загрузка...
 
5.4 Контроль витрат на підприємствах автомобільного транспорту
Повернутись до змісту

5.4 Контроль витрат на підприємствах автомобільного транспорту

 

Собівартість автоперевезень є важливим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства автотранспорту. Її рівень безпосередньо залежить від повноти використання автомашин. Якщо автомобілі багато часу протягом року простоюють, здійснюють холості пробіги, недостатньо повно завантажуються, то собівартість 1 ткм буде висока, а відповідно – низькі і фінансові результати діяльності підприємства.       

Собівартість 1 т-км розраховується відношенням суми витрат на утримування  і експлуатацію вантажних автомобілів, за винятком вартості відпрацьованих матеріалів (паливо-мастильних матеріалів, автопокришок), оприбуткованих на склад, до обсягу вантажообігу.

Отже, з одного боку, собівартість і 1 т-км залежить від суми витрат, а з іншого боку – від обсягу вантажообігу. Чим ощадливіше використовуються засоби на утримання і експлуатацію автомобілів, тим нижче собівартість перевезень при інших однакових умовах.

Збільшення обсягу вантажообігу сприяє зниженню собівартості послуг, тому що з його ростом збільшуються не всі витрати, а тільки змінна їх частина. Постійні витрати не змінюються при збільшенні або зменшенні обсягу вантажообігу. До них відносяться витрати з управління й організації роботи автопарку, витрати на утримання гаражу, сторожової охорони та ін.

Змінні витрати залежать від динаміки вантажообігу. Вони включають заробітну плату водіїв, що працюють на відрядній формі оплати праці; вартість паливо-мастильних матеріалів; знос автопокришок; амортизацію автомобілів, що нараховується від балансової вартості; витрати на ремонт рухомого складу. При збільшенні обсягу вантажообігу сума цих витрат зростає і навпаки.

Залежність суми витрат від обсягу вантажообігу можна виразити наступним рівнянням:

 

                                                 (5.3)

 

де Y - сума витрат на експлуатацію і утримання вантажного автотранспорту, грн.;

a - сума постійних витрат, грн.;

b - сума змінних витрат на 1 т-км, грн.;

х - обсяг вантажообігу, т-км.

Залежність собівартості від обсягу вантажообігу показана на рис. 5.3. 

Таким чином, якщо не змінюється сума постійних і перемінних витрат на одиницю робіт, то можна прогнозувати собівартість 1 т-км у перспективі з урахуванням динаміки вантажообігу.

 

Слід зазначити, що постійні витрати не залежать від зміни обсягу виробництва або виконаних робіт тільки за умови, якщо не змінюється виробнича потужність підприємства, у даному випадку чисельність вантажних автомобілів, площа гаража, ремонтної майстерні та ін. Якщо ж виробничі потужності змінюються, то змінюється і сума постійних витрат. Крім того, вони змінюються протягом часу у зв'язку з інфляційними процесами, тому що зростає заробітна плата інженерно-технічних службовців, сума амортизації, відсотки за кредит та ін. Змінюються також і змінні витрати на одиницю робіт і послуг з незалежних причин (у зв'язку з підвищенням цін на нафтопродукти, зарплати) і з внутрішніх причин (зміна продуктивності праці, або економія перевитрата паливо-мастильних матеріалів та ін.).

Щоб встановити, як змінилася собівартість 1 т-км за рахунок суми постійних і змінних витрат, і обсягу вантажообігу, необхідно зробити наступний розрахунок (методом ланцюгових підстановок) (табл. 5.3).

Щоб виключити вплив виробничої потужності при визначенні собівартості 1 т-км, будемо при розрахунку враховувати постійні витрати не на весь автопарк, а на один автомобіль і відповідно не весь обсяг вантажообігу, а річний виробіток одного автомобіля:

 

грн.                 (5.7)

 

 

грн.                 (5.6)

 

 

грн.                 (5.5)

 

 

грн.                 (5.4)

 

 

Таблиця 5.3 – Значення факторів зменшення собівартості

Наприклад

План

Факт

1

2

3

Постійні витрати за рік, млн. грн.

