загрузка...
 
§6. Митні пільги.
Повернутись до змісту
Митні пільги є важливим інструментом тарифного регулювання. Митні пільги — встановлене законодавством звільнення (повне або часткове) осіб, що переміщають через митний кордон товари або інші предмети, від митних платежів. Митні пільги також визначаються як встановлені на умовах взаємності або в односторонньому порядку пільги щодо переміщуваних через митний кордон товарів у вигляді повернення раніше сплаченого мита, звільнення від сплати мита, зниження ставки мита, встановлення квот на преференційне ввезення (вивезення) товарів. Прийнято розрізняти митні пільги та митні тарифні пільги. З урахуванням міжнародної практики встановлення пільг здійснюється Верховною Радою за поданням KM України. Митні пільги не можуть носити індивідуального характеру, тому що надаються виключно шляхом прийняття відповідного закону. Підставою для надання митних пільг може бути або належність особи до осіб, які мають на це право згідно зі своїм правовим статусом (представники іноземних держав та їх співробітники і інші іноземні особи), або факт переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, ввезення на митну територію яких або вивезення за їх межі цієї території дозволяється законодавством України за умови несплати мита, зниження ставок мита, встановлення тарифних квот (тарифні пільги). До першої категорії належдать митні пільги для представників іноземних держав та їх співробітників та інших іноземних осіб. Питання надання цих пільг регулюється МК України. Так, відповідно до глави 54 МК України митні пільги надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, шо знаходяться за кордоном. Розглянемо їх більш детально.
Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого МК порядку переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.
Відповідно глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані на митній території України, з дотриманням встановленого порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.
Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом України, або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд має здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників та за письмовим розпорядженням керівника чи заступника керівника відповідного митного органу. На митному пості допускається також проведення огляду за письмовим розпорядженням начальника поста або його заступника.
Співробітникам адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, також надаються певні пільги. Вони можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.
Більш того, на основі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги, що надаються МК України членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, можуть бути поширеними на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
За встановленим у міжнародному праві звичаєм консульським установам іноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи, та консульським службовцям, а також членам їхніх сімей надаються митні пільги, передбачені для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва. На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, можуть поширюватися митні пільги, що надаються згідно з МК відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.
Митні пільги також поширюються на переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України. Так, дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що переміщується через митний кордон України, не підлягає ні розпечатуванню, ні затриманню. За наявності достатніх підстав вважати, що консульська валіза містить товари, не зазначені в частині третій цієї статті, митний орган може зажадати розпечатання валізи уповноваженими особами цієї іноземної держави у присутності посадових осіб митного органу. У разі відмови від розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.
Всі місця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що свідчать про їх характер. Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні документи та товари, призначені для офіційного користування, а консульська валіза — тільки офіційну кореспонденцію та документи або товари, призначені виключно для офіційного користування.
Відповідно іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду та сплати податків та зборів за винятком плати за
їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або робочим часом, установленим для митних органів.
Представникам іноземних держав, членам парламентських та урядових делегацій, а також на основі взаємності співробітникам делегацій іноземних держав, які приїздять в Україну для участі в міжнародних переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями, надаються митні пільги, передбачені МК України для дипломатичного персоналу представництв іноземних держав. Такі пільги надаються також членам сімей, які супроводжують цих осіб. Дипломатичному персоналу, консульським посадовим особам представництв іноземних держав, членам їхніх сімей, а також вказаним вище особам, які прямують з тією ж метою транзитом через територію України, надаються митні пільги, що передбачені для дипломатичного персоналу іноземних представництв.
На таких же підставах і за такими ж правилами надаються митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу. Ці пільги визначаються відповідними міжнародними договорами України.
Після залишення посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій митної території України надання їм митних пільг припиняється.
У той же час встановлено декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні. Так, товари, що не підлягають відчуженню на території України і призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну на весь строк акредитації представництва.
Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для службового користування представництв іноземних фірм, декларуються митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих представництв під зобов'язання про зворотне вивезення.
Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, вирішується митним органом, у регіоні діяльності якого розташоване відповідне представництво іноземної фірми.
Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для особистого користування осіб, які мають митні пільги, декларуються митним органам за місцем акредитації чи тимчасового перебування цих осіб і пропускаються під зобов'язання про зворотне вивезення за кордон після закінчення всього періоду перебування зазначених осіб на території України.
Дипломатичні представництва України, що знаходяться за кордоном, за умови дотримання ними встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначені для офіційного (службового) користування представництва, із звільненням від сплати податків і зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.
Товари, призначені для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межі України на весь термін акредитації представництва за кордоном.
Варто також відзначити, що митні пільги для міжнародних, міжурядових організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними угодами України.
Митні пільги для міжнародних неурядових організацій та їх персоналу і спільних підприємств за участю українських та іноземних юридичних осіб та громадян, іноземних підприємств, організацій та їх представництв, а також іноземних співробітників цих підприємств, організацій і представництв та членів їх сімей може бути надано законами України.
