загрузка...
 
10.2 Аналіз стану і тенденцій розвитку автомобільного транспорту в країнах заходу
Повернутись до змісту

10.2 Аналіз стану і тенденцій розвитку автомобільного транспорту в країнах заходу

 

Автомобільний транспорт є невід'ємною складовою частиною транспортної системи світової економіки. За даними експертних оцінок у даний час експлуатується у всіх країнах планети близько 600 млн. автомобілів. Відповідні дані про структуру автомобільного парку по деяких країнах  узагальнені і надані в табл. 10.1.

Аналізуючи дані табл. 10.1, необхідно відзначити значну частку легкових автомобілів: у середньому вона складає близько 80% у структурі автопарку, при цьому, співвідношення між легковими і вантажними автомобілями може бути оцінено як, 4:1, а парк автобусів займає менш 1 % усього рухомого складу.

 

Таблиця 10.1– Структура автомобільного парку деяких промислово розвинутих країн

 

Країна

 

Загальна кількість автомобілів,

млн. од.

Склад парку, %

 

легкові

вантажні

автобуси

США

Японія

Германія

Франція

Фінляндія

Росія

200-205

73-76

45-49

28-30

2,2-2,3

21-23

76,5

75,0

90,0

88,0

87,0

80,3

 

23,2

24,0

9,7

11,5

13,0

18,0

0,3

1,0

0,3

0,5

-

1,7

 

 

Для країн з розвинутою економікою характерна наявність більш 400 легкових і близько 60 вантажних автомобілів на 1000 мешканців. Зведені дані про розподіл кількості автомобілів і автобусів на 1000  мешканців приведені в табл. 10.2.

 

Таблиця 10.2 – Розподіл кількості автомобілів і автобусів на 1000 мешканців

 

Країна

 

Легкові автомобілі

 

Вантажні автомобілі

 

Автобуси

 

США

Японія

Німеччина

Франція

Фінляндія

 

590-605                           75-185                     2,5

425-445                           177-184                    5,0

477-518                            54-56                      1,7

493-528                             64-70                      1,7

380-390                            55-60                          -

 

 

Кількість легкових автомобілів, що приходяться на 1000 мешканців Росії, у 3-4 рази менше, ніж значення цього показника для країн Західної Європи і США, така ж ситуація і по вантажних автомобілях. Очевидно, що з розвитком ринкової економіки в Росії варто очікувати росту кількості автомобілів на 1000 жителів у кілька разів.

Транспорт, будучи складовою частиною світового господарства, розвивається одночасно з іншими галузями і відбиває зміни, що відбуваються у світовому виробничому процесі. У табл. 10.3 наведені дані по вантажообігу різних видів транспорту деяких закордонних країн і Росії.

За даними табл. 10.3 спостерігається значне розходження між видами транспорту в загальному вантажообігу кожної країни, що залежить від багатьох причин, таких, як територія, населення, рівень розвитку продуктивних сил, менталітет і ін.

Слід визначити зовсім незначну роль автотранспорту загальному вантажообігу в порівнянні з такими промислово розвитими країнами, як Німеччина (61,2%), Франція (24,8), США (22,9), Італія (22,2%).

Таблиця 10.3 – Питома вага окремих видів транспорту у загальному вантажообігу, %  

 

Країна

Роки

Залізничний

Автомобільний

Морський

Повітряний

Росія

1998

52,3

1,1

7,7

0,1

Болгарія

1997

8,6

1,0

89,2

0,1

Великобританія

1997

1,9

18,2

78,0

0,5

Угорщина

1997

32,8

42,0

-

0,2

Германія

1997

18,4

61,2

-

1,6

Італія

1997

3,7

22,2

71,5

0,2

Китай

1997

34,3

13,8

36,9

0,1

Польща

1997

20,8

19,3

55,0

0,1

Румунія

1997

28,3

24,8

39,3

0,1

США

1996

33,1

22,9

18,1

0,4

Франція

1996

10,0

23,9

59,6

0,9

Японія

1997

1,2

15,0

83,4

0,4

 

Автомобільний транспорт досить довгостроково розвивається в постійній конкурентній боротьбі з іншими видами транспорту, що знаходить висвітлення в структурі загального вантажообігу, який змінюється. У табл. 10.4 приведені статистичні дані про розподіл вантажообігу між видами транспорту в країнах Європейського співтовариства за 1970-1996 р.

