загрузка...
 
2.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

2.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу

Аналіз власного капіталу банку являє собою складне, комплексне завдання, під час розв’язання якого слід враховува-

ти не лише загальний фінансовий стан банку та його діяльність, а й проаналізувати кон’юнктуру ринку банківських операцій і послуг, економічний стан учасників (акціонерів) банку та його клієнтів. Тому, щоб дати більш-менш реалістичну оцінку стану власного капіталу конкретного банку, у про­цесі його аналізу слід дотримуватись, зокрема, таких основних положень.

1. На стан та перспективи формування власного капіталу банку суттєво впливає зовнішнє середовище, в якому він функціонує, зокрема стан, в якому перебуває економіка країни. Збиткова діяльність більшості суб’єктів господарювання, наприклад, зменшує можливості банків збільшувати розміри статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій, змушує шукати інші джерела ресурсів, зокрема залучати кошти на умовах субординованого боргу.

2. Доцільно враховувати стратегію і тактику конкретного банку, яких він дотримується, здійснюючи банківські операції і надаючи послуги. Зокрема, великим банкам, за інших рівних умов, легше у разі необхідності залучити додаткові ресурси, ніж середнім та малим банкам, що вимагає від останніх більш зваженого підходу до формування власного капіталу.

3. Необхідно враховувати вид банку, класифікованого, зокрема, за такими ознаками: форма власності; коло виконуваних операцій; організаційно-правова форма діяльності; сектор ринку, де функціонує банк.

4. В аналізі слід керуватися вимогами чинного законодавства, зокрема нормами, що регулюють формування статутного капіталу, резервного капіталу та інших фондів і резервів, а також враховувати порядок оподаткування прибутку юридичних осіб та доходів фізичних осіб.

5. Необхідно використовувати економічні нормативи, які застосовують при регулюванні діяльності банків органи банківського регулювання та нагляду. НБУ встановлює спеціальні значення економічних нормативів для певного виду діяльності банків.
6. Слід враховувати функціональне призначення власного капіталу. Незначна питома вага власного капіталу у сукупному капіталі пов’язана насамперед із тим, що банки у ринковій економіці є фінансовими посередниками. Це дає змогу їм залучати значні грошові кошти та вкладати їх в активи з метою одержання прибутку.

7. Важливо під час аналізу власного капіталу визначити вартість окремих його складових елементів, а потім порівняти із вартістю залученого та позиченого капіталу. Зокрема, існує думка, що власний капітал є безплатним джерелом банківських ресурсів. Однак це не відповідає дійсності. Так, вартість статутного капіталу від випуску звичайних акцій базується на трьох чинниках: розмірі дивідендів, темпах приросту дивідендів та на ринковій ціні простих акцій. Вважається також, що вартість власного капіталу за рахунок нерозподілених прибутків така сама, як і вартість випуску звичайних акцій, тільки без поправки на витрати на емісію.

8. У процесі аналізу власного капіталу банку виходячи з його цілей, слід використовувати методи всіх видів фінансового аналізу. Зокрема, вивчення власного капіталу слід починати з аналізу складових його елементів, порівняти їх із показником сукупного власного капіталу за їх питомою вагою. Кількісний аналіз структури власного капіталу банку слід здійснювати у динаміці, щоб відстежувати зміну в його структурі за період, що аналізується, та визначити тенденції розвитку. Важливо порівняти структуру власного капіталу конкретного бан­ку з аналогічними показниками інших банків або із середньобанківськими.

9. Здійснюючи аналіз власного капіталу банку, потрібно чітко розуміти його суть, а також враховувати класифікацію власного капіталу за різними ознаками.

10. Аналізуючи власний капітал, потрібно враховувати існуючі обмеження щодо діяльності банків. Так, банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет) і страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 % регулятивного капіталу банку.

Для аналізу змін, які відбулися у власному капіталі банку протягом звітного періоду, слід використовувати таку методику (табл. 2.1).

Дані табл. 2.1 свідчать, що власний капітал банку з а звітний період збільшився на 671 тис. грн, або на 2,6 %. Зміни відбулися за рахунок продажу раніше викуплених власних акцій, а також отриманого за звітний період прибутку. Відсутність дивідендних виплат може негативно вплинути на курс акцій банку, як уже емітованих, так і нових емісій.

Таблиця 2.1 Аналіз змін у власному капіталі БАНКУ тис. грн

r
Рядок

Найменування статті

Статутний капітал, зареєстрований, сплачений

Емісійні різниці

Викуплені власні акції

Резерви

Результат

переоцінювання

Нерозподілений прибуток

Капіталізовані

дивіденди

Усього власний капітал

Попередній звітний період

1

Залишок на 1 січня звітного року

16 000

9540

(132)

37

94

4

25 543

24 346

2

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Зміна облікової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Виправлення помилок

 

 

 

(1)

 

 

 

(1)

 

3

Скоригований залишок на початок року

16 000

9540

(132)

36

94

4

 

25 542

 

4

Переоцінка основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Переоцінка нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Перевищення сум попередніх до-

оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Дивіденди за минулий рік, сплачені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Капіталізовані дивіденди за минулий рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

540

 

540

1102

10

Розподіл у:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

загальні резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

резервні фонди

 

 

 

4

 

(4)

 

 

 

11

Сплата в раніше зареєстрований статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Купівля власних акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Продаж раніше викуплених власних акцій

 

 

132

 

 

 

 

132

95

15

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня звітного року

16 000

9540

 

40

94

540

 

26 214

25 543
загрузка...