аПЛ

аФ

У тому числі на один автомобіль (А)

Апл

Аф

            Продовження табл. 5.3

 

1

2

3

Перемінні витрати на 1 т -км,  грн. (b)

bпл

Обсяг вантажообігу, тис. т-км

WПЛ

Середньорічна продуктивність автомобіля т-км (ДВ)

ДВпл

ДВф

 

Таким чином, фактична собівартість 1 т-км змінюється за рахунок зміни:

а) середньорічного виробітку автомобіля:

 

,      грн.                         (5.8)

 

б) суми постійних витрат:

 

,      грн.                       (5.9)

 

в) суми перемінних витрат:

 

,   грн.                          (5.10)

 

Далі варто визначити фактори зміни середньорічної продуктивності  автомобіля. Детермінована факторна модель  має наступний вид:

                                 

               ДВ = ДР ·Т· ·VСР··qСР·     , грн.                    (5.11)

 

Для розрахунку впливу даних факторів на зміну середньорічної продуктивності використовуємо прийом абсолютних різниць із використанням способу пропорційного розподілу. Він дозволить  визначити вплив кожного з факторів на собівартість 1 т-км:

Результати розрахунків повинні бути зведені  в табл. 5.4.

Подпись: грн. (5.12)


грн. (5.13)

 

Таблиця 5.4. - Розрахунок впливу факторів на обсяг річної продуктивності рухомого складу (ДВ) і собівартість 1 т-км (С)

 

Показники, по яким відбулись зміни

Чинник

ДВ,

т -км

С,

грн.

ДР

Т

VСР

QСР

Кількості  відпрацьованих днів однією машиною

2001

2001

2001

2001

2001

2001

 

 

Тривалість робочого дня

2002

2001

2001

2001

2001

2001

 

 

Коефіцієнт використання робочого часу

2002

2002

2001

2001

2001

2001

 

 

Швидкість руху

2002

2002

2002

2001

2001

2001

 

 

Коефіцієнт використання пробігу

2002

2002

2002

2002

2001

2001

 

 

Середня вантажопідйомність  машини

2002

2002

2002

2002

2002

2001

 

 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності машин

2002

2002

2002

2002

2002

2002

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З таблиці видно, які фактори мають позитивний вплив на рівень собівартості, а які – негативний і в якій мірі.

Наступним етапом аналізу собівартості одиниці транспортної роботи є визначення причин зміни витрат на утримання і експлуатацію рухомого складу  по кожній статті (табл. 5.5).

Таблиця 5.5 – Аналіз собівартості послуг автотранспорту в розрізі статей витрат

 

Витрати

Витрати на 1 т-км, грн.

план

факт

відхилення

Заробітна плата

100

150

+50

Відрахування на соціальне страхування

30

45

+15

Нафтопродукти

450

580

       +130

Роботи і послуги

150

75

-75

Витрати на утримування основних засобів

- амортизація

- ремонт

 

400

370

 

420

430

 

+20

+60

Витрати на управління і організацію виробництва

600

900

+300

Разом

2100

2600

+500

 

При визначенні причин перевитрат потрібно мати на увазі, що сума витрат на оплату праці 1-ого т-км залежить від трудомісткості робіт (кількості людино-годин на 1 т-км) і рівня оплати праці за одну люд.-год., а сума зарплати в розрахунку на одиницю рухомого складу – ще і від річної продуктивності автомобіля. Розрахунок впливу зазначених вище факторів можна визначити способом абсолютних різниць (табл. 5.6).

 

Таблиця 5.6 – Аналіз витрат по оплаті праці на 1 т-км

 

Показник

План

Факт

Відхилення

Витрати праці на 100 т -км, люд.-год.