Законом України «Про Єдиний митний тариф» встановлено порядок надання тарифних пільг. Зокрема, при здійсненні зовнішньоекономічної політики України в межах її митної території допускається надання тарифних пільг у вигляді повернення мита, зниження рівня митного обкладення та звільнення від сплати мита. Такі пільги здобули з прийняттям нового МК України більш стабільну правову основу. Відповідно до ст. 334 МК — тарифні пільги (тарифні преференції) — це пільги, що надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, такі як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів. Тарифні пільги застосовуються виключно на основі податкового законодавства України, МК України, законів України, а також міжнародних договорів України. Тарифні пільги встановлюються щодо товарів і не можуть застосовуватися в індивідуальному порядку до окремих осіб. Безпосередньо порядок надання тарифних пільг, передбачених законами України, визначається KM України.
У провадженні зовнішньоекономічної діяльності застосовуються преференційні ставки Митного тарифу України як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення до товарів:
1) які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;
2) які походять з країн, що розвиваються, і на які поширюється національна система преференцій України.
Встановлення преференцій у рамках митного союзу або зони вільної торгівлі має свої підстави, порядок та правила. Так, звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або застосування тарифних квот на преференційне ввезення товарів, які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі, встановлюється на підставі відповідних міжнародних договорів України.
У той же час відповідно до принципу виключної юрисдикції України у здійсненні митної справи встановлена Національна система преференцій України. Вона передбачає встановлення преференційних ставок мита, включаючи звільнення від сплати мита, стосовно товарів, які походять з країн, що розвиваються і застосовуються до товарів, які походять:
1) із найменш розвинутих країн, що встановлюється за даними ООН;
2) з країн, що розвиваються, у яких обсяг валового національного продукту на душу населення не перевищує такого показника в Україні.
Оскільки такі країни не є постійними, то переліки країн, на товари яких поширюється національна система преференцій, визначаються щорічно Верховною Радою України під час прийняття закону про Державний бюджет на поточний рік.
Звільнення від сплати мита під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України допускається виключно на підставі МК та інших законів України про оподаткування. Так, від сплати мита звільняються:
1) транспортні засоби — під час здійснення міжнародних перевезень товарів та пасажирів, а також засоби матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, продовольство та інші товари, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, у пунктах проміжної зупинки або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (пошкодження) цих транспортних засобів;
2) засоби матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, продовольство та інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення діяльності суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, які ведуть морський промисел, а також продукція промислу цих суден, що ввозиться на митну територію України;
3) товари, що ввозяться на митну територію України чи вивозяться з митної території України для офіційного та особистого користування дипломатичними, консульськими представництвами іноземних країн, їх персоналом та членами їхніх сімей, а також міжнародними організаціями, представництвами іноземних країн при них, персоналом цих організацій та представництв, іншими іноземними посадовими особами, що користуються правом безмитного ввезення таких товарів на підставі законів України або міжнародних договорів України;
4) товари, що підлягають стягненню на користь держави у випадках, передбачених законом;
5) товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України на безоплатній основі як гуманітарна допомога, згідно з переліком, що затверджується KM України;
6) товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України чи вивозяться за межі митної території України з метою ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;
7) підручники, що передаються на безоплатній основі для навчальних, дошкільних та лікувальних закладів, які повністю або частково фінансуються з Державного бюджету;
8) товари (крім підакцизних), що ввозяться на безоплатній основі на митну територію України і визначаються в законі як міжнародна технічна допомога;
9) товари, що переміщуються під митним контролем у режимі транзиту через митну територію України;
10) товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами у розмірах, встановлених законами, і не призначаються для відчуження чи використання у виробничій чи іншій комерційній діяльності;
11) товари, що переміщуються через митний кордон України резидентами — членами екіпажів українських суден у розмірах, які не перевищують одержані ними у закордонному плаванні доходи, визначені і підтверджені в порядку, встановленому KM України;
12) техніка, устаткування, майно і матеріали, перелік яких визначається KM, що ввозяться в Україну розвідувальними органами для власного використання;
13) книги, публікації та інші матеріали просвітнього, наукового та культурного характеру, що надсилаються у рамках міжнародного документообігу до бібліотек, що є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук України та інших самоврядних організацій;
14) валютні цінності, інші товари відповідно до законів України про оподаткування.
Чинним законодавством встановлено порядок використання зазначених вище товарів. Так, товари, які відповідно до закону пропускаються через митний кордон України із застосуванням пільг щодо оподаткування, можуть використовуватися виключно з тією метою, на підставі якої надано такі пільги. Після випуску товарів, зазначених у частині першій цієї статті, у вільний обіг на митній території України митні органи вправі здійснювати перевірку їх фактичного використання і вимагати від відповідних осіб подання звіту про використання цих товарів, а також інших документів, передбачених законодавством для здійснення контролю за їх використанням.
У деяких випадках, встановлених митним законодавством України, товари та інші предмети звільняються від сплати мита. Перелік товарів та інших предметів, які звільняються від сплати мита, визначається законом.
