загрузка...
 
Характеристика та види векселів
Повернутись до змісту
Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»від 18 червня 1991 р. визначає вексель як цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
За формою та способом використання векселі поділяють на прості та переказні.
Простий вексель означає зобов'язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі за поставлені товари чи надані послуги.
Переказний вексель є наказом позичальнику виплатити певну суму коштів пред'явнику векселя.
Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя, розрізняють комерційні та фінансові векселі.
Комерційний вексель з'являється в обігу в результаті реальної угоди з купівлі-продажу цінностей, виконаних робіт, наданих послуг.
Фінансовий вексель виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики.
В обігу також можуть з'являтися підроблені, «дружні», «бронзові» (дуті, вигадані) векселі.
Підроблений вексель — це вексель, в якому міститься підроблений підпис векселедателя або акцептанта, фальсифіковано вексельну суму чи строк погашення.
«Дружній» вексель акцептується з метою надання допомоги в отриманні кредиту під вексель неплатоспроможній особі. Як правило, обидва суб'єкти угоди акцептують векселі один на одного для того, щоб згодом отримати під них кредит у банку.
«Бронзовий» (дутий, вигаданий) вексель виписується на ім'я неіснуючої або заздалегідь неплатоспроможної особи. Метою такої операції є отримання кредиту чи збільшення заборгованості неплатоспроможної особи для того, щоб майно банкрута залишилось у близьких йому осіб.
Для визнання документа векселем він повинен містити ряд елементів, які називають обов'язковими елементами векселя.
Згідно з Положенням про простий і переказний вексель переказний вексель повинен містити вісім, а простий вексель - сім обов'язкових реквізитів.

Реквізити переказного векселя Реквізити простого векселя
Найменування «Вексель» Найменування «Вексель»
Простий і нічим не зумовлений наказ сплатити певну суму
Просте і нічим не зумовлене зобов'язання сплатити певну суму
Найменування платника
Зазначення строку платежу Зазначення строку платежу
Зазначення місця платежу Зазначення місця платежу
Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж
Дата і місце складання векселя Дата і місце складання векселя
Підпис векселедавця Підпис векселедавця

Наявність зазначених реквізитів обов'язкова для того, щоб документ мав силу векселя.
Простий вексель слугує для оформлення відносин боргу за реалізовані в кредит товари (надані послуги), видані грошові кошти. В складанні переказного векселя беруть участь дві особи: боржник (векселедавець) і кредитор (векселедержатель).
У складанні переказного векселя беруть участь такі суб'єкти:
* кредитор (трасант, векселедавець) - особа, яка виставляє вексель з наказом здійснити платіж;
* боржник (трасат, платник) — особа, яка отримує наказ заплатити;
*ремітент (векселедержатель, перший покупець векселя) - особа на користь якої видано вексель.
Комерційні банки у сфері вексельного обігу можуть здійснювати кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та довірчі операції. Крім цього, банки можуть виступати також у ролі емітентів векселів.
Кредитними вважаються вексельні операції, котрі супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів чи під забезпечення векселями. Кредитні операції банків з векселями можуть бути активні (врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів) або пасивними (переврахування придбаних векселів, одержання кредитів під заставу векселів).
Торговельними є операції з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлюється у відсотках до суми векселя. До активних торговельних операцій належить придбання векселів, а до пасивних — продаж придбаних векселів.
Гарантійні операції супроводжуються взяттям банком на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк. Сюди належать операції з авалювання та надання гарантій на забезпечення оплати векселів.
Розрахункові операції поділяються на операції з оформлення заборгованості векселями (акцептування переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку) та операції з розрахунків із використанням векселів (вексельний платіж банку кредиторові; вексельний платіж боржника банку).
Виконання комісійних та довірчих операцій пов'язано з інкасуванням векселів; оплатою векселів, в яких банк є особливим платником; зберіганням векселів; купівлею-продажем, а також обміном векселів за дорученням клієнтів.


загрузка...