загрузка...
 
§ 40. ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА Й ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Повернутись до змісту

§ 40. ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА Й ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Життя людини повсякденно пов'язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості. Крім користі застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу створює ряд проблем, негативних для розвитку цивілізації та загалом для виживання людства.

Тепловий баланс нашої планети підтримується завдяки тому, що діоксид карбону і вода, які містяться в атмосфері, поглинають енергію сонячного випромінювання (інфрачервону частину спектра), а потім перевипромінюють її. Таким чином на планеті зберігається тепло.

Поглинання і випромінювання енергії діоксидом карбону та іншими речовинами спричинює парниковий ефект.Отже, можна сказати, що ми живемо в умовах парникового ефекту, і цс відповідає нормальному станові атмосфери, комфортному для нас. Проте посилення цього ефекту може мати згубні наслідки, а саме — глобальне підвищення температури й у зв'язку з цим —зміну клімату.

До цього може призвести підвищення концентрації вуглекислого газу за рахунок спалювання горючих речовин. Протягом останніх 100 років у результаті техногенної діяльності людини вміст вуглекислого газу в атмосфері невпинно зростає.

• Напишіть рівняння реакцій горіння природного газу (метану), бензину (октану), вугілля (вуглецю).

• Подумайте, яким чином підвищення температури на планеті може позначитись m природшіх умовах північної півкулі. Чим це загрожує людству?

Крім парникового ефекту в результаті переробки і використання горючих корисних копалин атмосфера забруднюється шкідливими речовинами, такими як оксид карбо-ну(ІІ) СО (від неповного згоряння пального у двигунах), оксид сульфуру(IV) S02 (утворюється з сірки, що міститься у вугіллі і бензині), метан СН4 (витік газу), сірководень H2S (виділяється під час перегоню! нафти), оксиди нітрогену NO, N02 (під час високотемпературного горіння) та ін.

Усі ці речовини спричинюють фотохімічний смог, кислотні дощі тощо.

Фотохімічний смог утворюється в результаті реакцій, що відбуваються під впливом сонячного світла (фотохімічні реакції"). При цьому, крім наявних у повітрі забрудників, додатково утворюються діоксид нітрогену та озон. Останній реагує з вуглеводнями, що виділяються в повітря від неповного згоряння пального. У результаті утворюються сполуки, небезпечні для здоров'я людей і шкідливі для довкілля.

Фотохімічний смог уперше спостерігався в Лос-Анджелесі, де багато сонця та автомобілів.

Крім цього, під час згоряння пального утворюється дим, у якому містяться дрібні частинки вуглецю і твердих вуглеводнів, що не згоріли, а також сполуки Кадмію, Плюмбуму, Меркурію та інших елементів, надзвичайно шкідливі для здоров'я.

• Зважаючи на те, що атмосфера не знає кордонів, поясніть глобальну небезпеку її забруднення.

Яким чином можна позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального?

По-перше, можна ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів. По-друге, можна вилучати з палива сірку ще до його використання. По-третє, створювати технологічні умови повного згоряння вугілля в котельнях, на теплоелектростанціях та бензину у двигунах автомобілів. По-четверте, можна уловлювати відходи після згоряння палива за допомогою фільтрів. По-п'яте, можна замінити джерела енергії: замість енергії палива використовувати енергію Сонця, вітру, води, ядерну та геотермальну енергію.

• Які із зазначених чинників мають, їй вашу думку, більше і менше значення? Розгляньте їх з погляду переваг і недоліків.

 Від англ. smoke — курити і fog — туман.

Завдання для самоконтролю

248. Пригадайте, як створюється парниковий ефект у теплицях. Порівняйте його з парниковим ефектом на планеті.

249. Пригадайте колообіг Карбону у природі. Яким чином насадження і вирубування лісів позначається на парниковому ефекті?

250. Для добування електроенергії на теплоелектростанції протягом години спалюється 1 т вугілля, в якому вміст сірки за масою становить 2,5 %. Яка маса оксиду сульфуру(ІV) потрапить в атмосферу протягом доби?

251. Для поглинання оксиду сульфуру(ІV) у промисловості використовують вапно СаО. Яку масу цієї речовини треба взяти, щоб нейтралізувати оксид сульфуру(ІV), що утвориться за умовою попередньої задачі?

252. Природний газ —екологічно безпечніше пальне порівняно з бензином. Чому? Яке значення має його використання в автомобілях замість бензину?

253*. Які, на вашу думку, перспективи ісігують у використанні альтернативних джерел енергії?

254*. Поясніть значення екологічного коїггролю за роботою двигунів автомобілів.

 загрузка...