрузка...