загрузка...
 
2.4. Статутний капітал та порядок його формування; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

2.4. Статутний капітал та порядок його формування

Статутний капітал являє собою вартість вкладів акціонерів (засновників, учасників) банку, внесених з метою формування його активів для початку чи подальшої банківської діяльності, а також гарантування інтересів вкладників та кредиторів банку.

Аналіз статутного капіталу банку слід здійснювати за такими напрямами: формування статутного капіталу під час створення банку; порядок збільшення розміру статутного капіталу; порядок зменшення розміру статутного капіталу.

Процес формування статутного капіталустворюваного банку має ряд особливостей, основними з яких є:

1. Організаційно-правова форма створюваного банку, яка визначає порядок формування статутного капіталу через безпосеред­нє вкладення інвесторами коштів та майна або залучення через відкриту чи закриту підписку на акції. Згідно з чинним законодавством банки можуть створюватись як акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю чи кооперативні банки. Акціонерні банки можуть бути, у свою чергу, відкритого чи закритого типу. Якщо банк створюється у формі акціонерного товариства відкритого типу, то його акції пропонуються широкому колу інвесторів, здійснюється публічне розміщення акцій на умовах їх вільного подальшого обігу. Зазначені акції, як правило, є предметом угод купівлі-продажу на біржовому та позабіржовому ринках. Якщо банк створюється у формі закритого акціонерного товариства, то він здійснює закрите розміщення акцій серед обмеженого кола засновників. Такі акції не можуть вільно відчужуватися третім особам без згоди керівних органів акціонерного товариства, визначених його статутом.

Згідно з чинним законодавством термін відкритої підписки на акції не може перевищувати шість місяців. Якщо до закінчення цього терміну не вдалося покрити підпискою 60 % акцій, акціонерний банк вважається незаснованим. До дня установчих зборів засновники, що підписалися на акції, повинні оплатити не менше 30 % (для закритих акціонерних товариств — 50 %) номінальної вартості акцій, але не менше розміру, передбаченого ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Акціонери у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного банку, повинні оплатити повну вартість акцій. Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 10 % статутного капіталу банку. Банкам забороняється випуск акцій на пред’явника.

Пайові банки формують свій статутний капітал за рахунок вкладів (внесків) учасників, при цьому за кожним з них зберігається право власності на його частку в капіталі. До моменту реєстрації пайового банку кожен з учасників зобов’язаний внести не менше 30 % внеску (але не менше розміру, передбаченого ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Повністю внесення внеску повинно відбутися не пізніше року після реєстрації пайового банку.

2. Статутний капітал банку формується тільки за рахунок власних коштів засновників, акціонерів (учасників) у грошовій формі в національній валюті України та у вільно конвертованій іноземній валюті (для нерезидентів). Забороняється формування статутного капіталу за рахунок бюджетних коштів, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, а також коштів, джерела походження яких не підтверджені.

3. Мінімальний розмір статутного капіталу для банків установлюється законодавчо. НБУ має право встановлювати для окремих банків, залежно від їх спеціалізації, диференційований мінімальний статутний капітал на момент реєстрації банку, але не нижче розмірів, передбачених законодавчо.

4. Слід розрізняти зареєстрований та незареєстрований статутний капітал. Виокремлюють також сплачену та несплачену частини статутного капіталу.

5. Банки можуть продавати акції первинного розміщення за ціною, не нижчою від номінальної вартості. У разі продажу таких акцій інвестору за ціною, вищою, ніж номінальна вартість, виникає емісійна різниця, яка використовується як власний капітал банку.

6. Банк може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників чи анулювання або отримувати власні акції в дар. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін не більше одного року з моменту їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних банком акцій. Здійснювати придбання власних акцій до повної оплати всіх раніше випущених акцій не дозволяється.

7. Банки мають право придбавати власні акції або паї з наступним письмовим повідомленням НБУ про укладені угоди, яке має бути надіслане протягом п’яти робочих днів з дати укладення угод. Банкам не дозволяється придбання власних акцій, якщо це може призвести до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.

Про намір банку придбати загальну кількість власних акцій або паїв у розмірі 10 % загальної емісії і більше банк письмово пові-

домляє НБУ за 15 календарних днів до укладення угод. НБУ має право заборонити банку купівлю власних акцій або паїв у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку.

Зауважимо, в деяких випадках викуп банком власних акцій пов’язаний з метою реінвестування дивідендів. Викуповуючи частину акцій, банк має можливість збільшити розмір прибутку на одну акцію. Це пов’язано з тим, що викуплені акції не враховуються у розподілі прибутку банку.

Оцінити формування статутного капіталу банку можна за такою схемою (табл. 2.2).

Дані табл. 2.2 свідчать, що банк початково розмістив 50 % акцій, причому реалізував їх вище номінальної вартості, одержавши емісійний дохід в розмірі 750 тис. грн. Пізніше акції банку були продані за номіналом, причому їх повна вартість була сплачена акціонерами раніше встановленого законодавством строку. Мінімально встановлений розмір статутного капіталу для банків створюваний банк перевищив у 3 рази.

Збільшення статутного капіталу акціонерного банку здійснюється за допомогою випуску нових акцій, збільшення номінальної вартості акцій або обміну облігацій на акції, переведення субординованого боргу до розряду статутного капіталу (якщо це дозволено чинним законодавством). Збільшення статутного капіталу акціонерного банку не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління, якщо таке передбачено статутом

Таблиця 2.2Формування статутного капіталу банку

r
Рядок

Показник

1.01

1.04

1.07

1.10

1.01

1

Мінімальний розмір статутного капіталу, тис. грн

 

5000

5000

5000

5000

2

Зареєстрований статутний капітал:

 

 

 

 

 

2.1

сума, тис. грн

 

15 000

15 000

15 000

15 000

2.2

кількість акцій, штук:

 

15 000

15 000

15 000

15 000

2.2.1

простих

 

 

 

 

 

2.2.2

привілейованих

 

 

 

 

 

3

Несплачений зареєстрований статутний капітал, тис. грн

 

7500

7500

7500

 

4

Фактично сплачений зареєс­трований статутний капітал:

 

 

 

 

 

4.1

сума, тис. грн

 

7500

7500

7500

15 000

4.2

кількість акцій, штук:

 

 

 

 

 

4.2.1

простих

 

7500

7500

7500

15 000

4.2.2

привілейованих

 

 

 

 

 

5

Емісійні різниці, тис. грн.

 

750

750

750

750

6

Викуплені банком акції:

 

 

 

 

 

6.1

сума, тис. грн

 

 

 

 

 

6.2

у відсотках (6.1 : 2.1)

 

 

 

 

 

7

Анульовано викуплених бан­ком власних акцій, тис. грн

 

 

 

 

 

8

Незареєстрований статутний капітал банку, тис. грн

 

 

 

 

 

9

Внески за незареєстрованим статутним капіталом:

 

 

 

 

 

9.1

сума, тис. грн

 

 

 

 

 

9.2

у відсотках (9.1 : 8)

 

 

 

 

 

У разі збільшення статутного капіталу через обмін облігацій існуючої номінальної вартості на акції цього емітента, статутний капітал збільшується на загальну номінальну вартість облігацій, що обмінюються на акції. В даному випадку, номінальна вартість облігацій, умовами випуску яких передбачається їх обмін на акції, повинна дорівнювати номінальній вартості акцій.

Зауважимо, що збільшення статутного капіталу допускається за умови, що всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Наявність збитків у банку не є перешкодою для оголошення підписки на акції або паї банку та збільшення статутного капіталу банку.

Збільшення статутного капіталу пайового банку відбувається за рахунок додаткових внесків учасників, причому ці внески можуть не впливати на розмір частки учасників у статутному капіталі, зазначеної в установчих документах, якщо інше не передбачено ними.

Джерелами збільшення статутного капіталу є власні кошти акціонерів (засновників, учасників), а також дивіденди, які направляються на його збільшення у разі прийняття рішення вищим органом управління банку про капіталізацію дивідендів. При аналізі дивідендів, що використовуються на збільшення статутного капіталу, слід враховувати особливості розподілу прибутку та дивідендної політики банку (див. параграф 2.6 теми 2).

Зменшення статутного капіталу здійснюється через зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини їх у власників з метою анулювання.

Аналіз збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу банку можна здійснювати у послідовності, наведеній у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Аналіз збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу банку

Рядок

Показник

1.01

1.04

1.07

1.10

1.01

1

Збільшення статутного капіталу шля­хом емісії нових акцій:

 

 

 

 

 

1.1

— сума, тис. грн

 

6000

6000

 

 

— кількість, штук

 

600

600

 

 

1.2

збільшення номінальної вартості акцій:

 

 

 

 

 

— стара номінальна вартість, грн

 

 

 

 

 

 

— нова номінальна вартість, грн

 

 

 

 

 

 

— загальна сума збільшення, тис. грн

 

 

 

 

 

1.3

обміну облігацій на акції:

 

 

 

 

 

 

— номінальна вартість облігацій, тис. грн

 

 

 

 

 

 

— номінальна вартість акцій, тис. грн

 

 

 

 

 

2

Джерела збільшення статутного капіталу:

 

 

 

 

 

2.1

власні кошти засновників, акціонерів, учасників, тис. грн

 

 

2000

 

 

2.2

капіталізовані дивіденди, тис. грн

 

4000

 

 

 

2.3

інші (вказати конкретну назву), тис. грн

 

 

 

 

 

3

Зменшення статутного капіталу шляхом:

 

 

 

 

 

3.1

викупу власних акцій:

 

 

 

 

 

 

— кількість, штук

 

 

 

 

 

 

— сума, тис. грн

 

 

 

 

 

3.2

зменшення номінальної вартості акцій:

 

 

 

 

 

 

— стара номінальна вартість, грн

 

 

 

 

 

 

  1. нова номінальна вартість, грн

 

 

 

 

 

3.3

сума зменшення номінальної вартості акцій, тис. грн

 

 

 

 

 

Дані табл. 2.3 свідчать, що збільшення статутного капіталу банку відбулося за рахунок нової емісії акцій. Вона була здійснена у встановлені законодавством строки. Джерелами збільшення статутного капіталу були капіталізовані дивіденди та власні кошти акціонерів.
загрузка...