загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

ПЕРЕДМОВА

Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління банківською діяльністю.

У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія і тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в цілому.

Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів. Тому в даному підручнику, з одного боку, викладені теоретичні основи аналізу в банках, з іншого — запропоновані методики комплексного системного аналізу основних фінансових показни­ків діяльності банків з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Основна увага в підручнику приділена таким компонентам аналізу діяльності банку, як аналіз бухгалтерської звітності; горизонтальний та вертикальний аналіз; трендовий аналіз; розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Окрім цього, розглянуто не лише методи аналізу, а й особливості формування аналітичних висновків, які, у свою чергу, впливають на управлінські рішення.

Таким чином, підручник розрахований на широке коло користувачів — від студентів, що тільки роблять перші кроки в пізнанні даного предмета, до банківських працівників, які прагнуть підвищити свій фаховий рівень.

Авторами окремих розділів підручника є: А. М. Герасимович, д-р екон. наук, проф. — керівник авторського колективу (вступ, теми 6 (разом з О. М. Боровським, канд. екон. наук, доц. та І. Ю. Гарячеком); 14.1—14.2; 14.3 (разом з В. Г. Малєвим); 14.4; 14.5 (разом з І. А. Герасимович, канд. екон. наук); М. Д. Алексеєн­ко, д-р екон. наук, проф. (тема 2); А. М. Арістова, канд. екон. наук, доц. (тема 9.1); Ф. Ф. Бутинець, д-р екон. наук, проф. (тема 4.1); В. С. Білошапка, канд. екон. наук, доц. (тема 13.5); О. В. Бориш­кевич, канд. екон. наук, доц. (тема 13.3); А. В. Головач, д-р екон. наук, проф. (тема 13.2.1; 13.2.5); Н. А. Головач, канд. екон. наук, доц. (теми 13.2.2—13.2.4); Н. В. Захараш, канд. екон. наук (тема 13.1); Н. А. Морозова-Герасимович, канд. екон. наук, М. М. Ки­сіль, канд. екон. наук, доц., М. В. Ліндер, О. М. Петрук, канд. екон. наук, доц. (тема 13.4); В. М. Кочетков, канд. екон. наук, доц. (теми 1; 14.6); В. І. Лазепко (тема 12.2); Г. В. Митрофанов , канд. екон. наук, проф. (теми 3.1; 4.2; 4.3; 5.5); О. І. Незола (тема 9.3); І. М. Парасій-Вергуненко, канд. екон. наук, доц. (теми 3.2—3.8; 5.1—5.4; 5.6—5.9; 7 (разом з С. П. Поліщук); 8) С. П. Поліщук (тема 9.2); Л. О. Примостка, д-р екон. наук, проф. (теми 12.1; 12.3—12.5; 13.6); К. Є. Раєвський, канд. екон. наук, проф. та Т. М. Раєвська, канд. екон. наук (теми 11.1—11.3; 13.7); С. М. Савлук, канд. екон. наук (тема 11.4); О. І. Самсонова, ст. викл. (тема 10).
загрузка...