 

Таблиця 10.4 – Розподіл вантажообігу по видах транспорту в країнах ЄС, %

Вид транспорту

1970

1975

1980

1985

1990

1992

1994

1996

Автомобільний

50,8

57,4

60,6

65,3

68,4

71,7

72,6

73,6

Залізничний

27,8

22,1

20,2

18,6

18,4

15,3

14,4

13,8

Річний

13,4

11,9

10,8

9,6

7,8

7,3

7,4

7,1

Трубопровідний

8,0

8,6

8,4

6,3

5,4

5,7

5,6

5,5

Усього

100

100

100

100

100

100

100

100

Аналізуючи дані табл. 10.4, слід зазначити, що частка вантажообігу, виконуваного автомобільним транспортом, збільшилася з 50,8% до 73,6%; при цьому частка вантажообігу залізничного транспорту скоротилася з 27,8% до 13,8%. Скорочення частки виконуваного вантажообігу відбулося і по інших видах транспорту. Пріоритетну роль зберігає автомобільний транспорт і по видах перевезень у країнах ЄС, про що свідчать статистичні дані табл. 10.5

 

Таблиця 10.5 – Частка різних видів транспорту в загальних               внутрішніх і міжнародних перевезеннях у країнах ЄС, %

 

Вид транспорту

Внутрішні

перевезення

Міжнародні перевезення

Автомобільний

91,7

46,5

Залізничний

6,2

39,8

Внутрішній водний

2,1

13,7

 

Значну роль у перевезеннях вантажів відіграє автомобільний транспорт не тільки в країнах ЄС, але й в інших промислово розвитих країнах, наприклад у США (табл. 10.6).

 

Таблиця 10.6 – Питома вага видів транспорту в обсязі перевезень, транспортній роботі і доходах у США (1992 р.), %

 

Показники

 

Усього

Вид транспорту

автомобільний

залізничний

водний

трубопровідний

повітряний

Обсяг перевезень

100

43,2

25,0

15,4

16,3

0,1

Транспортна робота

100

27,6

37,4

15,3

19,3

0,4

Доходи

100

78,1

8,1

5,3

2,3

4,0

 

Дані міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ) переконливо показують, що ріст вантажообігу в Європі відповідає загальному економічному розвитку, при цьому, автомобільний транспорт, завдяки двом основним принципам – “від дверей до дверей” і “точно-у-час” - розвивається більш високими темпами в порівнянні з іншими видами транспорту.

Проведені дослідження показали: автомобільний транспорт має свій сектор на ринку транспортних послуг і використовується, в основному, на невеликі відстані. Останнє є відображенням об'єктивних процесів, коли компанії стали розміщати виробництво недалеко від центрів дистрибуції, великих торгових центрів і постійної клієнтури. Слід також зазначити, що автомобільний транспорт використовується в тому випадку, коли транспортні витрати не грають істотної ролі в ціновій політиці і коли вимагаються гнучкі форми транспортування.

У світлі розглянутих питань становлять інтерес короткострокові і довгострокові прогнози розвитку транспорту.

Короткостроковий прогноз може бути виконаний з використанням нового комплексного показника МСАТ, що представляє собою графічні залежності трьох показників: 1) валовий національний продукт; 2) обсяг перевезень; 3) обсяг продажів вантажних автомобілів вантажопідйомністю більш 3,5 т (кількість зареєстрованих автомобілів). Показник МСАТ розраховується за спеціальною методикою, розробленої Голландським науково-дослідним інститутом NЕА на основі щоквартальних і річних даних для країн ЄС, що мають порівнянну статистичну звітність. За допомогою показника «МСАТ» можна простежити динаміку зміни і скласти короткостроковий прогноз розвитку трьох його основних складових.

Довгострокові прогнози обсягу перевезень автомобільним транспортом ґрунтуються на сценаріях, що розробляються для визначення розвитку економіки, з одного боку, і вироблення політичної стратегії у відношенні автомобільного транспорту, з іншого. Результати одного з довгострокових прогнозів обсягу вантажів, що будуть перевезені в Європі до 2010 р. наведено нижче.

Загальний обсяг вантажів, перевезених у Європі в 2010 р. автомобільним транспортом, збільшиться вдвічі у порівнянні з 1989 р. і досягне 16,5 млрд. т. Це збільшення стосується, головним чином, росту перевезень вантажів усередині національних границь. Частка міжнародних перевезень збільшиться майже в 3 рази і досягне величини 4,5% загального обсягу перевезень. Обсяг міжнародних перевезень вантажів буде визначатися розвитком політичних подій в окремих регіонах Європи, темпами формування єдиного європейського ринку і посиленням торгової активності.

Аналіз вищенаведених матеріалів дозволяє зробити наступні висновки. Розвиток ринкової економіки нерозривно пов’язаний з розвитком усіх видів транспорту, але переважну роль при цьому грає автомобільний транспорт.

Україна відстає від розвинутих промислових країн як за кількістю автомобілів на душу населення, так і за довжиною автомобільних доріг із твердим покриттям. Зміна сьогоденної ситуації в автодорожньому комплексі можлива тільки за умови розробки нової стратегії розвитку, зміни інвестиційної політики усередині країни і залучення іноземних капіталів.

Короткострокові і довгострокові прогнози показують, що очікується подальше зростання обсягів перевезень і вантажообігу, виконуваного автомобільним транспортом у європейських країнах як усередині національних границь, так і в міжнародному просторі.

