загрузка...
 
Тема 3. Аналіз зобов’язань банку; 3.1. Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку

3.1. Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база

У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк, переважають зобов’язання банку.

Під зобов’язаннями банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому. У бухгалтерському обліку до зобов’язань включають кошти на поточних рахунках клієнтів; кредиторську заборгованість, заборгованість за нарахованими процентами та відстрочену дебіторську заборгованість за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутрішньобанківські розрахунки.

Структура зобов’язань банку

Рис. 3.1. Структура зобов’язань банку

В економічній літературі зобов’язання заведено поділяти на залучені та запозичені кошти. Залучені кошти є найбільшою частиною зобов’язань банку. Це основне джерело формування ресурсів банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.

До залучених коштів банку належать залишки коштів на поточних, бюджетних рахунках клієнтів, депозитні вклади фізичних та юридичних осіб, вклади до запитання, залишки на пластикових платіжних картах, кредиторська заборгованість тощо.

У банківській практиці залучені кошти називають депозитними зобов’язаннями.

Депозит (вклад) — це зобов’язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату. Депозити утворюються за рахунок вкладу в банк суми грошей готівкою або у безготівковій формі, у вигляді цінного папера, що належить до оплати. Практично всі клієнтські рахунки в пасиві називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який рахунок, відкритий клієнтові в банку, на якому зберігаються його грошові кошти. У світовій практиці їх частка в структурі пасивів становить від 60 до 80 %.

Депозитні операції відіграють значну роль у діяльності банку:

 • депозитні операції є головним джерелом проведення актив­них і, насамперед, пасивних операцій. Від характеру депозитів залежать види кредитних операцій і, відповідно, розмір доходу банку;
 • правильна організація депозитних операцій забезпечує ліквідність комерційних банків;
 • депозитні операції сприяють прискоренню безготівкових роз­рахунків;
 • ресурси, сформовані за рахунок депозитних операцій, зазвичай дешевші міжбанківських кредитів.

Водночас депозитні операції мають певні недоліки:

 • операції щодо залучення коштів у вклади пов’язані зі значними маркетинговими зусиллями, грошовими і матеріальними витратами комерційних банків. Це не дає змоги комерційному банку в разі необхідності оперативно отримувати грошові кошти для проведення активних операцій, здійснення непередбачених платежів;
 • мобілізація коштів у вклади (депозити) в більшості випадків залежить від вкладників, а не від комерційного банку, якому часто важко, а то й неможливо досягти додаткового залучення коштів;
 • загальний обсяг тимчасово вільних грошових коштів у рамках окремого банку або району об’єктивно обмежений.

Метою аналізу зобов’язань банку є оцінка та визначення шляхів оптимізації їх структури за двома критеріями:

— зниження середньої вартості ресурсів банку;

— підвищення стабільності ресурсної бази та надійності банку в цілому.

Досягнення цієї мети конкретизується у таких завданнях:

 • оцінювання ділової активності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності;
 • дослідження динаміки та структури зобов’язань банку;
 • контроль дотримання банком нормативів обов’язкового резервування коштів на коррахунку в НБУ.
 • визначення стабільності та оборотності зобов’язань банку в цілому та окремих їх складових;
 • визначення середньої вартості ресурсів банку та окремих їх складових;
 • аналітичне оцінювання ступеня використання залучених та запозичених коштів.

Для аналізу зобов’язань банку використовуються такі джерела інформації:

 • Файл 03 — Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами та депозитами;
 • Файл 05 — Дані за оборотами про суми та процентні ставки за депозитами;
 • Файл 06 — Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками;
 • Файл 17 — Дані про кредитний портфель та залишки за депозитами;
 • Файл 19 — Дані про залишки за депозитними зобов’я­заннями резидентів;
 • Файл 82 — річний балансовий звіт та звіт про прибутки та збитки;
 • Форма 11 «Балансовий звіт»;
 • Форма 2 «Звіт про прибутки та збитки»;
 • Форма 10 «Оборотно-сальдовий баланс»;
 • Форма 252 Г «Звіт про залишки за депозитними зобов’я­заннями клієнтів-резидентів України (в розрізі галузей економіки та форм власності)»;
 • Форма 341 «Звіт про залишки за депозитами»;
 • Форма 350 «Звіт про суми і процентні ставки за депозитами»;
 • Форма 353 «Звіт про залишки за депозитними зобов’язан­нями (класифікація за галузями економіки)»;
 • Форма 354 «Звіт про залишки за депозитними зобов’язан­нями перед суб’єктами господарювання (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання»);
 • Форма 360 «Звіт про залишки за депозитними зобов’язан­нями (класифікація за секторами економіки)»;
 • Форма 361 «Звіт про залишки за депозитними зобов’язан­нями (класифікація за видами економічної діяльності)»;
 • Форма 362 «Звіт про залишки за депозитними зобов’язан­нями (класифікація за формами власності)»;
 • Форма 381 «Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов’язкових резервів»;
 • Форма 603 «Звіт про достатність капіталу»;
 • Форма 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів»;
 • Форма 752 «Звіт про кількість клієнтів і особових рахунків»;
 • Дані аналітичного обліку за рахунками другого та третьо го класів плану рахунків;
 • Різні позаоблікові матеріали.загрузка...