загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : В
Повернутись до змісту
Валова продукція - статистичний показник у грошах, що характеризує обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, регіонами, народним господарством за певний період часу.
Валовий дохід - частина вартості продукції підприємства, яка залишається після покриття всіх матеріальних витрат. В масштабі народного господарства валовий дохід і відповідає показникові національного доходу країни.
Валовий оборот - вартість всіх видів виробленої продукції незалежно від того, продана вона підприємством чи використані на внутрішні виробничі потреби.
Валовий прибуток - пси сума прибутку підприємства до здійснення платежів і відрахувань. Ця річниця між виручкою під реалізації продукції і затратами на її виробництво і реалізацій».
Валюта
1. Основна грошова одиниця певної держави
2. Грошові засоби, які використовуються в міжнародних розрахунках. а також дорогоцінні метали та інші цінності, які можуть бути використані при міжнародних розрахунках.
Валюта конвертована - валюта, яка вільно і необмежено обмінюється на інші іноземні валюти.
Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях пішої.
Валютна операція "СВОП" операція, при якій одна валюта продасться на умовах її зворотного викупу в тій же сумі через певний час і за курсом, зафіксованим на момент угоди.
Валютний демпінг - вивезення товару за цінами, нижчими від світових, з країн із знеціненою валютою у країни ч більш твердою або менш знеціненою валютою. Служить засобом боротьби на ринках збуту і одержання прибутків.
Валютна інтервендія - різновид валютної політики, яка полягає у втручанні центрального національного банку в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу іноземної валюти.
Валютний кліринг - міжурядова угода про взаємний залік зустрічних вимог і зобов'язань, які випливають з вартісної рівноваги товарних поставок і послуг, що надаються.
Валютний опціон - право вибору альтернативних валютних умов контракту, пов'язаних з формою, способами та місцем платежу. В.о. припускає можливість платежів на будь-яку з обумовлених дат вказаного терміну, відмову від платежів, практичні вигоди чи втрати.
Валютний паритет - законодавче встановлене співвідношення між двома видами валюти, то є основою валютного курсу, який, звичайно, відхиляється від паритету.
Валютний ризик - небезпека валютних втрат, пов'язаних із зміною курсу іноземної валюти щодо національної грошової одиниці ири здійсненні зовнішньоторгових, кредитних, валютних операцій.
Вальвація - визначення цінності, вартості іноземної валюти в національній грошовій одиниці.
Варіація товару - модифікація товару, що уже виробляється і перебуває на ринку, шляхом зміни його окремих властивостей чи показників якості. Можуть бути змінені фізичні (матеріал, якість), естетичні (дизайн, колір, форма), символічні (назва марки товару), властивості товар і пов'язані з такою діяльністю підрозділи фірми (служба покупців, служба сервісу і т.д.). Найважливішими стратегіями модифікації можуть бути стратегії поліпшення якості товару, підвищення корисності товару, поліпшення форми і стилю товару.
Варрант - свідоцтво, яке видає товарний склад про прийом товару на зберігання.
Вартість - комплексне поняття, яке включає споживчу корисність (набір функціональних можливостей товару) і вартість споживання. Грошовим виразом вартості товару є його ціна.
Вартість мінімального споживчого копійка - показник, що характеризує мінімальний рівень задоволення духовних і фізичних потреб людини; допустимий рівень бідності у суспільстві.
Виробничі об'єднання - добровільні об'єднання підприємств па основі договору або платежу для досягнення кращих показників у виробничій або комерційній діяльності, кращого використання виробничого потенціалу, ефективного впровадження досягнень науки і техніки, передових технологій тощо. Виробничі об'єднання створюються за технологічними.
галузевими, територіальними, комерційними та іп. ознаками у вигляді асоціацій, корпорацій, консорціумів та концернів.
Вексель - цінний папір, який містить безумовне грошове зобов'язання про сплату певній особі або пред'явнику векселя певної суми і в певний термін; іншими словами визначається як боргова розписка, заставна.
Венчурна група - організаційно незалежна група висококваліфікованих фахівців, що створюється для практичної реалізації оригінальної ідеї нової о товару (послуги).
Венчурне підприємство - підприємство, організація якого пов'язана з ризиком. Дрібні і середні підприємства в наукомістких галузях економіки, які спеціалізуються в галузі наукових досліджень, інженерних розробок, створення і запровадження новацій.
Венчурний капітал - інвестиції у формі випуску нових акцій, які мають вирішальне значення в господарському фінансуванні. Капітал, який вкладають у нові сфери діяльності, як правило, пов'язані з великим ризиком.
Вертикальна диверсифікація - див. диверсифікація вертикальна. Вертикальна інтеграція вперед - стратегія зростання, яка припускає поглинання компанією підприємства, розташованого ближче до споживачів (наприклад, готель купує тур-агентство).
Вертикальна інтеграція назад - стратегія зростання, яка припускає придбання компанією підприємства, яке постачає їй товари чи послуги (наприклад, мережа ресторанів купує пекарню).
Вертикальна маркетингова система (ВМС) - сукупність фірм, яка об'єднує виробника, одного або декількох оптових та одного або декількох роздрібних торговців, що діють як єдина система, у якій один з членів каналу розподілу мас право власника над рештою членів, надає їм торгові привілеї або володіє можливістю, що забезпечує їм повне співробітництво. В теорії та практиці маркетингу розрізняють:
договірні ВМС - складаються з незалежних фірм, що пов'язані договірними відносинами і координують програми своєї діяльності для спільного досягнення кращих комерційних результатів. Поширена практика створення д. ВМС на основі надання торговельних привілеїв;
керовані ВМС - системи, які координують свою діяльність не внаслідок приналежності до певного власника, а завдяки економічний могутності одного з учасників системи, корпоративні ВМС — система, всі ланки якої є власністю одного її члена. Найчастіше, власником є виробник, проте може бути і торговельний посередник.
