загрузка...
 
Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ; 5.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

5.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу

У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають кредитні операції. Це пов’язано з об’єктивною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій банку з погляду ступеня ризику, забезпеченості та дохідності лежить в основі аналізу якості активів, що, у свою чергу, є важливим напрямом рейтингової оцінки діяльності банку. Позикові операції являють собою один із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку. Водночас кредитні операції — це найбільш ризикований вид операцій банку. Кредитні операції формують його кредитний портфель.

Кредитні вкладення, або кредитний портфель комерційного банку, — сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання доходу.

Банк може надавати кредити безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або купувати позику чи частину позики, яка була видана іншим кредитором, через укладення договору з позичальником.

Кредитний портфель банку включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення. Разом з тим до нього не входять:

 • відсотки нараховані, але не сплачені;
 • зобов’язання видати кредит;
 • кредитні лінії, які ще не використані;
 • гарантії та акредитиви;
 • оперативний лізинг.

Від структури і якості кредитного портфеля банку значною мірою залежить його стабільність, репутація та фінансовий успіх. Тому банку необхідно аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи великих кредитних проектів і заходів, виявляти випадки відхилення від законної кредитної політики.

Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком дає змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрями кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики клієнтам залежно від їх кредитоспроможності, галузевої належності, форм власності і т. д. Результати аналізу дають змогу приймати рішення про зміну напрямів та методів кредитування.

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань:

 • визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів покриття фактичних і потенційних збитків;
 • оцінювання адекватності кредитного ризику сумі передбачуваного прибутку;
 • визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику;
 • визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів;
 • зниження ризику неповернення позики.

Аналіз кредитних операцій доцільно проводити в такій послідовності:

 • аналізуються масштаби кредитної діяльності банку порівняно з попередніми періодами та іншими банками;
 • аналізується рух кредитів;
 • розраховується оборотність кредитів;
 • визначається рівень диверсифікації кредитних вкладень, який дає змогу максимально знизити ризик неповернення позики;
 • оцінюється повернення позик;
 • проводиться кількісне оцінювання структури кредитного портфеля залежно від різноманітних класифікаційних ознак;
 • виявляється якість кредитного портфеля з погляду ризику і ступеня забезпеченості кредитів;
 • аналізується дохідність та ефективність кредитних операцій.

Інформаційними джерелами аналізу кредитних операцій є такі форми бухгалтерської звітності:

 • Файл 02 — Дані про обороти та залишки на балансових рахунках у розрізі кодів валют та груп країн;
 • Файл 03 — Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами та депозитами в розрізі кодів термінів, кодів валют та резидентності;
 • Файл 04 — Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами в розрізі галузей економіки (щомісячний);
 • Файл 11 — Дані про класифіковані активи в розрізі категорій ризику, форм власності, груп країн (щомісячний);
 • Файл 16 — Дані про заборгованість за пролонгованими, простроченими та сумнівними кредитами;
 • Файл 17 — Дані про кредитний портфель та залишки за депозитами;
 • Файл 22 — дані про структуру активів та пасивів за строками до погашення в розрізі груп валют;
 • Файл 30 — дані про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, щомісячний;
 • ф. № 1Д-КБ «Баланс комерційного банку» (щоденна);
 • ф. № 1-КБ «Баланс комерційного банку» (щомісячна);
 • ф. № 10-КБ «Оборотно-сальдовий баланс комерційного банку»;
 • ф. № 11 «Балансовий звіт комерційного банку»;
 • ф. № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів»;
 • ф. № 301 «Звіт про кредитний портфель» (місячна);
 • ф. № 310 «Звіт про суми і процентні ставки за кредитами»;
 • ф. № 311 «Звіт про прострочені активи, за якими не нараховуються проценти»;
 • ф. № 312 «Звіт про заборгованість за простроченими кредитами, за якими ще нараховуються проценти»;
 • ф. № 314-Г «Звіт про залишки заборгованості за кредитами клієнтів-резидентів України, у тому числі нараховані та прострочені проценти» (в розрізі га лузей економіки та форм власності);
 • ф. № 314 «Звіт про залишки заборгованості за кредитами клієнтів-резидентів України, у тому числі нараховані та прострочені проценти» (за видами економічної діяльності);
 • ф. № 315 «Звіт про заборгованість за пролонгованими кредитами»;
 • ф. № 316 «Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за галузями економіки)»;
 • ф. № 320 «Звіт про залишки заборгованості за кредитами, на­даними клієнтам (класифікація за видами економічної діяльності)»;
 • ф. № 321 «Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за секторами економіки)»;
 • ф. № 322 «Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за цільовим спрямуванням)»;
 • ф. № 323 «Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за формами власності)»;
 • ф. № 604 «Розрахунок резерву на можливі втрати за позичками комерційних банків»;
 • ф. № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів»;
 • ф. № 613 «Звіт про надані банком «великі» кредити»;
 • ф. № 614 «Звіт про надані банком «великі» кредити (у розрізі «великих» кредитів);
 • ф. № 615 «Звіт про надані банком кредити інсайдерам»;
 • ф. № 614 «Звіт про надані банком «великі» кредити (у розрізі позичальників)»;
 • аналітичні дані за кредитними справами позичальників.загрузка...