загрузка...
 
9.2 Стратегія розвитку транспортного комплексу Донецької області на період до 2020  року
Повернутись до змісту

9.2 Стратегія розвитку транспортного комплексу Донецької області на період до 2020  року

 

Високий рівень розвитку виробництва, у першу чергу, з вантажоємною продукцією (вугільна і металургійна промисловість, машинобудування, сільське господарство), а також географічне положення Донецької області на перехресті транспортних комунікацій із Російської Федерації, Білорусі, Кавказького регіону і до портів Азовського басейну сприяли формуванню тут одного з найбільш розвинутих транспортно-дорожніх комплексів України. Транспортна система області представлена сукупністю усіх видів сучасного магістрального і промислового транспорту. Донецька залізниця, одна з найбільших в Україні, обслуговує Донецьку, Луганську, частково Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області та  здійснює понад 40 % загальнодержавних вантажних і пасажирських залізничних перевезень.

Область має густу мережу автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого значення, які зв’язують її з іншими регіонами України і півднем Росії. Автомобільний транспорт виконує майже 15 % вантажних та більш як 10 % пасажирських загальнодержавних перевезень.

Донецька державна авіакомпанія “Донбас-Східні авіалінії України” – одне з найбільших авіапідприємств держави, займає третє місце в Україні з обсягу авіаперевезень.

Маріупольський державний морський торговельний порт, потужністю переробки вантажів 12 млн. т на рік, оснащений сучасним обладнанням,  забезпечує зовнішньоекономічні зв’язки з багатьма країнами світу.

Основним видом транспорту на внутрішньообласних перевезеннях є автомобільний, робота якого забезпечується 140 вантажними і 46 пасажирськими автотранспортними підприємствами. Для збільшення обсягів вантажопереробки планується будівництво основних об’єктів за рахунок власних коштів і залучення інвестицій. Відбувається часткове оновлення парку автомашин, в основному іномарками.

 Найгострішими проблемами функціонування транспортної системи є критичний рівень зносу рухомого складу автомобільного, морського, залізничного і авіаційного транспорту (за останні роки – на рівні 57 %) і зростання собівартості перевезень через підвищення цін на енергоносії та інші матеріально-технічні ресурси.

Негативні тенденції, які проявилися в минулому десятиріччі в усіх сферах економіки, спостерігаються і у транспортному комплексі.

Обсяги надання транспортних послуг постійно знижувалися, погіршувались фінансові показники і зростала кількість збиткових підприємств.

Стабілізація економіки регіону і нарощування виробництва адекватно вплинули на розвиток транспортного комплексу. У 2000 р. збільшились обсяги вантажоперевезень до рівня 1999 р. на залізничному транспорті – на 5,1 %, автомобільному - 1,5 % та авіаційному  - в 3,6 рази (рис. 9.4).

 

Рис. 9.4. Відправлено (перевезено) вантажів транспортними

підприємствами.

 

Обсяги перевезень на морському транспорті зменшились на  63,6 %, що пов’язано, перш за все, зі зниженням кількості торгових суден (за останні 3 роки - на 40 %), передачею їх в оренду, старінням та списанням. Майже 96 % морських торгових суден знаходяться в експлуатації більше 15 років, кожне друге – понад 20 років.

Поступово нарощує обсяги переробки вантажів Маріупольський державний морський торговельний порт. У 2000 р. портом було перероблено 10,2 млн. т вантажів, що в 2 рази більше, ніж у 1995 р., і на чверть, ніж в попередньому. У загальному обсязі перероблених вантажів експортні займають 47,7 %.

Найбільш суттєвими проблемами функціонування і розвитку транспортної системи області є:

критичний рівень зносу рухомого складу автомобільного, морського, залізничного і авіаційного транспорту (протягом останніх років – на рівні 57 %);

зростання собівартості перевезень через підвищення цін на енергоносії та інші матеріально-технічні ресурси;

незавершеність ринкових перетворень у галузі щодо формування конкурентного середовища, відносин власності, управління державним майном;

витіснення вітчизняних перевізників з регіонального ринку транспортних послуг, в першу чергу, зовнішньоторгових перевезень вантажів автомобільним і морським транспортом, через їх низьку конкурентоспроможність;

недостатній рівень інвестування у розвиток матеріально-технічної бази транспортного комплексу.

Основними напрямками прискореного науково-технічного розвитку  транспортного комплексу  Донецької області є:

Створення необхідних організаційних, технічних, фінансових і правових умов для збільшення обсягів перевезень пасажирів і вантажів всіма видами транспорту,  поповнення і оновлення  рухомого складу автомобільного, морського, залізничного і авіаційного транспорту різної місткості і вантажопідйомності з урахуванням технічних, економічних і екологічних вимог; формування здорової конкуренції на ринку транспортних послуг серед перевізників усіх форм власності, в першу чергу, на пасажирських;  удосконалення договірних стосунків між місцевими органами влади (замовниками транспортних послуг) і  перевізниками.

Забезпечення потреб транспортної галузі у цистернах для нафтопродуктів великої  вантажопідйомності (120 т), а також спеціальних цистернах для аміаку, фосфору, порошкоподібних вантажів, харчових продуктів і ін.