Відкриті запитання - запитання, яке використовується в анкеті і дає можливість
респондентові можливість відповідати своїми словами, (наприклад. Ваш варіант _____) Такі відповіді містять більше інформації, але їх важче обробляти.
Вітрина - основний засіб торгової реклами па місці продажу. В. як засіб реклами виконує різноманітні функції. Вона інформує про наявність товару у продажу або про можливість надходження якоїсь суперновинки в майбутньому, що створює привабливу для деякої категорії покупців атмосферу чекання та таємничості. Вона стимулює продаж товарів, указуючи на ярликах виставлених товарів інформацію про знижки та ціни. Вона нагадує про наближення сезону відпочинку або свята. Вона не тільки прикрашає вулицю, а й виховує естетичні смаки. Сприйняття в. відбувається миттєво, протягом кількох секунд. Тому важливою вимогою до оформлення в. є стислість, зрозумілість, миттєве сприйняття декорацій. Виокремлюють два типи вітрин: торговельні (збільшення продажу) та престижні (створення високо іміджу закладу).
Вибір маркетингових засобів - вибір факторів, що діють на покупців конкретного сегмента рийку.
Вибірка - група людей, яких відбирають для проведення опитування. Існує два принципи формування вибірки: 1) принцип випадкового відбору - коли кожен із потенційних респондентів має однакову ймовірність потрапити до вибірки; 2) принцип невипадкового відбору - вибірки із представників окремих прошарків населення згідно з їх соціальним статусом, віковими категоріями, професіями тощо.
Вивіз товарів - найважливіша форма економічних зв'язків між країнами. Вивіз товарів тісно пов'язаний з вивозом капіталу і в багатьох випадках є його передумовою. Частка країни в світовому експорті - істотний показник її економічної могутності.
Вивізне мито - митний податок, що накладається державою на експорт товару.
Виробниче маркування - це текст, літерні чи цифрові позначення або умовні рисунки, нанесені виробником на товар, упаковку та інші носії інформації. В.м. має відповідати вимогам вітчизняних і міжнародних стандартів, бути чітким, наочним, однозначним і достовірним. Носіями в.м. можуть бути етикетки, кольєретки, вкладиші, ярлики, бірки, контрольні стрічки, клейма, штампи тощо.
Виробничі фонди - виражена у грошовій формі сукупність засобів і предметів праці для виробничої діяльності. Вони поділяються на основні та оборотні. Основні (засоби праці) використовуються тривалий час і свою вартість переносять почастково на вартість продукції у вигляді амортизаційних відрахувань. Оборотні фонди (предмети праці, сировина, матеріали, паливо) в робочому циклі свою вартістю повністю переносять на вартість продукції.
Виставки -див. ярмарки.
Витрати змінні - ті витрати, величина яких с змінною в залежності від зміни обсягу виробництва.
Витрати постійні - величина даних втрат не зміцниться в залежності від зміни обсягу виробництва (страхові збори, рентні платежі, заробітна плата адміністрації тощо).
Виручка підприємства - кошти, одержані підприємством від продажу товарів, реалізації послуг і виконання робіт.
Витрати на маркетинг - сукупність витрат, необхідних для здійснення маркетингової діяльності і маркетингових заходів щодо формування і відтворення попиту на товари і послуги. Основні складові витрат на маркетинг: управлінські витрати, заробітна плата персоналу служби маркетингу, амортизаційні відрахування; матеріали і ресурси для нормального функціонування служби маркетингу і відповідно витрати по розробці товарної, цінової, комунікативної, збутової і дистрибутивної політики.
Вільна економічна зона - територія, яка має повну господарську самостійність і особливий юридичний статус. У зоні діють свої митні і податкові закони, що встановлюються власними органами влади і сприяють динамічному розвитку економіки.
Вкладиші - різновид етикеток з ширшою інформацією про виробника, короткі відомості про споживчі властивості товару, його функціональне призначення, особливості використання, строк придатності тощо.
Внутрішньо-корпоративний маркетинг - маркетинг, спрямований на підлеглих самого підприємства.
Внутрішньо-організаційннй (управлінський) маркетинг - це діяльність спрямована на інтеграцію апаратів управління фірми і збутової системи за пріоритету останньої.
Внутрішній ринок - сфера обміну товарів у межах даної країни як система товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ і послуг.
Волюнтаризм економічний - господарські рішення і заходи, прийняті і вжиті при ігноруванні об'єктивних умов та економічних законів, висновків і рекомендацій науки.
Всесвітній банк - група з трьох міжнародних фінансових установ: Міжнародного банку реконструкцій та розвитку (МІЇІ'Р), Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Міжнародної асоціації розвитку (МЛР). кожна з яких маг статус самостійного спеціалізованого закладу ООІІ. Спільна мета їхньої діяльності - фінансова допомога відсталим в економічному плані державам.
Вторинна маркетингова інформація - інформація, яку вже було зібрано в ході попередніх досліджень для іншої мети. Розрізняють зовнішню та внутрішню вторинну інформацію. Джерелами зовнішньої вторинної інформації слугують видання державних установ, зокрема довідники, статистичні огляди, періодика, книжки, комерційна інформація, яку продають комерційні дослідницькі фірми, а до джерел внутрішньої вторинної інформації належать: фінансова і статистична звітність підприємства, дані про збут щодо товарів і ринків, дані попередніх досліджень тощо.


загрузка...