 

Ситуаційне завдання

 

Виконати ранжування підприємств і визначити основні економічні показники; систематизувати підприємства автомобільної галузі за рівнем доходів; розрахувати коефіцієнти прибутковості, рентабельності, власності.

1. Систематизуйте підприємства автомобільної галузі з кодом 24 (табл. 10.11) за рівнем доходів, використовуючи дані таблиці 10.12 і розрахуйте наступні підсумкові показники:

коефіцієнт прибутковості продажів;

коефіцієнт рентабельності активів;

коефіцієнт власності;

коефіцієнт рентабельності власного капіталу.

Доповніть ці загальні показники кращими і гіршими виходячи з вибірки.

2. Визначить рівень доходів, прибутку й активів, що приходяться на одну фірму в середньому в наступних галузях 5, 6, 21, 22, 23  (табл. 10.11 і 10.12)

Методика виконання роботи

   Щорічно в журналі "Форчун" (Fortune), який видається у США, публікуються статистичні показники діяльності                       500 найбільших у світі фірм і банків. У ньому приводяться основні економічні показники з 500 найбільших у світі фірм і банків у розподілі по країнах і по галузях світового господарства: промисловість, торгівля, банківська справа, страхова справа, ощадна справа, інжиніринг і будівництво, зв'язок і телекомунікації, ділові і комунальні послуги, транспорт.

Кожна галузь господарства має своє кодове позначення, що приводиться в списку 100 найбільших фірм і банків і в списках фірм по окремих країнах, що дозволяє визначити приналежність відповідної фірми до конкретної галузі господарства і потім порівняти показники її діяльності з показниками діяльності конкуруючих фірм тієї ж галузі чи промисловості світового господарства (табл. 10.11).

Статистичні показники, які характеризують діяльність найбільших у світі фірм і банків, відносяться до числа основних економічних показників, що містяться у фінансовій звітності фірм, за рік, яка подається 31 грудня кожного року, а також не пізніше 31 березня наступного року. Мова йде про фінансову звітність, яка публікується у річних звітах фірм і надається урядовим організаціям і відомствам. По фірмах і банках США в список включаються всі приватні і кооперативні компанії, зареєстровані на фондовій біржі,  що представляють звітності за формою 10-ДО, розробленою Комісією з цінних паперів і бірж.

Зміст основних економічних показників коротко розкривається в поясненнях до списку 500 найбільших у світі фірм і банків,  які публікуються у журналі "Форчун". У цих поясненнях даються  визначення і тлумачення наступних показників.

• Доходи, які у фінансових звітах фірм, включають доходи від господарської діяльності, якщо вони опубліковані. Доходи комерційних банків і ощадних організацій являють собою суму від одержання відсотків та інші надходження. Доходи страхових компаній включають надходження від страхових премій, доходи від щорічних рентних платежів, доходи від інвестицій, прибуток або збитки від використання капіталу, але не включають депозити. У доходи включаються показники по консолідованих компаніях  за винятком зазначених у поясненнях до фінансового звіту фірми і не включаються акцизні податки.

• Прибутки показуються після сплати податків за винятком непередбачених  кредитів чи витрат, якщо такі зазначені в звіті про прибуток. Цифри, зазначені в дужках, означають збитки. Дані приводяться за фінансовий рік, що закінчується 31 грудня календарного року, але не пізніше 31 березня наступного року. Показники доходів і прибутку для неамериканських компаній переводяться в долари по середньому офіційному валютному курсу  кожної компанії за період її фінансового року (який закінчується 31 грудня).

• Активи вказуються за станом на кінець фінансового року. Власний капітал включає акціонерний капітал, сплачений капітал  і нерозподілений прибуток  на ту саму дату.

Дані неамериканських компаній переводяться в долари за офіційним валютним курсом кожної компанії за станом на кінець її фінансового року.

• Чисельність зайнятих вказується або за станом на кінець фінансового року, або середня чисельність за рік в залежності від того, які дані публікує конкретна компанія.

Фірми відносяться до тієї чи іншої галузі промисловості з обліком найбільшої частки продукції у її доходах, яка відповідає галузі. Класифікація галузей господарства заснована на принципах, установлених Управлінням менеджменту і бюджету США.

Для проведення аналізу господарської діяльності фірм зміст основних економічних показників вимагає більш докладного їхнього розгляду.

Доходи або Продажі - це фактичні надходження наявних коштів (чи їхніх еквівалентів), які у процесі звичайної господарської діяльності фірми надходять в результаті продажу товарів, надання послуг, а також від використання іншими підприємствами ресурсів даної фірми, що приносить останні відсотки, дивіденди і ліцензійні платежі. Доход виміряється платою, яка встановлюється покупцям за продукцію, що поставляється їм, і надані послуги, і платою (винагородою) за використання ними ресурсів підприємства. У доход не включаються суми, що збираються від імені третіх сторін, такі, як обов'язкові податки, акцизні збори на нафтопродукти, спиртні напої, тютюнові вироби. При посередницьких відносинах доходом є сума комісійних (а не валові надходження коштів) рахунків до одержання й інших засобів.