На даний час діє низка інших нормативних актів, що встановлюють перелік товарів і предметів, які звільняються від мита. Так, від сплати мита звільнюються:
— товари, що ввозяться за рахунок коштів Державного валютного фонду України, республіканського (Автономної Республіки Крим), місцевих валютних фондів;
— товари, що ввозяться на митну територію України за рахунок іноземних кредитів, наданих під гарантію KM України;
— засоби захисту рослин і тварин, калійні і фосфатні добрива;
— тимчасово, до 1 січня 2008 року, товари (включаючи машинокомплекта), що ввозяться на митну територію України та використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів і запчастин до них з інвестицією (в тому числі іноземною) виключно у грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку;
— товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремонтованому вигляді;
— предмети дитячого асортименту (ставки мита зменшуються на 50%);
— на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему при ввезенні (пересиланні) суб'єктами господарської діяльності, перелік яких затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради, на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і міста Славутича;
— тимчасово, до 1 січня 2004 року, при ввезенні (пересиланні) на митну територію України у порядку, визначеному KM України, суб'єктами господарської діяльності, перелік яких затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради, товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання) за переліком, який щорічно затверджується KM України, що використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутичі;
— об'єкти оподаткування, визначені в інших випадках Верховною Радою України.
Декретом KM України «Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну» встановлено, що від сплати мита звільняються такі товари і предмети:
— товари (крім вино-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, еквівалентною 200 ЕКЮ включно;
— предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та за винятком запасних частин до них), що тимчасово ввозяться на митну територію України;
— речі, що ввозяться (пересилаються) під час переселення на постійне місце проживання в Україну;
— горілчані вироби у кількості одного літра, вино — двох літрів, тютюнові вироби — 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу.
Громадянам, які постійно проживають за кордоном, дозволяється ввозити на митну територію України без сплати мита транспортні засоби для власного користування, але не більше як одне найменування на одну особу під зобов'язання про зворотне вивезення протягом року.
Законодавством України встановлено також, що звільняються від сплати мита окремі предмети, які вивозяться за митний кордон України. До них належать:
1. Предмети (крім вино-горілчаних і тютюнових виробів, харчових продуктів) загальною вартістю, що не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної плати:
2. Предмети загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти, зазначеної у виїзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на придбання таких предметів на підприємствах і в організаціях, які мають право здійснювати торгівлю за іноземну валюту, або предмети загальною вартістю, що не перевищує суму, еквівалентну іноземній валюті, зазначену у виїзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на придбання таких предметів, як:
— предмети, що вивозяться іноземними громадянами — посадовими особами, які працюють на державних підприємствах України не менше як три місяці, на суму, що не перевищує 50% отриманої заробітної плати у національній валюті України;
— предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться пересилаються) за митний кордон України;
— речі, що вивозяться (пересилаються) під час переселення громадян на постійне місце проживання за кордон;
— горілчані вироби у кількості одного літра, вино — двох літрів, тютюнові вироби — 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу;
— предмети, що були тимчасово ввезені в Україну громадянами, які постійно проживають за кордоном, і ввезення яких було оформлено митними органами у встановленому порядку;
— предмети, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях і вартість яких не перевищує двох мінімальних заробітних плат;
— вирощена громадянами на городах і присадибних ділянках продукція: картопля, плодоовочеві продукти, ягоди, виноград, баштанні культури за наявності довідки органів місцевого самоврядування, яка підтверджує, що ця продукція вирощена громадянином і є його власністю.
Що ж до товарів та інших предметів, які тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари та інші предмети, що тимчасово вивозяться за межі митної території України та призначені до зворотного ввезення на цю територію у встановлені строки у незмінному стані, то вони пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Таке ввезення або вивезення називають умовно-безмитним, тому що воно стосується лише предметів, які переміщалися через митний кордон під митним режимом тимчасового ввезення (вивезення). Особливою характерною рисою цього митного режиму є строк перебування предметів на митній території України (при ввезенні) або за межами митного кордону України (при вивезенні). Цей строк визначено протягом одного року з дня пропускання через митний кордон України.
Згідно із законом «Про Єдиний митний тариф» в Україні допускається зниження ставок мита при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів. Розглянемо об'єкти зниження ставок мита. До них належать такі предмети:
а) відремонтовані та раніше ввезені на митну територію України або вивезені за межі цієї території;
б) пошкоджені до пропускання їх через митний кордон України, але придатні для використання як вироби або матеріали;
в) в інших випадках, що визначаються KM України.
Тарифні преференції— це пільги, які надані при обкладенні митами всіх або декількох товарів окремих країн і не поширюються на товари інших країн у вигляді звільнення митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення щодо товарів і інших предметів. Тарифні преференції встановлюються на товари і предмети, які походять з країн, що розвиваються і користуються Загальною системою преференцій і передбачені умовами, що такі товари мають обіг виключно у прикордонній торгівлі.
Тарифні преференції мають три форми:
— звільнення від сплати мита;
— зниження ставок мита;
— встановлення квот на преференційне ввезення.
Повернення мита також є важливим засобом митно-тарифного регулювання ЗЕД. За товари, які були ввезені на митну територію України, а потім вивезені протягом одного року, сплачене мито може бути повністю або частково повернено власникові товарів при їх вивезенні за межі митної території України, але за умови пред'явлення свідоцтв про використання цих товарів з метою складання, монтажу, переробки або обробки.


загрузка...