загрузка...
 
1.2. Історія політичних теорій Стародавнього світу і Середньовіччя.
Повернутись до змісту
Вихідні історичні детермінанти виникнення політичних поглядів та ідей. Політичне життя суспільства - багатовікове соціальне явище. Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу: закони Хаммурапі у Вавілоні, міф Заратустри в Персії, буддизм в Індії, конфуціанство і даосизм у Китаї. Політика як частина релігійно-філотфського комплексу в Стародавньому світі. Уявлення про владуіволодаря на Близькому і Середньому Сході, в Стародавній Індії, Стародавньому Китаї, в ранній античності. Філософи античного світу про політику.
Політичні вчення II та І тис. до н. е. в Китаї про мету імператора-володаря. Лепети - представники раціоналізації китайської політичної думки. Конфуцій про політику, принципи взаємовідносин між людьми. Погляди Геродота про різні форми держави. Політичні погляди перських вельмож та царя Дарія. Солон про законний порядок. Розвиток державності у творчості Гомера. Теоретична розробка поняття рівності за Піфагором. Геракліт, Демокріт про демократію. Демократична форма реалізації принципів справедливості, законності, державного порядку за Протагором. Пошуки Сократом раціонального, логічно-понятійного обґрунтування об'єктивної моральної політики і права. Вчення Платона про державу. Аристотель - античний мислитель, основоположник самостійної науки про політику. Епікур. Основоположники стоїцизму в Стародавній Греції та їхнє розуміння держави.
Конструкція державної влади за Полібієм. Марк Тулій Цицерон про державу. Луцій Сенека про аморальність рабства «Однодумство» за Марком Аврелієм Антонієм. Юстініан та кодифікація римського права Релігійно-філософська концепція всесвітньо-історичного розвитку Августина Блаженого Аврелія. Проекти ідеального суспільства у працях філософа аль-Фарабі. Проект розумного суспільства і держави у філософа та вченого Ібн-Сіна-Авіценни. Політичні думки Нізамі Гаджієва про інтереси пригноблених людей. Ібн-Хальдун про співвідносний між державою і суспільством. Політичні концепції Фоми Аквінського. Вчення про закони та їх види, про державу і владу. Політичне вчення Марсилія Падуанського.
Інтерпретація влади в ранньому і середньовічному християнстві. Політична філософія Візантії, східно-християнських держав, Стародавньої і середньовічної Русі. Політична ідеологія і філософія західноєвропейського середньовіччя. Церква, держава і суспільство в політичній думці Сходу і Заходу та християнського світу. Політичні елементи ранньохристиянських і середньовічних єресей. Історичний розвиток політичної філософії іудаїзму, індуїзму, буддизму, конфуціанства, ісламу. Становлення раціоналістичних поглядів на владу і політику.
Проблеми політики і права в епоху Відродження. Новий етап у розвитку політичної думки. Протиставлення політики богослов'ю. Відокремлення політики від моралі Н.Макіавеллі - засновник світової політичної науки. Макіавеллізм. Політичні погляди Т. Мора, Т. Кампанелли. Проблема суверенності державної влади. Вчення Жана Бодена про державу. Теорія природного права Гроцій, Гоббс і Спіноза про природні основи політики. Проблема перетворення політики у «точну» науку.


загрузка...