Доданками статті "Доходи" можуть бути: надходження від продажу продукції, включаючи чисті продажі; надходження відсотків, дивідендів, ліцензійних платежів.

 Надходження від продажу продукції (чисті продажі) відбивають вартість реалізованої продукції і супутніх послуг за звітний період. Ці надходження можуть окремо включати надходження від продажу товарів на експорт, причому вони можуть враховуватися в іноземній валюті, що звичайно вказується в примітці до цієї статті.

Надходження відсотків, рентних і ліцензійних платежів відбивають виплату відсотків за використання капіталу фірми у формі прямих капіталовкладень, наданих кредитів, нерухомості, а також відрахувань за використання ліцензій.

Фірми, які включені до списку, повинні одержувати більш 50% грошових надходжень за звітний рік від виробничої  діяльності або від надання тих видів послуг, до категорії яких відносяться фірми за характером діяльності.  Показники, що приводяться, по доходах від продаж включають показники діяльності консолідованих дочірніх компаній.

Прибутки  або Збитки характеризують кінцевий  результат діяльності фірми за звітний період. Чистий прибуток – це прибуток, отриманий у поточному році після сплати всіх податків, відсотків по облігаціях, кредиту, відрахувань у пенсійні фонди. Вони залишаються в розпорядженні фірми і підлягають розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів і відрахувань як нерозподілений прибуток у власний капітал або на якісь інші конкретні цілі. Нерозподілений прибуток належить власникам фірми і може бути розподілений між ними.

Чисті збитки одного облікового періоду можуть бути перенесені на майбутні облікові періоди для відшкодування збитків попередніх періодів за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Активи дають вартісну оцінку наявних у розпорядженні фірми і контрольованих засобів, отриманих у результаті попередньої діяльності, які повинні стати джерелом майбутніх надходжень фірми.

У залежності від ступеня ліквідності засобів статті активу поділяються на оборотні (поточні) активи (засоби) і необоротні активи.

Оборотні активи включають поточні  активи  або засоби, вартість яких переноситься на готову продукцію протягом одного операційного циклу (звичайно року), або які можуть бути негайно переведені в наявні засоби. Основні складові оборотних активів - наступні статті:

наявні кошти;

легкореалізовані цінні папери;

належні платежі (дебіторська заборгованість коротко- і довгострокова);

виробничі запаси;

незавершене виробництво;

готова продукція;

авансові витрати;

внутрішньофірмові постачання;

фінансовий лізинг.

Необоротні активи  відбивають вкладення засобів в основний капітал, довгострокові інвестиції, в акції й облігації, нематеріальні активи.

Вони включають наступні статті:

реальний основний капітал  - діюче амортизоване майно, у тому числі земля, будинки і спорудження (нерухомість), машини й устаткування за винятком амортизації; 

довгострокові інвестиції  в цінні папери інших фірм, що включають суми, вилучені з обороту фірми і передані в розпорядження інших  фірм або установ з метою одержання стабільних доходів у  вигляді відсотка на позики і довгострокові кредити, або з метою поширення впливу інвестора на діяльність фірми, акції якої отримує інвестор;

нематеріальні активи  включають авторські права, патенти, ліцензії, торгові марки, секрети виробництва, що дають оцінку репутації фірми ("ціна фірми"), а також організаційні витрати, пов'язані з організацією підприємства, випуском акцій і облігацій, освоєнням  нової технології виробництва.

Власний капітал відноситься до одного з розділів пасиву балансу і представляє засоби, якими фірма вправі розпоряджатися сама.

Власний капітал містить:

акціонерний капітал, що складається з внесків акціонерів у придбання акцій фірми на суму балансової вартості, визначену в статуті фірми;

резервний капітал, який показує, яка частина майна піде на покриття зобов'язань у випадку ліквідації фірми;

фонд розвитку, що зобов'язує інвестувати частину нерозподіленого на дивіденди прибутку в активи.

У практичній роботі пропонується визначити наступні показники  діяльності конкретних фірм і зробити їхній порівняльний аналіз.

Приведемо формули розрахунку таких показників (у відсотках):

 

Коефіцієнт прибутковості продажів  =

 

Коефіцієнт рентабельності активів =   

 

Коефіцієнт власності =  

 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

 

Коефіцієнт прибутковості продажів характеризує ступінь рентабельності діяльності фірми. Розраховується він шляхом поділу величини прибутку на вартість реалізованої продукції або доходи.

Коефіцієнт рентабельності активів  є показником здатності фірми використовувати оборотний і необоротний капітал. Визначається шляхом поділу величини прибутку на величину активів. Коефіцієнт показує, скільки, грошових одиниць треба було фірмі для одержання однієї одиниці прибутку. Застосовується для визначення конкурентноздатності фірми і порівняння його зі середньогалузевим показником. Звичайно цей показник складає 5 – 10%.

