загрузка...
 
3.5. Аналіз строкових депозитів; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

3.5. Аналіз строкових депозитів

Зростання частки строкових депозитів (незважаючи на те, що це більш дорогий ресурс) позитивно впливає на ліквідність балансу та сприяє стійкості та надійності ресурсної бази.

Аналіз строкових депозитів проводиться за допомогою системи показників.

1. Оборотність депозитних вкладень. Цей показник характеризує кількість оборотів, що здійснюють депозитні вкладення за певний період, і розраховується за формулою:

Оборотність депозитних вкладень

2. Тривалість одного обороту депозитних вкладень у днях (або середній термін зберігання вкладених коштів). Для його розрахунку використовується формула:

Тривалість одного обороту депозитних вкладень у днях

Даний показник відбиває в динаміці стабільність вкладів, що дуже важливо для оцінювання вкладів як ресурсів короткострокового кредитування. Чим більший цей показник, тим стабільніша ресурсна база. Тобто позитивною вважається тенденція уповільнення оборотності депозитних вкладів.

3. Рівень осідання депозитних вкладень:

Рівень осідання депозитних вкладень:

Цей коефіцієнт повинен розраховуватися на кілька дат, щоб простежити загальну тенденцію (поведінку) вкладів. Розрахунок коефіцієнта тільки на дві звітні дати (за один період) може призвести до помилкового тлумачення реальних подій.

4. b:

Середній термін використання депозитів

Показник характеризує середній «вік» депозитів.

5. Коефіцієнт нестабільності депозитів:

Коефіцієнт нестабільності депозитів

Даний коефіцієнт характеризує рівень достроково вилучених строкових депозитів. Зниження середнього терміну використання депозитів у поєднанні зі значним коефіцієнтом нестабільності (більше 10 %) говорить про посилення нестабільності депозитної бази, що негативно впливає на ліквідність банку.

6. Коефіцієнт використання депозитів:

Коефіцієнт використання депозитів

Цей коефіцієнт показує, який процент від загального обсягу залучених ресурсів розміщений у кредити. Якщо коефіцієнт перевищує 75 %, то це свідчить про ризиковану агресивну кредитну політику банку. Якщо ж він менший 65 %, це свідчить про пасивну кредитну політику.

7. Рівень диверсифікації депозитів:

Рівень диверсифікації депозитів

Рівень диверсифікації депозитів визначається кількістю та питомою вагою великих депозитів, які збільшують ризик втрат та порушення ліквідності у випадку дострокового вилучення депозиту. Сума всіх великих депозитів не повинна перевищувати розмір капіталу банку. До великого депозиту належить депозит понад 10 % від розміру власного капіталу банку. Занадто високий рівень диверсифікації депозитів ускладнює управління депозитною базою. Оптимальним цей рівень вважається тоді, коли загальна сума великих депозитів не перевищує розміру капіталу банку.

8. Відносна витратність депозитів:

Відносна витратність депозитів

Цей показник показує, скільки банк витрачає коштів на кожну гривню залучених ресурсів у вигляді строкових депозитів. Фактично його значення дорівнює середньозваженій процентній ставці за депозитами. Для оцінювання вигідності даного виду ресурсів його необхідно порівнювати із витратністю інших залучених коштів та дохідністю кредитних вкладень.

Бан ки повинні мати свою стратегію підтримання стійкості депозитів. Важливими елементами такої стратегії є підвищення якості обслуговування клієнтів, стабільність процента, щоб клієнти залишалися вірними банку в період кризових ситуацій.

Кошти, що залучаються комерційними банками як депозити строком до одного року, можуть у певних економічних межах використовуватися не тільки для видачі короткострокових позик, а й для надання їх на більш тривалий строк. Для того щоб установити межу, в рамках якої можливе спрямування короткострокових ресурсів на середньо- і довгострокове кредитування, банками розраховується коефіцієнт трансформації короткострокових позик у довгострокові за такою формулою:

коефіцієнт трансформації%;

де Kт — коефіцієнт трансформації;

До — дебетовий оборот з видачі короткострокових позик строком до одного року;

Ко — кредитовий оборот з надходження коштів на депозитні рахунки строком до одного року.

Розглянемо приклад розрахунку оборотності депозитів на цифровому прикладі.

Таблиця 3.5 Аналіз оборотності депозитів фізичних осіб

Показники

2001 р.

2002 р.

Відхилення

1. Залишки депозитів на початок періоду

25 312

77 365

+52 053

2. Оборот з надходження депозитів (кредитовий оборот)

175 265

135 831

–39 434

3. Оборот з повернення депозитів (дебетовий оборот)

123 212

148 824

+25 612

4. Залишок депозитів на кінець періоду

77 365

64 372

–12 993

5. Середній залишок депозитних вкладів

51 338,8

70 868,5

+19 530

6. Кількість оборотів, що здійснюють депозити за період

2,4

2,1

–0,3

7. Тривалість одного депозитного обороту (днів)

152

174

+22

Як видно з даних табл. 3.5, швидкість оборотності депозитних вкладів за аналізований період уповільнилась. Так, кількість оборотів депозитів у 2001 р. становила 2,4 раза, а в 2002 р. — 2,1 раза. Відповідно тривалість одного обороту в днях збільшилась із 152 днів до 174 днів, або на 22 дні. Це є, безумовно, позитивною тенденцією і сприяє підвищенню ліквідності банку та вивільняє кредитні ресурси з обороту. Збільшення тривалості одного депозитного обороту свідчить про те, що збільшується середній термін збереження депозитних вкладень на рахунках банку. Збільшення тривалості депозитних вкладень дає змогу банкам вкладати ці ресурси в більш довгі кредити і сприяє підвищенню ліквідності банку.

