загрузка...
 
5.2. Сутність стійкості роботи об єктів господарської діяльності та основні шляхи її підвищення.
Повернутись до змісту
Під стійкістю роботи ОГД розуміють його спроможність в умовах надзвичайної ситуації випускати продукцію в запланованому обсязі та номенклатурі, а при отриманні середніх руйнувань або порушенні зв'язків з кооперації та поставок відновлювати виробництво у мінімальні терміни.
Під стійкістю роботи об'єктів, які безпосередньо не виробляють матеріальні цінності розуміють їх спроможність виконувати свої функції в умовах НС.
На стійкість роботи ОГД в умовах НС впливають наступні фактори:
надійність захисту робітників та службовців;
спроможність інженерно-технічного комплексу об'єкта протистояти у визначеному ступеню уражаючих факторів стихійного лиха, аварій, катастроф та сучасних видів зброї;
захищеність об'єкта від вторинних уражаючих факторів (пожеж, вибухів, зараження ОР та СДОР);
надійність системи забезпечення об'єкта всім необхідним для виробництва (сировиною, паливом, комплектуючими вузлами і деталями, електроенергією, водою, газом та іншим);
стійкість та безперервність управління виробництвом та ЦО;
— підготовленість об'єкта до ведення РІНР та робіт щодо порушеного
виробництва.
Перелічені фактори є основними загальними для усіх ОГД шляхи підвищення стійкості роботи в умовах НС, а саме:
забезпечення надійного захисту робітників та службовців від уражаючих факторів сучасної зброї, аварії, катастрофи і стихійного лиха;
захист основних виробничих факторів від уражаючих факторів, в тому числі і від вторинних, які виникають в умовах НС;
стійке забезпечення всім необхідним для випуску запланованої продукції;
підготовка до відновлення порушеного виробництва;
підвищення надійності та оперативності управління виробництвом та ЦО. Захист робітників та службовців досягається чотирма основними способами:
укриття людей в захисних спорудах;
проведення евакозаходів;
радіаційно-хімічний захист;
медичний і біологічний захист.
Надійно захистити виробничий персонал об'єкта можливо лише при комплексному використанні усіх основних способів захисту.
Захист виробничих фондів полягає у підвищенні протидії будинків, споруд і конструкції об'єкта до уражаючих факторів та захисті технологічного обладнання, верстатів, систем і комунікацій та інших засобів, що формують основу виробничого процесу.
Створення надійних систем електро-, водо- та теплозабезпечення об'єктів:
а) підвищення стійкості електрозабезпечення:
— розподіл схеми електромереж на незалежно працюючі частини;
закільцювання електромереж та підключення їх до декількох джерел енергозабезпечення;
створення резерву дизельних електростанцій;
б) підвищення стійкості систем водопостачання:
водопостачання від двох незалежних джерел, одне з яких підземне;
захист вододжерел та резервуарів чистої води;
створення обвідних (байпасних) ліній навколо водонапірних веж;
в) підвищення стійкості систем газо, тепло- та паливо- забезпечення:
розподільні газопроводи робити підземними та передбачати їх кільцювання:
газорозподільні станції та опорні пункти обвідних газопроводів передбачати в підземному варіанті;
— встановлювати в основних вузлових точках систем газозабезпеченнй
автоматичні вимикаючі пристрої, як. спрацьовують при аваріях.
Підвищення протилежної стійкс^і:
максимальне скорочення запасів паливо та вибухонебезпечних речовин;
проведення профілактичних протипожежних заходів;
підготовка сил і засобів пожежогасіння.
Створення стійкості системи матеріально-технічного постачання.На ОГД створюють запаси сировини, палива, комплектуючих вузлів і деталей, обладнання,! які дозволяють продовжувати роботу на випадок дезорганізації постачання.
Створення стійкості системи управління:
підготовка ПУ (захищених);
забезпечення ПУ засобами зв'язку;
використання автоматизованої системи управління. Підготовка до прискореного (негайного) відновлення порушеного виробництва:5
розробка необхідної технічної та технологічної документації;
створення запасів матеріальних засобів для встановлення робіт;
розробка розрахунків сил і засобів для відновлюючих робіт;
— визначення вірогідної черговості робіт по відновленню виробництва з ураху-,
ванням наявних ресурсів та місцевих умов.
Крім того, на стійкість роботи ОГД буде впливати наявність підготовленої робочої сили.
Підвищення надійності та оперативності управління виробництвом:
створення на об'єкті стійкої системи зв'язку;
висока підготовка керівного складу;
своєчасне прийнятті ,ірних рішень та постановка завдань підлеглим у від повідності до обстановки, що склалася.
Підвищення стійкості роботи ОГД досягається завчасним проведення»! комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, які спрямовані на максимальне зниження дії уражаючих факторів і створення умов для ліквідації наслідків АС.
Інженерно-технічні заходи — це комплекс робіт, що забезпечують підвищення стійкості виробничих будинків і споруд, обладнання, комунально-енергетичних, систем.
Технологічні заходи забезпечують підвищення стійкості роботи об'єкті шляхом зміни технологічного процесу, що сприяє спрощенню виробництва продукції та усуває можливість виникнення вторинних уражаючих факторів'.
Організаційні заходи передбачають розробку і планування дій керівного командно-начальницького складу ш-абу, служб і формування СО при захис| робітників і службовців, проведенні і' та ІНР, відновленні виробництва.загрузка...