Задоволення попиту на транспортні послуги на внутрішньому ринку та транзитних перевезень, зовнішньоторгових перевезень вантажів автомобільним і морським транспортом, підвищення їх конкурентоспроможності.

4. Завершення ринкових перетворень у транспортній галузі з формування конкурентного середовища та управління державним майном.

Наукове забезпечення розвитку  транспортної галузі  визначає шляхи створення ефективного транспортного комплексу, надійне функціонування якого є необхідною передумовою для стабілізації та подальшого розвитку економіки області, який, з урахуванням конкурентних переваг географічного розташування регіону, сприятиме подальшому розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Пріоритетними напрямками подальшого розвитку транспортного комплексу є:

модернізація, оновлення рухомого складу на основі розвитку вітчизняного транспортного машинобудування;

впровадження інтермодальних (змішаних) перевезень;

створення передумов для фінансового оздоровлення підприємств транспорту;

збільшення видів та обсягів транспортних послуг, підвищення їх якості;

впровадження нових принципів організації та управління транспортним процесом шляхом широкого використання високоефективних інформаційних технологій і маркетингу в обслуговуванні споживачів транспортних послуг;

підвищення ефективності управління державною власністю підприємств транспортного комплексу;

забезпечення ефективної взаємодії усіх видів транспорту з метою раціонального використання потужностей усіх складових транспортної інфраструктури регіону, зменшення сукупних транспортних витрат і на цій основі підвищення конкурентоспроможності українських перевізників на зовнішніх і внутрішніх ринках транспортних послуг;

поліпшення транспортної інфраструктури та комунікаційних систем із забезпеченням розвитку системи транспортних коридорів та сервісного обслуговування, інформативних послуг;

залучення інвестицій для структурної перебудови виробничого, технологічного і соціального розвитку підприємств транспорту, модернізації та оновлення рухомого складу;

активізація будівництва високоякісних шляхів автомобільного сполучення;

забезпечення регулярної перепідготовки і підвищення кваліфікації керівників, інших працівників транспортних підприємств у відповідності до українських і міжнародних стандартів;

формування здорової конкуренції на ринку транспортних послуг серед перевізників усіх форм власності, в першу чергу, на пасажирських;

прийняття участі у реалізації проекту з випуску нового українського автобусу “Богдан”, розробленого Черкаським авторемонтним заводом.

Розвиток транспортного комплексу на період до 2020 р. передбачається здійснити у 3 етапи.

На першому етапі (2002-2005 роки) – забезпечення безперебійного і безпечного функціонування транспортного комплексу, в тому числі поповнення до мінімально необхідних розмірів пасажирського рухомого складу, особливо міського і приміського сполучень, підвищення надійності залізничних колій, розширення електрифікації залізниці і концентрація перевезень на електрифікованих напрямках.

На другому етапі (2005-2010 роки) – збільшення обсягів перевезень вантажів відповідно до росту обсягів промислового виробництва, створення резервних можливостей для гнучкого реагування на зміну структури вантажних і пасажирських перевезень залежно від ринкової кон’юнктури.

На третьому етапі (2011-2020 роки) – завершення програми технічної модернізації транспортного комплексу на базі оснащення його новими типами рухомого складу, комп’ютеризації управління, механізації та автоматизації вантажних операцій.

Вжиті на транспортному комплексі заходи щодо його розвитку дозволять з урахуванням перспектив розвитку економіки області досягти збільшення обсягів вантажоперевезень усіма видами транспорту (рис. 9.5).

За двадцятиріччя на Донецькій залізниці передбачається досягти зростання обсягів перевезень вантажів  на 21,2 %, або на 28,1 млн. т (щорічно в середньому на 1,0 %).

На автомобільному транспорті обсяги перевезень вантажів планується довести до 170 млн. т у 2020 р. з щорічним їх зростанням в середньому на 1,5%.

Рис. 9.5. Прогнозні показники обсягів вантажних перевезень, млн. т.

Обсяги вантажопереробки Маріупольським державним морським торговельним портом щорічно будуть зростати в середньому на 2 % і у 2020 р. досягнуть 15 млн. т. (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Прогнозні показники обсягів вантажопереробки, млн. т.

Збільшення обсягів пасажирських перевезень усіма видами транспорту передбачається, передусім, за рахунок поступового підвищення життєвого рівня населення, значного поліпшення якості транспортного обслуговування, зростання комфортності пасажироперевезень, розширення транспортних зв’язків шляхом відкриття нових маршрутів.

 Науково-дослідне супроводження процесів, пов’язаних із визначенням перспектив розвитку транспорту та зв’язку,  передбачає:

визначення транспортних транзитних і регіональних мереж транспорту та створення транспортної інфраструктури на території області;

узгодження напрямків розвитку локальних і магістральних мереж України;

створення систем моніторингу та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності роботи транспортних мереж області із вантажних та пасажирських перевезень;

здійснення досліджень щодо створення засобів із транспортування невеликотонажних, включаючи спеціалізованих продуктів.

 загрузка...