загрузка...
 
§ 18. ФОСФАТИ. ФОСФАТНІ ДОБРИВА
Повернутись до змісту

§ 18. ФОСФАТИ. ФОСФАТНІ ДОБРИВА

Солі фосфатної кислоти називають фосфатами. Фосфатна кислота Н3Р04 як триосновна утворює три ряди солей:

Na3P04, Са3(Р04)2 —середні солі —фосфати;

Na2HP04, СаНР04 —кислі солі —гідрогенфосфати;

NaH2P04, Са(Н2Р04)2 — кислі солі —дигідрогенфосфати.

• Розгляньте наведені вище приклади і зробіть висновок, які фосфати являють собою середні, а які кислі солі (чому?). Як ви можете пояснити назви «гідрогеї [фосфат» і «дигідрогенфосфат»?

 

 

Фосфати, як правило, у воді нерозчинні, за винятком фосфатів лужних металів і амонію. Але кислі фосфати розчиняються у воді. Цю властивість фосфатів використовують у сільськогосподарській практиці. Оскільки рослини можуть вбирати з ґрунту солі з корисними елементами лише у вигляді розчинів, фосфати необхідні для їх живлення, можуть засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому під час виробництва фосфатних добрив добувають кислі фосфати із середніх, які зустрічаються в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.

Лабораторна робота 6

Ознайомлення зі зразками фосфатних добрив

Розгляньте видані вам фосфатні добрива і занотуйте у зошит їхню назву, хімічну формулу, опишгть іхній зовнішній вигляд.

ЗЛЙКЕВИЧ ЛНАСТЛСІЙ ЄГОРОВИЧ (1842—1931)

Відомий український учений-афоном, один з перших організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Росії. Народився на Полтавщині, закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського (Одеського) університету, з 1884 р.— професор Харківського університету. Наукова спадщина багатогранна, включає праці з агрохімії, фізіології рослин, агротехніки, селекції, тваринництва, бджільництва. Він уперше запропонував спосіб рядкового внесення мінеральних та органічних добрив. Зробив великий внесок у справу виведення вітчизняних сортів пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, визначив найефективніші добрива для цих культур.

Отже, ви дізналися, що важливими фосфатними добривами є такі:

подвійний суперфосфат — Са(Н2Р04)2 ;

простий суперфосфат—Са(Н2Р04)2 з домішкою гіпсу CaS04 ;

преципітат —СаНР04 • 2Н20;

фосфоритне борошно —Са3(Р04)2.

Останнім часом широкого розповсюдження набули комплексні добрива, які містять кілька необхідних рослинам елементів. Наприклад, Нітроген разом з Фосфором входять до складу добрив, які називаються амофбсами—NH4H2P04, (NH4)2HP04.

• Хімічні формули амофосів запишіть у зошит і для кожного з них зазначте хімічну назву.

 

Якщо амофоси змішати з калійною селітрою, то утворюється амофбска —добриво, що містить Нітроген, Фосфор і Калій.

Розвиток агрохімії пов'язаний з працями Д. І. Менделєєва, який досліджував роль вапнування ґрунтів, був ініціатором вивчення у ґрунтових умовах ефективності кісткового борошна (містить Са3(Р04)2) і суперфосфату; передбачав, що «ера фосфатних добрив ще настане».

В Україні важливі дослідження з питань агрохімії, фізіології рослин і ґрунтознавства пов'язані з працями професора Харківського університету А. Є. Зайкевича і професора

ВЛАСЮК ПЕТРО AНТИПОВИЧ (1905—1980)

Відомий український учений, академік, спеціаліст у галузі агрохімії, фізіології рослин, ґрунтознавства. Народився на Черкащині, закінчив Уманський і Ленінградський (Санкт-Пстербурзький) сільськогосподарські інститути, з 1931 р.— професор Уманського інституту, з 1947 по 1956 — професор Київського університету ім. Т. Шевченка, далі — голова Відділу сільськогосподарських наук АН України. Працював у НДІ цукрового буряку, Інституті ботаніки АН України, понад 20 років був директором Інституту фізіології рослин АН України. Досліджував хімічні елементи, які потрібні рослинам у мікро- й ультрамікродозах, вивчав їх вплив на розвиток і врожайність сільськогосподарських культур. Довів, що при аміачному живленні Манган у рослинах діє як сильний окисник, а при нітратному — як сильний відновник, що Манган як мікроелемент сприяє економії СО2 у процесі «іютосинтсзу, а також відпливу продуктів асиміляції з листків до коренів. Розробив нові види мікродобрив.

Київського університету, пізніше — професора Інституту фізіології рослин АН України академіка П. А. Власюка.

Завдання для самоконтролю

106. Як відбувається колообіг Нітрогену в природі?

107. Складіть рівняння таких реакцій і запишіть їх у повній і скороченій йошшх формах:

а) фосфат калію + нітрат барію;

б) фосфат кальцію + сульфаті и кислота;

108. Унаслідок нейтралізації гідроксиду натрію масою 20 г фосфатною кислотою масою 49 г утворюється сіль

(а) фосфат натрію;

(б) гідрогепфосфат натрію;

(в) дигідрогенфосфат натрію. Маса утвореної солі становить

(г) 30 г; (е) 90 г; (д) 60 г; (є) 120 г.

109. Якщо відомо, що масова частка дигідрогепфосфату кальцію в суперфосфаті становить 35 96, то масова частка оксиду фос-фopy(V) у цьому добриві становитиме

(а) 21, 2 % (в) 68,6 %

(б) 42,4 %; (г) 50 %.

 загрузка...