загрузка...
 
3.2. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

3.2. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку

Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності починається з визначення частки, яку займають зобов’язання банку у валюті балансу.

валюта балансу

Оскільки банк — це установа, яка працює в основному із залученими коштами, то, як правило, їх частка в пасивах банку становить не менше 80 %. Значення менше цієї величини означає більш високу фінансову стійкість банку, проте негативно характеризує його ділову активність.

За даними балансу банку «А» проаналізуємо його ділову активність щодо залучення фінансових ресурсів. Загальні залишки за рахунками зобов’язань беруться з даних балансу. Первинна інформація наведена в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Зобов’язання банку «А» та їх структура за 2001—2002 рр.

Показники

На 1.01.2001

На 1.01.2002

Відхилення

Сума

%

Сума

%

Абсо-

лютне

Відносне, %

Операції до запитання

106 467

28,3

177 818

30,7

+71 351

+67,0

 рахунки ЛОРО (кор-рахунки інших банків)

22 107

5,9

14 930

2,6

–7177

–32,5

— кошти до запитання юридичних осіб

49 472

13,1

128 671

22,2

+79 199

+100,1

— кошти державного бюджету

187

0

103

0

–84

–44,9

— кошти місцевого бюджету

13 484

3,6

10 422

1,8

–3062

–22,7

— позабюджетні фонди

8935

2,4

6531

1,1

–2404

–26,9

— кошти до запитання фізичних осіб

8904

2,4

10 284

1,8

+1380

+15,5

— кошти за пластиковими картками

3378

0,9

6877

1,2

+3499

+103,6

Операції з НБУ

45 051

12,0

79 034

13,6

+33 983

+75,4

Коррахунок НБУ

Овердрафт НБУ

Короткострокові кредити НБУ

624

0,2

829

0,1

+205

+32,9

Довгострокові кредити НБУ

44 427

11,8

78 205

13,5

+33 778

+76,0

Короткострокові депозити НБУ

Довгострокові депозити НБУ

МБК

77 789

20,6

102 771

17,7

+24 982

+32,1

Овердрафти за коррахунками

Гарантійні депозити

5216

1,4

3709

0,6

–1507

–28,9

Депозити «овернайт»

Продовження табл. 3.1

Показники

На 1.01.2001

На 1.01.2002

Відхилення

Сума

%

Сума

%

Абсо-

лютне

Відносне, %

Короткострокові МБД

17 736

4,7

29 300

5,1

+11 564

+65,2

Довгострокові МБД

Кредити «овернайт»

2407

0,4

+2407

+100

Короткострокові МБК

54 837

14,5

67 355

11,6

+12 518

+22,8

Довгострокові МБК

Фінансовий лізинг з банками

Строкові операції

з клієнтами

54 641

14,5

116 776

20,1

+62 135

+1137

Короткострокові депозити юридичних осіб

28 910

7,7

38 411

6,6

+9501

+32,9

Довгострокові депозити юридичних осіб

38

0

29

0

–9

–23,7

Короткострокові депозити фізичних осіб

25 312

6,7

77 365

13,3

+52 053

+205,6

Довгострокові депозити фізичних осіб

381

0,1

971

0,2

+590

+154,9

Операції з цінними паперами

66 882

17,7

67 359

11,6

+477

+0,7

Ощадні сертифікати

62 004

16,4

64 011

11,0

+2007

+3,2

Прості векселі, емітовані ЦБ

4878

1,3

3348

0,6

–1530

–31,4

Кредиторська заборгованість

15 913

4,2

25 101

4,3

+9188

+57,7

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

100

0

198

0

+98

+98,0

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами

7726

2,0

10 257

1,8

+2531

+32,8

Кредиторська заборгованість від господарської діяльності

3767

1,0

5735

1,0

+1968

+52,2

Закінчення табл. 3.1

Показники

На 1.01.2001

На 1.01.2002

Відхилення

Сума

%

Сума

%

Абсо-

лютне

Відносне, %

Інша кредиторська заборгованість

4381

1,2

8878

1,5

+4497

+102,6

Суми до з’ясування

29

0

33

0

+4

+13,8

Доходи майбутніх періодів

Інші пасиви

362

0,1

578

0,1

+216

+59,7

Резерви під ризики

9820

2,6

10 758

1,9

+938

+9,6

Усього зобов’язань

376 925

100

580 195

100

+203 270

+53,9

Капітал банку

62 703

х

102 029

х

+39 326

+62,7

Валюта балансу

439 628

х

682 224

х

+242 596

+55,2

Показники, що характеризують активність банку щодо залучення ресурсів у динаміці, наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Аналіз динаміки та масштабівдепозитної діяльності банку

Показники

2001 р.

2002 р.

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Зобов’язання баку, тис. грн

376 925

580 195

+203 270

+53,9

2. Капітал банку, тис. грн

62 703

102 029

+39 326

+62,7

3. Валюта балансу банку, тис. грн

439 628

682 224

+242 596

+55,2

4. Частка зобов’язань у валюті балансу, %

85,7

85,0

–0,7

х

5. Співвідношення зобов’язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)

6,0

5,7

–0,3

х

Аналіз зобов’язань банку починають з визначення їх суми за балансом через обчислення залишків за рахунками на підставі балансу банку. На цьому ж етапі аналізу дається характеристика зміни суми зобов’язань банку в динаміці в абсолютному та віднос­ному виразах. Так, з даних табл. 3.2 видно, що за аналізований період банк знач но розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення валюти балансу на 242 596 тис. грн, або на 55,2 %. При цьому збільшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки нарощуванню власного капіталу банку. Це, безумовно, позитивно характеризує роботу банку. Так, капітал банку збільшився на 39 326 тис. грн, або на 62,7 %, а його зобов’язання — на 203 270 тис. грн, або на 53,9 %. Пропорційне зростання капіталу та зобов’язань банку не змінило мультиплікаційного ефекту капіталу. При цьому рівень фінансової стійкості банку залишився незмінним. Питома вага зобов’язань у загальних джерелах формування ресурсів майже не змінилась і залишилася на рівні 85 %, а сума зобов’язань перевищує суму капіталу банку майже в 6 разів (у звітному періоді — в 5,7 раза). Наведені показники свідчать про виважену позицію банківських менеджерів: ризики, викликані розширенням залучених коштів, покриваються зростанням суми власного капіталу, який є гарантією банківських зобов’язань.
загрузка...