Рівень оплати праці за 1 люд.-год., грн.

Сума зарплати, грн.

2,5

4000

100

3,0

5000

150

+0,5

+1000

+50

Фактор

Розрахунок впливу

Сума,

грн.

Зміна трудомісткості

 

Зміна рівня оплати праці

+20,0

 

+30,0

 

Сума витрат по статті "Нафтопродукти" у розрахунку на один автомобіль залежить від загального пробігу машини, норми витрати на 100 км пробігу і середньої вартості 1 л нафтопродуктів, а в розрахунку на 1 т-км - ще і від додаткової норми витрат палива і середньої завантаженості машин. Факторну модель цього  показника можна записати так:

Дані розрахунку впливу розглянутих факторів представлені в табл. 5.7.

 

Таблиця 5.7 –Аналіз витрат нафтопродуктів

 

 

Показник

Сума витрат на 1 т- км, грн.

Фактор

витрата бензину на 1 км, л

ціна 1 кг, грн.

коефіцієнт використання пробігу

середня завантаженість рухомого складу, т

План

450

0,20

4800

0,60

3,5

Усл 1

525

0,23

4800

0,60

3,5

Усл 2

575

0,23

5250

0,60

3,5

Усл 3

616

0,23

5250

0,56

3,5

Факт

580

0,23

5250

0,56

3,7

Відхилення

+130

+75

+50

+41

-36

 

Сума амортизації в розрахунку на один автомобіль залежить від балансової вартості рухомого складу, їх пробігу і норм амортизації, а в розрахунку на 1 т-км - ще і від річної продуктивності. Розрахунок впливу цих факторів можна виконати способом ланцюгових підстановок.

Витрати на ремонт машин, управління й організацію виробництва по своїм складом є комплексними статтями. Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад витрат і з'ясувати конкретні причини перевитрати коштів по кожному елементу, що дозволить знайти резерви скорочення витрат на  утримування і експлуатацію автомобілів.

По закінченні аналізу необхідно визначити резерви зниження  собівартості 1 т-км за рахунок збільшення обсягу вантажообігу, скорочення витрат на утримання рухомого складу (недопущення перевитрати  з вини підприємства) за формулою:

 

(5.14)

 

 

грн.

 

 

де РС - резерв зниження собівартості 1 т-км, грн.;

Сф - фактична сума витрат на утримання рухомого складу, грн.;

Рз - резерв зменшення витрат за рахунок економії витрат на утримання і експлуатацію автомобілів, грн.;

ДВ - додаткова сума витрат, необхідна для освоєння резервів збільшення обсягу вантажообігу;

Qф - фактичний обсяг вантажообігу, т-км;

РQ - резерв збільшення обсягу вантажообігу, т-км,

Щоб визначити резерв скорочення витрат на утримування і експлуатацію автотранспорту, потрібно детально проаналізувати витрати по кожній статті і причини їх зміни (табл. 5.2 і табл. 5.3). Якщо перевитрати відбулись з вини підприємства і можуть бути ліквідовані силами колективу шляхом проведення відповідних заходів, то їх можна віднести до резервів зниження собівартості.

Додаткові витрати автотранспортного підприємства визначають окремо по кожному  джерелу резервів збільшення обсягу вантажообігу, тому що для освоєння різних резервів будуть потрібні неоднакові витрати. Щоб освоїти резерви збільшення обсягу вантажообігу у зв'язку з кількісним зростанням автопарку, необхідно збільшити витрати по всіх статтях, за винятком витрат по управлінню й організації виробництва.

Збільшення обсягу вантажообігу за рахунок будь-яких чинників викликає додаткові витрати на оплату праці за додатковий обсяг робіт, зросте потреба і витрати на паливо-мастильні матеріали, сума амортизації на додатковий пробіг і витрати на ремонт автомобілів, заміну автопокришок. Для освоєння цих резервів необхідні додаткові витрати.

 загрузка...