Коефіцієнт власності показує частку у відсотках власного капіталу в структурі капіталу фірми в цілому. Визначається шляхом поділу величини власного капіталу  на балансову  вартість активів. Показує частку активів, сформовану за рахунок власних коштів, насамперед, акціонерного капіталу, що належить акціонерам фірми. Іншими словами, коефіцієнт власності свідчить про ступінь залежності фірми від зовнішніх джерел фінансування. Ідеальним показником є 1, коли активи формуються цілком за рахунок власного капіталу і фірма не має зобов'язань, що свідчить про її фінансову незалежність і забезпечує впевненість акціонерів в одержанні дивідендів. Однак, на практиці фірми вважають за доцільне мати в структурі капіталу зобов'язання (заборгованість) на оптимальному рівні, що забезпечує прибутковість операцій.

Чим вище це співвідношення, тим краще фінансове становище фірми. Припустимим вважається співвідношення, яке перевищує 50%.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує ефективність використання власних джерел фінансування або рентабельність власного капіталу, а саме: скільки грошових одиниць чистого прибутку отримано фірмою на одну грошову одиницю середньорічної суми власного капіталу. Визначається шляхом поділу величини прибутку на величину власного капіталу. Звичайно проводиться зіставлення рентабельності активів і рентабельності власних засобів. Зміна коефіцієнта рентабельності власних засобів відбивається на котируваннях акцій фірми на фондових біржах.

Перший етап  виконання ситуаційного завдання

З таблиці 10.12 вибираємо економічні показники фірм автомобільної галузі, на основі чого формуємо табл. 10.7

 

Таблиця 10.7 – Основні економічні показники автомобільної галузі, млн. дол.

 

Місце фірми

Найменування фірми

Країна

Доходи

Прибуток

Активи

Власний капітал

1

Дженерал моторс

США

 

 

 

 

2

Форд мотор

США

 

 

 

 

3

Тайота мотор

Японія

 

 

 

 

4

Даймлер – Бенц

Німеччина

 

 

 

 

5

Ніссан мотор

Японія

 

 

 

 

6

Крайслер

США

 

 

 

 

7

Фольксваген

Німеччина

 

 

 

 

8

ФІАТ

Італія

 

 

 

 

9

Хонда мотор

Японія

 

 

 

 

10

Міцубісі моторс

Японія

 

 

 

 

11

Рено

Франція

 

 

 

 

12

Пежо

Франція

 

 

 

 

13

БМВ

Німеччина

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Розрахунки необхідних показників представимо в таблиці 10.8

Таблиця 10.8 – Економічні показники коефіцієнтів прибутковості продажів, рентабельності активів, власності і рентабельності власного капіталу, %

 

Місце фірми

Найменування фірми

Країна

КПР

КР.А

КСБ

КР.СБ

1

Дженерал моторс

 

 

 

 

 

2

Форд мотор

 

 

 

 

 

3

Тайота мотор

 

 

 

 

 

4

Даймлер – Бенц

 

 

 

 

 

5

Ніссан мотор

 

 

 

 

 

6

Крайслер

 

 

 

 

 

7

Фольксваген

 

 

 

 

 

8

ФІАТ

 

 

 

 

 

9

Хонда мотор

 

 

 

 

 

10

Міцубісі моторс

 

 

 

 

 

11

Рено

 

 

 

 

 

12

Пежо

 

 

 

 

 

13

БМВ

 

 

 

 

 

В цілому по виборці

 

 

 

 

 

 

В наступній таблиці 10.9 слід привести кращі і гірші показники коефіцієнтів прибутковості. 

                      

Таблиця 10.9 – Порівняння коефіцієнтів прибутковості  продажів, рентабельності активів, власності  і рентабельності власного капіталу

 

Коефіцієнти

КПР

КР. А

КСБ

КР.СБ

Максимальний

 

 

 

 

Середній

 

 

 

 

Мінімальний

 

 

 

 

 

         Далі слід провести письмовий аналіз кращих і гірших показників коефіцієнтів прибутковості продажів, рентабельності активів, власності і рентабельності власного капіталу.

Наприклад:

Мінімальний коефіцієнт прибутковості продажів Кпр=-1,47% спостерігається у фірми Ніссан мотор. Це означає, що дана фірма на кожні 100 дол. виручки від продажу автомобілів несе 1,47 дол. збитків. Виробництво є нерентабельним і вимагає проведення заходів щодо підвищення його ефективності.

Мінімальний коефіцієнт рентабельності активів КР.А=-1,12% спостерігається у фірми Ніссан мотор. Це означає, що дана фірма на кожні 100 дол. оборотних і необоротних активів має 1,12 дол. збитків. Спостерігається вкрай негативна тенденція: виробництво є нерентабельним і вимагає проведення заходів щодо підвищення його ефективності. 

