загрузка...
 
2.6 Біхевіористичний  напрямок у менеджменті
Повернутись до змісту

2.6 Біхевіористичний  напрямок у менеджменті

 

Приблизно з кінця 50–х рр. школа “людських відносин” трансформувалася в школу   “поведінкових наук” чи біхевіористичну, головним принципом якої є не методи налагодження міжособистих відносин, а підвищення ефективності роботи окремого працівника  й організації в цілому, на основі поведінкових наук.

Найбільш відомі представники цієї школи – Д. Мак-Грегор, Маслоу.

Теорія ”Х” і ”У” Д. Мак-Грегора. Підкреслюється , що управління типу “У” набагато ефективніше, і задача менеджера – створити умови, при яких працівник оптимальним образом досягає своїх особистих цілей, одночасно спрямовуючи зусилля для досягнення цілей організації.

У другій половині ХХ ст. у менеджменті склалися й одержали велике поширення наступні підходи до управління:

- процесний (наприкінці 50-х рр.);

- системний (з сер. 70-х рр.);

- ситуаційний (80-ті рр.).

Процесний підхід управління розглядається не як комплекс розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на організацію. Менеджер зобов'язаний послідовно виконувати такі функції, як планування, організація, мотивація і контроль, що самі є процесами.

Системний підхід розглядає всі процеси і явища у вигляді визначених цілісних систем. Зараз системний підхід можна вважати універсальною методологією менеджменту, в основі якої лежить принцип поєднання факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ситуаційний (кейсовий) підхід, який розроблено у Гарвардській школі бізнесу, пропонує швидко вирішувати проблеми в конкретній ситуації. Якщо процесний і системний підходи більш доцільні в стабільних умовах господарювання, то ситуаційний – частіше використовується в нестандартних ситуаціях і залежить від співвідношення наявних факторів.

 Наприкінці 90-х років  у розвитку менеджменту визначилися наступні тенденції:

Усвідомлення ролі матеріально-технічної бази сучасного виробництва і послуг. Це викликано впливом науково-технічного прогресу на рівень продуктивності праці і якості продукції.

Посилення уваги до організаційної культури, а також різних форм демократизації, до участі працівників у прибутках і процесі прийняття рішень.

Посилення міжнародного характеру управління: інтернаціоналізація управління дозволяє виявити універсальні методи і форми управління і ті, які діють у конкретних умовах різних країн; особливості національного стилю управління та ін.

 

Контрольні питання

 

Надати порівняльну характеристику тейлоризму і фордизму.

Який внесок ”Хоторнські експерименти” зробили у розвиток менеджменту?

Показати значення людського фактору у розвитку менеджменту.

Визначити наукові досягнення різних школ управління.

Надати характеристику етапів розвитку управління як наукової дисципліни.

В чому полягають особливості сучасної науки управління?

Визначити еволюційні зміни принципів менеджменту.

 

 

Тестові завдання

 

1. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

1885-1920 рр.

1900-1950 рр.

1930-1950 рр.

1950-1988 рр.

2. Важливим внеском "школи наукового управління" у практику управління було:

Систематичне  використання засобів  стимулювання  праці  з
метою зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктив­ності праці.

Створення універсальних принципів управління.

Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на
стосунки між людьми.

Застосування в управлінні математики, статистики тощо.

3. Адміністративна (Класична) школа управління отри­мала свій розвиток у:

-1900-1950 рр.

1885-1920 рр.

1930-1950 рр.

1950-1988 рр.

4. Засновниками школи людських стосунків вважаються:

Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо.

Мері Паркер та Файоль.

Файоль та Генрі Гант.

Тейлор та Файоль.

5. Вітчизняні фахівці в галузі менеджменту вважають, що на різних етапах розвитку управлінської науки в Україні внесли суттєвий вклад в неї такі українські вчені:

М. Драгоманов, І. Вернадський, М. Туган-Барановський, М. Вольський.

І. Коропецький, В. Бандера.

 Т. Войнаровський, Г. Цехановський.

 К. Воблій, М. Зібер.

6. Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує:

3 того часу, коли з'явилися перші організації.

З того часу, коли з'явилися гроші.

З того часу, коли здійснювалася Київська Русь.

3 того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління.

7. Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у:

-1930-1950 рр.

1900-1950 рр.

1885-1920 рр.

4.1950-1988 рр.

8.   Найвідомішими   представниками   Школи   людських стосунків в управлінні є:

М. Фоллет, Е. Мейо.

 А. Файоль, А. Маслоу.

 Ф. Тейлор, Емерсон.

 Г. Форд, Ли Яккока.

9. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику управління було:

Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.

Створення універсальних принципів управління.

Систематичне  використання  засобів  стимулювання  праці  з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності й обсягів виробництва.

Застосування в управлінні математики, статистики та ін.

10. Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження починаючи з кінця 50-х років XX ст.:

Процесний, системний, ситуаційний підходи.

Процесний, змістовний, мотиваційний підходи.

Системний, мотиваційний, поведінський підходи.

Ситуаційний, поведінський, змістовний підходи.

11. Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

У другій половині XVIII ст.

У першій половині XVIII ст.

У першій половині XVI ст.

У другій половині XV ст.

12. Хто переважно стояв на чолі перших організацій у давніх державах світу?

Царі, королі, воєводи, губернатори.

Царі і королі.

Губернатори і воєводи.

Воєводи і королі.

13.   До   основних   складових   елементів   внутрішнього середовища організації не належать:

Постачальники і конкуренти.

Цілі і персонал.

Технологія.

Організаційна культура.

14. Зовнішнє середовище організації  - це:

Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

Стан  економіки,  зміни  у політиці,  організаційна культура,
НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

Цілі, кадри, задачі, структура, технологія.

Плани,     прогнози,     організаційна     структура,    мотивація,
контроль.

15. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належить:

Стан економіки, зміни у політиці, НТП, технології, групові
інтереси, міжнародне середовище.

Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

Цілі, кадри, задачі, структура, технологія.

Плани,     прогнози,     організаційна    структура, мотивація, контроль.

16. Внутрішнє середовище організації включає:

Цілі, кадри, задачі, структура, технологія.

Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

Стан економіки, зміни у політиці, НТП, технології, групові
інтереси, міжнародне середовище.

Плани,     прогнози,     організаційна     структура, мотивація,
контроль.

 загрузка...