загрузка...
 
§5. Форми митного декларування.
Повернутись до змісту
Форми митного декларування безпосередньо визначені в МК України. Як уже зазначалося, декларування проводиться шляхом заяви в установленій формі (письмово, усно і т.п.) точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари й інші предмети, інших необхідних для митного контролю і митного оформлення відомостей. Це проводиться спеціальним документом, що дістав назву митної декларації. Відповідно до ч. 12 ст.1 МК України митна декларація — письмова заява встановленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон.
Митне законодавство передбачає декілька варіантів процедури декларування:
1) шляхом подання в митний орган вантажної митної декларації ВМД. Застосовувана в Україні вантажна митна декларація (ВМД) відповідає зразкам, які використовуються у міжнародній практиці. Вона складається з 4 аркушів і містить 54 граф, частина з яких заповнюється декларантом, а частина — митним органом. Декларація містить відомості про відправника й одержувача товару, країну контракту (країну, у якій зареєстрована фірма-партнер), країну походження товару (для імпортера) чи країну призначення (для експортера), про умови постачання, про валюту контракту, транспорт, на якому повинен бути доставлений товар, про митницю, на якій він має пройти оформлення, квоту (для товарів, експорт яких квотується, вказується тільки залишок квоти без уже вивезеної частки), митної вартості товару і підстав стягнення мита і зборів;
2) шляхом подання в митний орган письмової заяви, складеної в довільній формі, щодо товарів, з яких не стягуються мито і податки і не застосовуються заходи економічної політики;
3) за спрощеною формою відбувається декларування при переміщенні фізичними особами товарів не з комерційною метою. Для декларування транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон фізичними особами, встановлена особлива форма декларації. Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.
Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через З0 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.
Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних податків та зборів у повному обсязі;
4) у разі, коли товари регулярно переміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період. Порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються KM України;
5) до ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларація. Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов'язковим. Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються в ній, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до встановлених вимог.
Шляхом подання в митний орган ВМД декларуються товари, щодо яких стягуються мито і податки, товари, до яких застосовуються заходи економічної політики, а також товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США. Шляхом подання в митний орган письмової заяви, складеної в довільній формі, із вказівкою відомостей про особу, що переміщає товари, декларанта, про товари, включаючи їх по ТН ЗЕД, найменування, опис, кількість і вартість, а також про їхній митний режим, декларуються
товари, митна вартість яких менша від суми, еквівалентної 100 доларам включно, щодо яких не стягуються мито і податки і не застосовуються заходи економічної політики. Як митну декларацію можна використати товаросупровідні, комерційні, транспортні та інші документи.
Громадяни заповнюють заяву-декларацію, у якій сповіщають відомості про себе (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що засвідчує особу), про товари (найменування, кількість, вартість), про мету ввезення (вивезення), про наявні товаросупровідні документи.
Основним документом декларування товарів і транспортних засобів при здійсненні ЗЕД є вантажна митна декларація (ВМД), у якій відображаються відомості про товари, їх митний режим, про відправника, одержувача і декларанта, валюту розрахунків та інші необхідні для митного контролю і митного оформлення відомості. ВМД складається з основних і додаткових аркушів (форми ТД-1 і ТД-2). Основний лист ВМД застосовується для внесення відомостей про товари одного найменування і коду при приміщенні їх під той самий митний режим. Додаткові аркуші використовуються для декларування товарів різних найменувань і кодів.
Декларація зберігається до зняття транспортного засобу з обліку відповідною митницею або його реєстрації у митниці за місцем проживання.
Вимоги щодо ВДМ встановлено постановою КМУ «Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію» від 9 червня 1997 р. № 574, а порядок заповнення ВДМ визначено в «Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації»37 яка затверджена наказом Державного митного комітету України від 9 липня 1997 р. № 307.
На кожну партію товарів, при приміщенні їх під один митний режим, заповнюється одна ВМД. У випадку використання декількох митних режимів ВМД повинна бути заповнена на кожний з них. Як одна партія товарів розглядаються товари, що мають одного відправника, одного одержувача, один зовнішньоторговельний договір, переміщувані через один пункт пропускання на митному кордоні, доставляються на одному виді транспорту й одночасно подані до митного оформлення.
З моменту реєстрації посадовою особою митних органів ВМД стає документом, що свідчить про факти, які мають юридичне значення. Про це посадова особа митного органу зобов'язана попередити декларанта.
Після реєстрації ВМД категорично забороняється передача її декларантом іншій особі, що не є посадовою особою митного органу, до закінчення митного оформлення. У зв'язку з цим виникає питання про можливість внесення зміни, доповнення чи вилучення митної декларації. Стаття 178 Основ митного законодавства держав-учасників СНД надає таку можливість, але тільки з дозволу митного органу і тільки до певного моменту, що визначається: початком перевірки ВМД; початком огляду товарів і транспортних засобів; установленням митним органом невірогідності зазначених у декларації відомостей. При внесенні в ВМД за згодою митного органу змін і доповнень необхідно враховувати встановлені до їх змістовної сторони вимоги: вони не повинні ні звужувати, ні розширювати сферу дії декларації, насамперед її кількісні показники.
Заповнення і внесення змін та доповнень у ВМД декларант здійснює самостійно, без допомоги посадових осіб митних органів. Більш того, посадові особи митних органів у відповідності зі ст. 178 Основ не вправі за власною ініціативою, за дорученням чи на прохання особи заповнювати письмову митну декларацію чи змінювати, доповнювати зазначені в ній відомості.
Основним документом, що використовується для декларування товарів і транспортних засобів у торговому обігу, є ВМД декларація, введена в практику митного оформлення з 9 червня 1997 року.
Уповноважена на декларування особа називається декларантом. Загалом декларант — організація, яка заповнює і подає митну декларацію і товари в митні органи. Декларант зобов'язаний виділити спеціальних осіб, які мають право на здійснення від її імені декларування. Ці особи теж називаються декларантами. їхні дії зв'язані з декларуванням транспортних засобів, товарів та інших предметів, а також предметів міжнародних іноземних організацій і представництв. Повноваження декларанта повинні бути визначені так, щоб він міг здійснювати права й обов'язки декларанта в повному обсязі. Митниця може вимагати від декларанта представлення документів, що підтверджують його повноваження, а за наявності обґрунтованих сумнівів у добросовісності здійснення особою дій по декларуванню запропонувати декларанту скласти повноваження.
Відповідно до СТ.89 МК України декларантом можуть виступити:
1) підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, ] або уповноважені ними митні брокери (посередники);
2) громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально , засвідченими дорученнями. Якщо декларування здійснюється на 1 професійній основі, то така особа дістала назву митний брокер.
Функції декларанта можуть виконувати тільки українські юридичні і фізичні особи, за винятком випадків переміщення через митний кордон України фізичними особами товарів не для комерційної мети і в інших передбачених законом випадках.
Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він | власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою. Він є носієм суб'єктивних прав і юридичних j обов'язків. Декларант зобов'язаний:
— здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до встановленого порядку;
— на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні І засоби для митного контролю і митного оформлення;
— надати митному органу передбачені законодавством доку- і менти і відомості, необхідні для виконання митних процедур;
— сплатити податки та збори.


загрузка...