Мінімальний коефіцієнт власності Ксб=12% спостерігається у фірми Дженерал моторс. Це означає, що на кожні  100 дол.  капіталу компанії приходиться 12 дол. власного капіталу.  Незважаючи на низьку частку власного капіталу фірми в цілому, ефективність її виробництва знаходиться на високому рівні. Про це свідчать коефіцієнти прибутковості продажів (КПР = 4,5%)  і рентабельності активів (КР. А = 3,7%).

Мінімальний коефіцієнт рентабельності власного капіталу КР.СБ = -13% спостерігається у фірми Ніссан мотор. Це вказує на те, що на кожні 100 дол. власного капіталу приходиться 13 дол. збитків. Це вкрай негативне явище, що у випадку неприйняття координованих управлінських рішень може привести фірму до банкрутства.

Середній коефіцієнт прибутковості продажів по автомобільній галузі складає КПР = 1,24%, тобто на кожні 100 дол. виручки від продажу автомобілів найбільші автомобільні компанії одержують у середньому 1,24 дол. прибутку.

Інші показники слід аналізувати аналогічно.

Другий етап виконання ситуаційного завдання

Визначимо рівень доходів, прибутку й активів, що приходяться на одну фірму в середньому в наступних галузях: 5, 6, 21, 22, 23, вихідні данні для розрахунків приведемо в табл. 10.9

 

Таблиця 10.9 –  Сумарні економічні показники доходів, прибутку й активів найбільших фірмах світу

 

Місце галузі

Найменування галузі

Число фірм

Доходи

Прибуток

Активи

1

Хімічна

 

 

 

 

2

Металургійна

 

 

 

 

3

Металообробна

 

 

 

 

4

Виробництво будматеріалів

 

 

 

 

5

Гірничодобувна, нафтова

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Розрахунки рівня доходів, прибутку й активів по найбільших фірмах світу представимо в таблиці 10.10

 

Таблиця 10.10 –  Рівень доходів, прибутку й активів по найбільших фірмах світу, що приходяться на одну фірму в середньому

 

Місце галузі

Найменування галузі

Доходи

на 1 фірму

Прибуток

на 1 фірму

Активи

на 1 фірму

1

Хімічна

 

 

 

2

Металургійна

 

 

 

3

Металообробна

 

 

 

4

Виробництво будматеріалів, скла

 

 

 

5

Гірничодобувна, нафтова

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Отримані результати розрахунків проаналізувати: зробити порівняльний аналіз досліджуваних показників  за галузями, визначити прибуткові і збиткові галузі.

 

Таблиця 10.11– Галузі господарства і їх кодові позначення

 

Кодове позначення галузі

 

Галузь господарства

1

2

1

Авіакосмічна

2

Авіація

3

Виробництво напоїв

4

Брокерство

5

Виробництво будівельних матеріалів, скла

6

Хімічна

7

Комерційні банки

8

Виробництво комп'ютерів, конторського устаткування

9

Конгломерати (диверсифіційні компанії)

10

Электро- і  газопостачання

11

Виробництво електронного й електротехнічного устаткування

12

Інжиніринг, будівництво

13

Харчова

14

Роздрібні фірми з продажу продовольства і медикаментів

15

Послуги по харчуванню

16

Лісообробна і паперова

17

Універсальні фірми в роздрібній торгівлі

18

 Виробництво промислового і сільськогосподарського устаткування

19

Страхування (акціонерні товариства)

  19а

Страхування (товариства взаємного страхування)

20

Послуги поштові, по упакуванню і доставці

21

Металообробна

22

Металургійна

23

Гірничодобувна, нафтова

24

Автомобільна

25

Нафтопереробна

26

Фармацевтична

27

Видавнича справа, поліграфічна

28

Залізничний транспорт

29

Гумовотехнічна і пластмасова

30

Ощадна справа

31

Виробництво наукове, фото, контрольно-вимірювального устаткування

32

Судноплавство

33

Виробництво миючих засобів, косметики

34

Спеціалізована роздрібна торгівля

            Продовження табл. 10.11

 

1

2

35

Зв'язок – телекомунікації

36

Тютюнова

37

Торгівля

38

Оптова торгівля

39

Інші галузі

 

Таблиця 10.12– Основні економічні показники діяльності 100 найбільших фірм і банків ( млн. дол.)

 

Місце фірми по доходам

Найменування фірми

 

Країна

 

Доходи

 

 

Прибутки

 

Активи

Власний капітал

Число зайнятих, тис. осіб

Код галузі

(див. табл. 10.11)

1

Міцубісі

Японія

175 835

218

109 256

11 764

36

37

2

Міцуі

Японія

171 490

263

82 461

6 592

80

37

3

Ітоту

Японія

167 824

81

74 062

5 138

7

37

4

Сумітомо

Японія

162 475

73

58 973

8 074

22

37

5

Дженерал моторс

США

154 951

4 900

198 598

12 823

692

24

6

Марубені

Японія

150 187

104

78 802

5 532

9

37

7

Форд мотор

США

128 439

5 308

219 354

21 659

337

24

8

Ексон

США

101 459

5 100

87 862

37 415

86

25

9

Ніссо іваі

Японія

100 875

52

56 412

2 804

17

37

10

Ройал датч-Шелл груп

Англія / Голлан

дія

 