Умовне вивільнення або умовне залучення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості оборотності депозитів розраховується за формулою:

формула умовного вивільнення або умовне залучення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості оборотності депозитів

де t1, t0 — тривалість одного депозитного обороту в днях відпо-

відно у звітному та базисному періодах;

О01дн. — одноденний оборот депозитів (дебетовий) по поверненню;

DВ — умовне вивільнення ресурсів;

DЗ — умовне залучення ресурсів.

Унаслідок уповільнення оборотності депозитних вкладень у банку відбувається умовне вивільнення ресурсів:

формула умовного вивільнення ресурсів

Під час аналізу коефіцієнта осідання коштів на депозитних рахунках видно, що в базисному 2001 р. коефіцієнт осідання становив 0,297:

формула коефіцієнта осідання коштів

а в звітному 2002 р. — –0,096:

формула коефіцієнта осідання коштів

Це означає, що в базисному році на кожну гривню, що надійшла у депозитні вклади на рахунках банку осідало (залишалось) 30 копійок, у звітному році була зворотна тенденція і на кожну гривню прибутку був відплив коштів 10 копійок. За загальної позитивної оцінки депозитної діяльності банку менеджерам маркетингового відділу необхідно звернути увагу на посилення роботи щодо залучення нових вкладів, інакше подібна тенденція може призвести до скорочення ресурсної бази банку.

Проаналізуємо ступінь стабільності депозитів фізичних осіб (табл. 3.6).

Аналіз нестабільності депозитів фізичних осіб

< td width="57">

3,2

Показники

2001 р.

2002 р.

Відхилення

1. Кількість відкритих депозитних договорів за період

40 571

37 455

–3116

2. Загальна сума надходжень депозитних вкладів

175 265

135 831

–39 434

3. Кількість достроково вилучених депозитів до закінчення дії терміну угоди:

 

 

 

кількість рахунків (закритих договорів)

2109

1798

–311

загальна сума

7016

4401

–2615

4. Коефіцієнт нестабільності:

 

 

 

за сумою, %

4,0

–0,8

за кількістю депозитних угод, %

5,2

4,8

–0,4

Дані табл. 3.6 свідчать про підвищення стабільності депозитів. Так, коефіцієнт нестабільності депозитів, розрахований виходячи із суми депозитних вкладень у базисному періоді, становив 4,0 %, а у звітному році — 3,3 %, тобто зменшився на 0,8 процентних пунктів. Аналогічні висновки можна зробити стосовно коефіцієнта, розрахованого виходячи із кількості достроково закритих угод. У 2001 р. він становив 5,2 %, а у 2002 р. — 4,8 %. Незначне відхилення між цими двома коефіцієнтами свідчить про те, що більшою мірою достроково вилучалися невеликі депозити. Це суттєво не вплинуло на погіршення стабільності ресурсної бази банку.

Завершальним етапом аналізу строкових депозитів є визначення їх відносної вартості, тобто коефіцієнта витратності даного виду ресурсів.

Таблиця 3.7

Аналіз відносної вартості депозитів

Показники

2001 р.

2002 р.

Відхилення

1. Залишки депозитів на початок періоду

25 312

77 365

+52 053

2. Залишок депозитів на кінець періоду

77 365

64 372

–12 993

3. Середній залишок депозитів за період

51 338,8

70 868,5

+19 530

4. Сплачені проценти за депозитами

12 835

15591

+2756

5. Витратність строкових депозитів

0,25

0,22

–0,03

За даними табл. 3.7 видно, що витратність депозитів знизилась на 3 %. Так, у базисному періоду вона становила 25 %:

витратність депозитів

а у звітному періоді витратність знизилась до 22 %:

витратність депозитів

Процентні витрати за депозитами залежать від двох факторів: обсягу залучених строкових депозитів та середньої процентної ставки за депозитами (середньої витратності строкових депозитів).

Факторний аналіз зміни процентних витрат банку за депозитами строковими проводиться за такою факторною моделлю:

W = Q • B, де W — процентні витрати;

Q — обсяг залучених депозитів;

В — відносна вартість депозитів.

Проведемо аналіз зміни загальної суми витрат щодо залучення депозитів за допомогою способу абсолютних різниць.

За аналізований період витрати на залучення депозитних вкладень збільшилися на 2756 тис. грн (15 591 – 12 835), у тому числі за рахунок:
  1. збільшення обсягу залучення депозитів (середнього залишку депозитних вкладень) — на 4882 тис. грн:

W = (Q1 – Q0) • B = (+19 530) • 0,25 = +4882;

2) зменшення середньої витратності депозитів (середньої процентної ставки за депозитами) — на 2126 тис. грн:

W = Q1 • (B1 – B0) = 70 868,5 • (–0,03) = –2126.

Аналізуючи причини змін того чи іншого показника, необхідно виокремити фактори, що залежать від зусиль самого банку, та незалежні (зовнішні) фактори.

Аналіз інших складових строкових депозитів проводиться за аналогічною схемою.
загрузка...