 

94 881

 

 

6 235

 

 

108 300

 

 

56 375

 

 

106

 

 

25

11

Тойота мотор

Японія

81 158

1 184

98 037

49028

110

24

12

Уол-Март сторс

США

83 412

2 681

32 819

12 726

600

17

13

Хитати

Японія

76 430

1 146

105 257

34 926

331

11

14

Ниппон лайф иншуренс

 

Японія

 

75 350

 

2 682

 

422 350

 

3 129

 

90

 

19

15

АТ і Т (Америкен телефон енд телеграф)

 

 

США

 

 

75 094

 

 

4 676

 

 

79 262

 

 

17 921

 

 

304

 

 

35

Продовження табл.10.12

 

16

Ніппон телефон енд телеграф

 

Японія

 

70 843

 

767

 

146 776

 

49 759

 

194

 

35

17

Мацусіта електрик індастріел

 

Японія

 

69 946

 

911

 

94440

 

37 481

 

265

 

11

18

Томен

Японія

69 901

10

27 014

1 317

3

37

19

Дженерал електрик

 

США

 

64 687

 

1 726

 

194 484

 

26 387

 

221

 

11

20

Даймлер-Бенц

Німеччина

 

64 168

 

649

 

60 365

 

12 971

 

330

 

24

21

Інтернешнл бізнес машинз (ИБМ)

 

США

 

64 052

 

3 021

 

81 091

 

24 413

 

243

 

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

Мобіл

США

59 621

1 079

41 542

17 146

58

25

23

Ніссан мотор

Японія

58 731

(1 671)    

82 820

16 454

145

24

24

Нітімен

Японія

56 202

    39

24 635

1 695

2

37

25

Канемацу

Японія

55 856

(153)

19 430

943

8

37

26

Дайїті мьючуел лайф іншуренс

 

Японія

 

54 900

 

1 823

 

299 470

 

2 101

 

71

 

19

27

Сірс робек

США

54 825

1 454

91 896

10 801

360

17

28

Філіп Морріс

США

53 776

4 725

52 649

12 786

165

13

29

Крайслер

США

52 224

3 713

49 539

10 694

121

24

30

Сіменс

Німеччина

 

51 054

 

1 067

50 579

 

13 123

 

382

 

11

31

Брітіш петролеум

Англія

50 736

2 416

48 699

17 320

60

25

32

Токіо електрик пауер

 

Японія

 

50 359

 

870

 

157 097

 

17 232

 

43

 

10

33

Ю.С. постал сервіс

 

США

 

49 383

 

(913)

 

46 415

 

(5 961)

 

728

 

34

Фольксваген

Німеччина

 

49 350

 

91

 

52 329

 

7 090

 

242

 

24

35

Сумітомо лайф іншуренс

 

Японія

 

49 063

 

2 061

 

259 372

 

2 416

 

70

 

19

36

Тосіба

Японія

48 228

449

62904

12 882

190

11

37

Юнілевер

Англія / Голлан

дія

 

 

45 451

 

 

2 388

 

 

28 438

 

 

8 354

 

 

304

 

 

13

Продовження табл.10.12

 

38

ІРІ

Італія

45 388

(1 085)

116 625

4 572

292

22

39

Нестле

Швейцарія

 

41 625

 

2 377

 

34 562

 

12 934

 

212

 

13

40

Дойче телеком

Німеччина

 

41 071

 

794

 

107 485

 

23 143

 

223

 

35

41

ФІАТ

Італія

40 851

627

59 127

12 218

248

24

42

Альянс холдинг

Німеччина

 

40 415

 

593

 

152 722

 

7 720

 

69

 

19

43

Соні

Японія

40 101

(2 953)

48 634

11 604

138

11

44

Феба груп

Німеччина

 

40 071

 

823

 

38 628

 

10 052

 

126

 

37

45

Хонда мотор

Японія

39 927

619

34 708

11 715

92

24

46

Ельф Акітен

Франція

39 459

(980)

48 915

14 308

89

25

47

Стейт фарм груп

США

38 850

(244)

76 670

21 164

68

19

48

НЭК

Японія

37 945

355

47 798

9 104

151

11

49

Пруденшиал іншуренс

До. Оф Америка

 

 

США

 

 

36 945

 

 

(1 175)

 

 

211 902

 

 

9 484

 

 

99

 

 

19

50

Остеррайхише посада

 

Австрія

 

36 766

 

1 858

 

178 322

 

26 299

 

56

 

35

51

Мейдзи мьючуел лайф іншуренс

 

Японія

 

36 343

 

1 455

 

180 333

 

1 727

 

49

 

19

52

Деву

Півден

на Корея

 

 

35 706

 

 

761

 

 

50 029

 

 

8 034

 

 

80

 

 

11

53

Дюпон де Немур

США

34 968

2 272

36 892

12 822

107

6

54

Юньон дез ассюранс де Парі

 

Франція

 

34 597

 

282

 

160 212

 

7 556

 

50

 

19

55

Міцубісі моторс

Японія

34 369

127

32 544

5 517

28

24

56

Кмарт

США

34 313

296

17 029

6 032

335

17

57

Тексако

США

33 768

910

25 505

9 749

30

25

58

Філіпс

електронікс

Голлан

дия

 

33 516

 

1 168

 

27 719

 

7 305

 

253

 

11

59

Електрисіте де Франс

Франція

33 466

227

125 867

28 174

117

10

60

Дойче банк

Продовження табл.10.12

 

Німеччина

33 069

823

369

Продовження табл.10.12

 

810

13 359

73

7

Продовження табл. 10.12

 

61

Фудзіцу

Японія

32 795

453

42 761

12 669

164

8

62

Міцубісі електрик

 

Японія

 

32 726

 

423

 

39 594

 

9 591

 

110

 

11

63

ЕНІ

Італія

32 565

1 993

54 569

12 058

91

25

64

Рено

Франція

32 188

655

42 357

8 005

138

24

65

Дайей

Японія

32 062

(503)

22 294

1 521

49

14

66

Сітікорп

США

31 650

3 366

250 489

17 769

82

7

67

Індастріел бенк оф джапен

 

Японія

 

31 072

 

298

 

470 446

 

16 221

 

5

 

7

68

Шеврон

США

31 064

1 693

34 407

14 596

45

25

69

Хохст

Німеччина

 

30 604

 

545

 

26 187

 

7 241

 

165

 

6

70

Проктер енд Гембл

 

США

 

30 296

 

2 211

 

25 535

 

8 832

 

96

 

33

71

Алькател

Альтсхом

 

Франція

 

30 223

 

652

 

51 256

 

11 597

 

196

 

11

72

Пежо

Франція

30 112

559

26 266

10 014

139

24

73

Фудзі бенк

Японія

30 103

46

615 189

22 854

16

7

74

Міцубісі бенк

Японія

29 990

254

592 446

21 046

15

7

75

АББ / АСЕА   Браун Бовері

Швейцарія

 

29 718

 

760

 

29 055

 

4 017

 

207

 

11

76

Сумітомо бенк

Японія

29 620

(2 857)

613 855

22 217

17

7

77

Ніппон стил

Японія

29 003

(40)

52 360

9 996

96

22

78

Санва бенк

Японія

28 799

224

624 393

23 406

14

7

79

Міцубісі хеві індастриз

 

Японія

 

28 676

 

784

 

46 222

 

13 565

 

53

 

18

80

ІТО

Японія

28 631

709

17 131

7 818

66

14

81

РВЭ груп

Німеччина

28 628

546

39 744

4 925

117

25

82

Пепсіко

США

28 472

1 752

24 792

6 856

471

15

83

Пемекс

Мекси

ка

 

28 194

 

985

 

37 843

 

22 203

 

119

 

25

84

КІЕ Женерал дез ПРО

 

Франція

 

28 153

 

603

 

41 805

 

6 445

 

215

 

12

85

Креді агриколь

Франція

27 753

1 044

328 243

17 680

72

7

86

Амоко

США

26 953

1 789

29 316

14 382

43

25

 

87

БАСФ

Німеччина

26 927

791

25 078

10 158

106

6

 

Продовження табл.10.12

 

88

Інг. груп

Голлан

Продовження табл.10.12

 

дия

 

26 926

 

1 265

 

206 607

 

12 533

 

46

 

9

89

Байер

Німеччина

 

26 771

 

1 214

 

27 339

 

10 714

 

146

 

6

90

Асахі мьючуел лайф іншуренс

 

Японія

 

26 505

 

716

 

135 306

 

861

 

39

 

19

91

Даїті Кангьо бенк

 

Японія

 

26 500

 

282

 

622 927

 

22 868

 

19

 

7

92

Креди Ліонне

Франція

26 388

(2 181)

327 995

5 949

68

7

93

Сакура бенк

Японія

26 069

225

600 513

21 030

21

7

94

БМВ (Байрише моторен верке)

Німеччина

 

25 972

 

427

 

24 971

 

5 033

 

109

 

24

95

 

Франс телеком

Франція

25 706

1 787

53 918

25 494

152

35

96

Кансай Електрик пауер

 

Японія

 

25 585

 

443

 

75 868

 

13 856

 

26

 

10

97

Хьюлетт Паккард

США

24 991

1 599

19 567

9 926

98

8

98

Тоталь

Франція

24 653

610

25 225

9 607

51

25

99

Іст – джапен рейлуей

 

Японія

 

24 643

 

659

 

83 951

 

7 153

 

79

 

28

100

Лонд – Терм кредит бенк оф джапен

 

 

Японія

 

 

24 605

 

 

71

 

 

392 681

 

 

12 777

 

 

3

 

 

7

 загрузка...